Metoda clasei inversate. Eficacitatea acesteia în învățământul profesional-tehnic

Articolul prezintă o secvență din lucrarea-studiul de caz de implementare a metodei Clasei inversate în clasele cu profil tehnic. Pentru o implementare reală și fezabilă, este nevoie ca atât profesorii cât și elevii să fie familiarizați cu instrumentele digitale educaționale, cu hardware-ul, software-ul, confidențialitatea și securitatea online, care deja fac parte din viața de zi cu zi a elevilor, indiferent de grupa de vârstă în care se află. Ajutâdu-i să facă singuri, conform principiului Mariei Montessori, am experimentat timp de 7 luni (în perioada studiului la distanță, septembrie 2021-martie 2022) metoda Clasei inversate, relatând mai jos experiența proprie.
Cuvinte-cheie: disciplinele lingvistice, clasa inversată, teorie vs practică, instrumente digitale, implicare, eficacitate, aria profesional-tehnic, produs educațional.

Spunea Maria Montessori: „Cultura, trebuie lăsată, să fie achiziționată prin intermediul activităților, cu ajutorul materialelor care să permită copilului s-o achiziționeze de unul singur”. În acest caz, cadrelor didactice li se cere să depună un efort considerabil pentru a reduce decalajul dintre școală și realitatea înconjurătoare, salutând ,,inputurile’’ externe (digitale), dar plasându-le pe un substrat cultural, cu conștientizare didactică și metodologică.

Un element în această ecuație poate fi o predare constructivistă, bazată pe logica învățării prin a face, adică a „învăța prin a face’’ – precum metodologia clasei inversate, constând în faptul că  elevilor li se propune să facă cunoștință cu materialele lecției din timp. Tema pentru acasă o reprezintă studiul individual al materialelor, care pot fi vizionate de atâtea ori, de cât este necesar pentru a le înțelege și ale însuși. Pentru monitorizarea procesului, materialele sunt însoțite de întrebări de control. Urmată de o etapă de analiză-sinteză și creare în clasă, în grup, fiind ghidați și încurajați de profesor. Atât reușita elevilor cât și eficiența tehnologiei aplicate depinde, în mare măsură, de responsabilitatea celui ce studiază. Această formă de organizare a lecției oferă posibilitatea stimulării și orientării elevilor spre activitatea interactiv-participativă reală.

Introducere

În acest articol nu voi face teorie ci voi puncta câteva principii și idei generale, axându-mă pe traseul de implementare. Actualitatea temei rezidă în faptul că pentru mulți, școala este deja pe dos din cauza reformelor acceptate sau neacceptate. Clasa inversată, însă, nu este încă o încercare de a schimba școala din punct de vedere organizatoric, ci mai degrabă o altă abordare față de predare, maximizând impactul asupra învățării cu sprijinul tehnologiilor informaționale, acestea fiind resurse care permit elevilor să devină cu adevărat protagoniști activi ai propriului proces de dezvoltare.

Scopul. Luând în dezbatere unele investigaţii, cercetări străine și naționale privind rolul şi impactul metodologiei Clasei inversate, urmărind evoluţia, aplicabilitatea și eficiența acesteia, în lucrare mi-am propus să fac o prezentare scurtă a metodei Clasei inversate și eficacitatea acesteia în învățământul profesional-tehnic la distanță.

Noutatea ştiinţifică a lucrării rezidă în implementarea metodologiei pedagogiei constructiviste- Clasa inversată la disciplinele lingvistice, în clasele cu profil tehnic-ingineresc. Fundamentarea teoretico-ştiinţifică a tezei se axează pe mai multe lucrări, documente, articole, aparţinând cercetătorilor în domeniul didacticii inovative: INDIRE-Institutul Național de Documentare, Inovare și Cercetare Educativă, Firențe, Italia (Andrea Benassi, Ilaria Bucciarelli, Chiara Laici, Michelle Pieri)- „Avangarde educaționale”; AISE- Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, Chișinău, R. Moldova ( Daniela Munca-Aftenev); AGIRoMd (Mariana Marin, Anatol Gremalschi, Igor Bercu, Andrei Braicov, Tatiana Veverița); Institutul Francez – IfProfs.org (Marcel Lebrun, Cynthia Eid, Marcela Imperiana, Camille Perdereau,  Philippe Liria, Marc Oddou). UPS Ion Creangă, Centrul de Formare Continuă în parteneriat cu Université de Málaga, Espagne (Erica Nagacevschi-Josan, Maria Guzun).

Materialul faptic al investigaţiei a fost excerptat din activitățile realizate la clasă cu elevii, care, de fapt, reprezintă rezultatul acestora- produsele elevilor: spot publicitar, harta conceptuală, reportaj, prezentări google slides, videoul fișei de lectură, planul de afacere al Marei, harta narativă, avatarul personajului literar, videoclipul mesajului ideatic al poeziei etc.

Integrarea practicilor clasei inversate în contextul lingvo-literar: Parcursul implementării – Scenarii de implementare.

Scopul a fost organizarea și realizarea procesului de studii la distanță-online eficient, cu implicarea elevilor și plasarea acestora în centrul acțiunii, fiind actanții direcți. Diversificarea ofertei educaționale și motivarea educabililor de a stabili interconexiuni transdisciplinare utile propriilor necesități profesionale dar și personale.

Într-un mediu în care necesitățile sunt într-un decalaj de echilibru cu oferta educativă și cerințele tot mai stringente și insistente în dezvoltarea competențelor și abilităților de interacțiune intelectuală eficientă, derivă sarcinile propuse:

Obiectivele clasei inversate:

  • în primul rând, să pună elevul în cele mai bune condiții de reușită, oferind o altă metodă de lucru;
  • să utilizeze toate mijloacele și suporturile media posibile pentru a facilita învățarea generală și profesională;
  • să exploateze inteligențele multiple pentru a îmbunătăți înțelegerea învățării (auditivă, kinestezică, vizuală, intra/interpersonală, verbal-lingvistică).

Obiective pentru elevi:

  • să îmbunătățească reușita școlară;
  • să-și personalizeze munca;
  • să folosească instrumentele digitale (PC, internet, software, platforme educaționale digitale)
  • să se implice interactiv-participativ în propria formare.

Deși această metodă ar fi aparent nouă în contextul educațional autohton, studiile vorbesc despre existența acesteia începând cu 2006 în America, totuși elemente ale acestei metode identificăm în studiul disciplinelor lingvistice (limba și literatura română și limba franceză) de ceva timp încoace în contextul studiului textelor literare de mari întinderi. De exemplu, după lectura interogativă, acasă, (individual, fiecare în ritmul său) a textului literar de mare întindere-epic/ dramatic, urmează, în clasă, o etapă de analiză-sinteză, evaluare și creare în baza textului literar, citit anterior. Procesele gnoseologice din piramida lui Bloom, rudimentare (memorarea, înțelegerea, aplicarea) se realizează acasă, iar analiza-sinteza, evaluarea, crearea în clasă, prin sarcini diferențiate de lucru în grup.

Totuși, odată cu transferul procesului de studii în online, metoda Clasei inversate devine mult mai relevantă pentru mine și elevii mei (clasa a X-a) și mai ușor de aplicat integral. Nu s-a pus problema infrastructurii digitale, întrucât elevii implicați se aflau acasă, fiind asigurați de părinți și având o mică experiență de studiu la distanță din anul precedent.

Prin urmare, am creat clasele virtuale pe platforma digitală Classroom- cl. a X-a, pentru a gestiona eficient și rezonabil/echilibrat activitățile și materialele claselor. În Zoom am creat conferințele pe clase, conform orarului, sincronizate cu Google calendar pe clase. Link-urile, o dată primite pe Gmail, erau păstrate în mapa disciplinei, conectându-se conform orarului zilei (linkul de luni, linkul de joi etc.).

La prima lecție sincron, am stabilit cu elevii pactul formativ specific mediul online, securitatea și am discutat despre modalitatea de lucru și de desfășurare a lecțiilor- Sincron și Asincron, explicându-le metoda Clasei inversate și responsabilitatea fiecăruia, prezentându-le instrumentele digitale utile în activitatea noastră.

Apoi am identificat sursele și creat materiale suport pentru elevi: de un real suport a fost platforma educațională Biblioteca digitală ,,Educație online’’, mun. Chișinău, lecțiile video; RED resursele educaționale deschise: fișe-suport, prezentări power point, exerciții, jocuri, link-uri; bineînțeles și A.O. Academia de Inovare și Schimbare prin Educație ,, Platforme educaționale online’’, care a pus la dispoziție numeroase tutoriale cu instrumente digitale utile în crearea și folosirea de activități interactive la ore. Manualul digital alternativ la Limba și Literatura Română; platforma Youtube pentru educație; diverse site-uri educaționale cu exerciții online gratuite.

Instrumentele și platformele digitale utilizate în activitatea mea: ZOOM, Google Meet, Classroom, Canva, Storyjumper, Google G suite (aplicații), Wordwall, Vocaroo, Voki, Padlet, Digipad, PowToon, Blabberize, Cup cut, Quizalize, Liveworksheets, Wiser.me, Tabla albă-Ipad Air2, Gmail, Viber, We transfer, Google calendar pe clase.

Lecția expediată, acasă, pe classroom, sub forma unui video, prezentare powerpoint, fișe- suport, link-uri cu sarcini de verificare și înțelegere, inițiază o serie de intervenții sistematice care sunt efectuate în clasă, unde punctele problematice sunt reluate și clarificate; sunt explorate subiectele mai complexe; se creează, se lucrează în grup, perechi sau cu profesorul pe Zoom Rooms.

De exemplu, o experiență frumoasă pe unități de învățare:

Ex. A. Elevii, acasă, în echipe-fiecare în ritmul său, în rolul de procurori, vizionând videourile și materialele propuse, pe classroom, au investigat un anumit aspect (ortogramele/ punctuația/ ortografia corectă/ deplasarea accentului) cu privire la modificările ortoepice și ortografice normative stipulate în DOOM 2 și DOOM3. După, au realizat o prezentare a investigației pe un instrument digital la alegere (din cele propuse anterior pe clasroom). În clasă a urmat prezentarea cu spulberarea dubiilor și neclarităților apărute, întrebări adresate reciproc între echipe, demonstrații, exerciții de redactare, exerciții din manualul digital-modulul 2-sarcini// modulul 3-sarcini interactive. În aceeași cheie, au lucrat și la celelalte subiecte din modulul- Limba română-limba culturii, științei și literaturii, precum: statutul de vorbitor cult, sinonimia contextuală, calitatea mesajului scris. Și la etapa de creare au realizat un produs digital, pe variante: spot publicitar: V.1. Viaţa unui cuvânt în limba română; V.2. Corectitudinea scrisului este cultura omului. Elevii au fost liberi în alegerea formatului, realizând postere, videouri scurte (pană la 3 min.), foto-eseu. Autoevaluarea și evaluarea au fost discutate în clasă, realizate conform grilelor de evaluare, publicate anterior pe classroom în mapă separată, notele apărând pe profilul fiecărui elev din catalogul virtual din classroom.

Ex. B. Obișnuiți deja să studieze individual, acasă, în ritm propriu, urmărind lecțiile video (Biblioteca digitală), consultând fișele propuse în classroom, pe bază de sarcini (graficul conceptual, piramida narațiunii, interogarea multiprocesuală) la modulul -Speciile genului epic, am inclus și interconexiunea artelor: literatura-textul(cuvântul) și cinematografia(imagine-audio-grafică). Nuvela Alexandru Lăpuşneanul de Constantin Negruzzi, opera scrisă au analizat-o și din perspectiva filmului, realizând sarcini în baza secvenței video propuse în manualul digital-modulul 4-sarcini interactive+ videoul. Elevii au fost creativi, scriind un text funcțional – cerere adresată domnitorului Alexandru Lăpușneanul, au realizat Diagrama venn a profesiilor, funcțiilor, a demnități și respectării egalității de gen- a sec. XXI versus domnia lui Lăpușneanul, activitatea încununându-se cu un eseu în cadrul atelierului de scriere: Lecții de viață oferite de personajele literare, cu prezentarea grilei de evaluare a produsului scris.

Deci, metodologia clasei cu susul în jos permite să redăm sensul de a face limbă și comunicare, de a face literatură în clasă: să ducem o parte din prelegerile despre limbă/ literatură și comunicare acasă prin utilizarea TIC și să recuperăm timp pentru a-l aloca: analizei faptelor de limbă; dialogului socratic în clasă (un proces de discuție în timpul căruia profesorul-facilitator promovează gândirea independentă, reflectivă și critică în clasă); practicii logico-argumentative; învățării între egali; scrierii creative etc.

Pot conchide, cu fermitate, că metoda Clasei inversate nu anulează în nicio manieră metodologia modernă și tradițională, aceasta oferă un spațiu pentru un echilibrat mélange între necesitățile actuale, modernitate și tradiționalism.

 

prof. Alina Ciorici

Centrul de Excelență în Transporturi, Chișinău (Chişinău) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.ciorici

Articole asemănătoare