Parteneriatele educaționale – oportunitate în predarea istoriei

Un învăţământ în care accentul se pune pe informare şi nu pe formare şi care creează ierarhii trebuie înlocuit cu unul care să asigure formarea de competenţe şi de oameni capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii. O astfel de metodă este învățarea în bază de proiect, prin proiecte educaționale de parteneriat. Această metodă este îndreptată spre dezvoltarea gândirii independente a elevului şi de a-l învăţa nu pur şi simplu de a reţine şi a reproduce cunoştinţe, pe care i le dă şcoala, dar şi putinţa de a le aplica în practică.

Învăţarea bazată pe proiecte este una din formele organizării activităţilor de descoperire şi cunoaştere, în care elevul ocupă o poziţie activă. De obicei acesta începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile, săptămâni sau luni şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsului realizat.

Disciplina istoria românilor și universală specifică: „conținuturile propuse spre studiu solicită abordări transdisciplinare și se recomandă: elaborarea unor proiecte transdisciplinare cu privire la un eveniment/ proces/ personaj istoric folosind informații diverse”. Astfel că noi, profesorii de istorie, avem posibilitatea de a continua în procesul de predare-învățare cu o abordare transdisciplinară. Abordarea unui proiect transdisciplinar necesită o traiectorie care nu pornește de la discipline, ci de la teme, probleme, situații cotidiene sau competențe pe care dorim să le dezvoltăm la elevi, care nu aparțin unui obiect de studiu.

Această abordare a învăţării aduce o nouă viziune asupra lumii, depăşind reţeta disciplinară şi  presupune:

1) O educaţie centrată pe nevoile elevului;
2) Stimularea şi valorificarea inteligenţelor specifice;
3) O învăţare centrată pe competenţe, atitudini, valori;
4) Strategii moderne de învăţare şi evaluare, mai eficiente, care reuşesc să creeze legătura între ştiinţă şi practică;
5) Colaborarea în echipă, comunicare eficientă, responsabilitate, gândire complexă şi critică;
6) Elevul participă activ la propria formare;
7) Învăţarea bazată pe strategii activ-participative;
8) Focalizarea activităţilor pe situaţii de învăţare;
9) Selectarea şi organizarea obiectivelor şi a conţinuturilor într-un mod flexibil, adaptate la interesele şi aptitudinile elevului, dar şi la realitatea cotidiană;
10) Predarea integrată a disciplinelor şcolară şi integrarea şcolii în comunitatea locală.

Aceste provocări pentru profesori și elevi ne oferă  platforma colaborativă eTwinning și Programul transfrontalier de colaborări trans-, inter-și pluridisciplinare „Educație online fără hotare”. Am desfășurat cu elevii mai multe proiecte, cu tematici diverse: „Istorii, tradiții și obiceiuri,, cu țările partenere R. Moldova – România prin care am valorificat și promovat tradițiile, obiceiurile din localitate prin studierea, cercetarea istoriei localității. În cadrul fiecărui parteneriat, instituțiile implicate creează câte un Jurnal virtual de implementare a proiectului, care documentează fiecare etapă a proiectului, implicarea elevilor și cadrelor didactice, comunicarea cu partenerii educaționali și rezultatele frumoase obținute pe parcursul acestuia. La final de proiect, toate instituțiile implicate care vor elabora corect jurnalul virtual de implementare a proiectului conform șablonului stabilit de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, primesc certificat în valoare de 8 credite (240 de ore de lucru) conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 1091/2020.

eTwinning a creat o școală fără frontiere, un spaţiu educațional comun pentru cadre didactice și elevi. Un proiect eTwinning este de succes dacă satisface cele cinci criterii de calitate: inovație pedagogică, integrare curriculară, colaborare între școlile partenere, utilizarea tehnologiilor informaționale, documentarea impactului și a rezultatelor. Având la bază aceste standarde un profesor eTwinner poate întâmpina greutăți la elaborarea unui proiect. Aspectul  „originalitatea temei”, uneori provoacă discuții. Un proiect trebuie să reflecte interesele copiilor, ei devin cei care inițiază activități, astfel profesorul facilitează procesul asaltului de idei. Să nu uităm, pentru mulți dintre elevii noștri, un proiect eTwinning poate fi primul, sau domeniul de interes poate fi încă nedescoperit, de aceea originalitatea poate fi apreciată din perspectiva înțelegerii mediului de unde sunt copiii, interesele caracteristice vârstei, precum și metodelor pedagogice posibil de utilizat.

În activitatea mea, nu doar am dezvoltat, ci și optez constant pentru crearea de oportunități prin realizarea standardelor de calitate, promovarea imaginii instituției, educarea prin prisma dezvoltării elevului de astăzi pentru ziua de mâine. Acestea mă determină să implic elevii în proiecte eTwinning. Implicarea în proiectele eTwinning ne dă oportunitatea atât profesorilor cât și elevilor să se dezvolte multilateral, să fie în pas cu schimbările accelerate ale secolului XXI. Dacă ar fi să enumăr unele proiecte de succes: Career island, Bookfest, cu beneficii: ajută elevii să-și dezvolte gândirea critică, creativitatea, abilitățile tehnice și de comunicare; încurajează conectarea între diferite domenii academice și dezvoltă perspectiva elevilor asupra lumii; pregătesc elevii pentru a fi cetățeni activi, responsabili și capabili să ia decizii informate în lumea complexă a secolului 21, având  ca parteneri profesori din România, Turcia, R.Moldova, Polonia, Tunisia.

În cadrul proiectelor,  cooperarea s-a desfăşurat foarte bine, deoarece toate activitățile de la etapa iniţială – de planificare până la sfârșitul proiectelor au fost planificate cu webinare online și dicuții pe WhatsApp, pe facebook, Messenger și pe Zoom cu țările coordonatoare și parteneri. Distribuirea muncii pentru proiecte au fost realizate în conformitate cu capacitățile și dorințele partenerilor. Elevii din grupurile mixte de țară au participat activ la activități și și-au făcut munca cu meticulozitate.

Elevii au avut un rol activ în lucrările comune: au creat avatare și s-au  prezentat colegilor de proiect, în limba engleză,  au creat postere și logouri, în fiecare clasă participantă și le-au expus, pe paginile special create, au creat, mereu, pe parcursul proiectului, numeroase colaje foto și videouri cu școlile, istoria localității partenerilor de proiect.

În aceste proiecte, au fost selectate şi folosite variate instrumente TIC și Web 2.0, după ce au fost examinate în ceea ce privește adecvarea pedagogică a elevilor. Instrumentele web 2, cum ar fi Storyjumper, Padlet, Canva,  Genial.ly, Postermywall,  Pictra Map, Flinga,  U.S. Mint Coin, Wordwall, Chatter Pix, Pic Collage, Mind Map, WordArt.  În plus, partenerii creatză jocuri digitale cu instrumente web 2 precum LearningApps.org, Kahoot, Mentimeter, Pro Profs Quizzi, și au jucat împreună aceste jocuri în cadrul întâlnirilor de proiect. Pentru comunicare, au fost utilizate mijloace media precum Gmail. Pentru a crea conținut, am lucrat cu programe precum Google Docs, Google Forms, Vimeo, Youtube, Photoshop.  La finalul de proiect, ne-am declarat încântați că am participat la așa o comuniune  de învățare, deosebită, de integrare a disciplinelor: istorie, limba engleză, dezvoltare personală, educație pentru societate, prin strategii inedite, antrenante, multe ludice, că am putut oferi elevilor o experiență de studiu diferită, care a  încurajat gândirea critică, creativitatea, abilitățile organizatorice, abilitățile de rezolvare a problemelor și munca în echipă.

Parteneriatul educațional, definit în literatura de specialitate drept modalitatea prin care, formal sau informal, mai mulți parteneri decid să acționeze împreună pentru atingerea unui interes comun, reprezintă un concept cheie al pedagogiei moderne, orientat către dezvoltarea personalității elevului. Mai mult decât un concept, se conturează ideea că parteneriatul ar reprezenta o atitudine importantă în educație, idee lansată de către acei parteneri care doresc o schimbare în zona educației prin dezvoltarea relațiilor de prietenie, prin acceptarea diferențelor, toleranță, comunicare eficientă, cooperare, nondiscriminare, incluziune, egalitate de șanse, colaborare, flexibilitate, dinamism.  Responsabilitatea fiind cu precădere în sarcina profesorului, acesta trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Astfel, el este răspunzător pentru produsul pe care îl creează prin acțiunile sale de educație, prin stabilirea misiunii, a scopului, prin viziune, valoare, inovație și responsabilitate, prin planificare și evaluare, prin flexibilitate, prin adaptarea la evoluția societății și la normele în vigoare.

La ceas de bilanț, am constatat că legăturile de prietenie dintre elevii și profesorii membri ai proiectelor devin trainice și că acestea reprezintă baza și startul pentru participarea la viitoare proiecte de dezvoltare prin „prietenie”. Apreciez că metoda învățarea în bază de proiect oferă oportunitatea de a participa în  proiectele de parteneriat încheiate, pot lărgi orizontul cunoașterii copiilor, de cercetare a istoriei locale, pot fi considerate drept instrumente de adoptare a unor comportamente pozitive, de dezvoltare personală și incluziune socială. Așadar, în societatea actuală, rolul școlii în formarea și dezvoltarea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor este extrem de important, reprezentând fundamentul pe care acestea se clădesc și saltul către noi experiențe, parteneriatul educațional reprezentând dimensiune cheie a dezvoltării unor astfel de relații.

Bibliografie
platformele eTwinning R.Moldova
Biblioteca digitală Educație online
Ghid de proiectare transcurriculară. Iaşi: Spiru Haret, 2015. 84 p. ISBN 978-973-579-258-9.
Didactica Pro ISSN 1810-6455

 

prof. Alina Răilean

Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Orașul Florești (Floreşti) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.railean

Articole asemănătoare