Programa școlară

Alături de planul cadru, planificarea calendaristică, manualul și ghidurile auxiliare, programa școlară formează domeniul documentelor curriculare, care vizează finalităţile, conţinuturile învăţării precum și strategiile, timpul necesar atingerii obiectivelor și evaluarea gradului de succes în atingerea acestor obiective. Programa școlară este un document curricular reglator, în care este prevăzută  într-o organizare coerentă, oferta educaţională a unei discipline, în concordanţă cu statutul pe care aceasta îl are în planul cadru de învăţământ (clasele la care se studiază, nivelul la care se studiază, aria curriculară căreia îi aparţine, numarul de ore alocate prin planul cadru). Intens contestată și blamată pentru că ar promova un sistem educaţional rigid, adesea considerată principalul vinovat pentru ca ar îngrădi creativitatea și spiritul critic atât al profesorilor cât mai ales al elevilor, programa școlară este principalul document curricular care programează demersul didactic către îndeplinirea obiectivelor. În ciuda tuturor controverselor, se poate imagina procesul didactic în lipsa existenţei unei programe școlare?

Articol integral

Tranziția de la clasa pregătitoare la clasa I

Problematica psihopedagogică a copilului aflat în trecerea de la grădiniță la școală este una de o reală importanță și cu profunde semnificații asupra evoluției educaționale pe termen mediu și lung. Procesul educațional accentuează interacțiunile între latura cognitivă, afectiv-reglatorie și fizică, cu rezultate sinergetice asupra personalității și a Eului.

Articol integral

Programele Junior Achievement – o oportunitate pentru orele de dirigenție

Societatea românească actuală suferă un proces de transformare continuă. Tinerii trebuie să se adapteze din mers acestor schimbări, pentru a se integra mai uşor pe piața muncii.
Acesta este motivul pentru care consider că programele internaționale Junior Achievement sunt de un real folos, pentru a completa educația elevilor, începând de la ciclul primar și terminând cu elevii de liceu și studenții.

Articol integral

Proiect eTwinning: Le livre est mon ami/ Cartea este prietena mea

Scopul proiectului eTwinning „Cartea este prietena mea” l-a constituit descoperirea  importanței lecturii în instruirea și educarea elevilor. Teme abordate au fost: cross-curricular, discipline învățământ primar, educație pentru mass-media, informatică / TIC, istorie, limbă și literatură, arte vizuale și lucru manual, muzică, teatru.

Articol integral

O abordare literară a interculturalității

Premisele de la care porneşte demersul nostru nu urmăresc demitizarea unor concepte cu „aer” european şi nici stabilirea unui diagnostic pesimist în legătură cu evoluţia raporturilor interetnice în spaţiul autohton. Plecăm, firesc, de la ideea că există o discrepanţă de netăgăduit între modul în care aceste relaţii apar formulate în politica oficială şi cel în care sunt gestionate în realitate, situaţie care este evidentă oriunde în mediul social şi cu atât mai mult în zona instituţiei şcolare. În ceea ce priveşte relaţiile etnice în România, trebuie precizat de la bun început că se întâmplă şi aici acelaşi fenomen ca în toate ţările care recunosc oficial stratificarea etnică. Este vorba despre existenţa unor raporturi etnice de tipul majoritate – minorităţi, raporturi care, inevitabil, au un potenţial conflictual prin determinarea cantitativă, prin prejudecăţile identitate –  alteritate, prin revendicările politico- administrative.

Articol integral

Cum învățăm elevii să învețe creativ

Învățarea creativă reprezintă acea formă a învățării care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale și colective orientate spre căutarea, aflarea și aplicarea noului. Printre obiectivele urmărite de învățarea creativă pot fi enumerate: formarea la persoanele și colectivitățile supuse procesului instructiv- educativ, a unor structuri psihice operatorii pentru o rezolvare a problemelor într-o manieră inovatoare, nonrutinieră, promovarea și asimilarea unor tehnici și metode euristice la toate nivelurile procesului de învățământ.

Articol integral

Proiect eTwinning: Nous sommes L’Europe!

Tematica proiectului eTwinning pe care l-am inițiat și derulat cu elevii circumscrie concepte precum înţelegere interculturală, îmbogățirea cunoştinţelor despre Europa, încurajarea reflecţiei pe marginea a ceea ce înseamnă să fii cetăţean european, precum şi experimentarea şi aprecierea specificului multicultural al Europei de astăzi.

Articol integral

Assessment for Learning: Project Work

Project work is a method that can provide a wide range of benefits to both teachers and students. First of all it offers a stimulating break from the routine and invigorates the relationship between students and teacher as they are actively involved in solving a practical task, doing some research that materialize in an end-product, the final result of any project work activity.

Articol integral

Formarea competențelor de bază: citit-scris, calcul aritmetic

Pornind de la citatul „Elevul trebuie învăţat să citească orice, nu să citească manualul de limba şi literatura română!”, studiul de faţă propune să formeze cititorului o viziune asupra formării şi dezvoltării competenţelor de citire la elevi care constituie o activitate importantă a procesului învăţării la clasele primare. În clasele I şi a II-a elevii învaţă să citească, iar în clasele a III-a şi a IV-a citesc pentru a învăţa, citirea devenind un instrument de învăţare şi o tehnică a muncii cu cartea. Întreaga evoluţie a elevilor, atât în şcoală cât şi în viaţă, depinde de măsura în care cititul, devine un mijloc de informaţie şi de autoinstruire.

Articol integral

Primii pași în școală, noutate și dificultate

Mica școlaritate este perioada când se modifică substanțial regimul de muncă și de viață al copilului. El se adaptează mai ușor acestui regim dacă a frecventat grădinița, aceasta contribuind într-o măsură semnificativă la formarea și dezvoltarea aptitudinii de școlaritate.

Articol integral