Rolul dascălului în școală și în societatea modernă

Misiunea cadrelor didactice este înaltă, nobilă. Dascălii transmit generaţiilor tinere, în mod organizat şi planificat, valorile culturale create de generaţiile trecute, le îndrumă paşii în vastul domeniu al ştiinţelor, veghează asupra formării personalităţii lor, asupra orientării lor şcolare şi profesionale.

Articol integral

Dezvoltarea adolescentului pe baza metodei socratice

În psihologie, părerile sunt împărţite în ceea ce priveşte noţiunea de adolescenţă; de asemenea, cercetătorii nu au un punct de vedere unitar în definirea şi delimitarea acestei perioade de vârstă. Cu certitudine, însă, se impune aplicarea unor strategii didactice care să promoveze dezvoltarea gândirii critice, atât în activitatea elevului, cât și în activitatea profesorului.

Articol integral

Influența personalității profesorului asupra activității didactice

Predarea poate fi consideratǎ ştiinṭǎ şi artǎ ȋn acelaşi timp, un tip de creaṭie aparte, raṭionalǎ şi intuitivǎ  totodatǎ.
În mǎsura ȋn care depǎşeşte limitele unei structurǎri riguroase a conṭinuturilor şi operaṭiilor ȋnvǎṭǎrii, ale programǎrii sau algoritmizǎrii, ale utilizǎrii stricte a terminologiei ştiinṭifice de specialitate şi a raṭionamentului pur cognitiv, predarea se deschide expresivitǎṭii, emoṭionalitǎṭii, subiectivitǎṭii individuale. În mǎsura ȋn care ea manifestǎ o tendinṭǎ de toleranṭǎ, de deviere de la forma ştiinṭificǎ, sau pur şi simplu aceasta nu se potriveşte unor conṭinuturi (ca de exemplu, celor ce aparṭin domeniilor social-umane, literar artistice etc.), apare posibilitatea includerii ȋn cuprinsul ei a unor elemente sau momente de noutate, de originalitate, de invenṭie sau creaṭie; a dezvoltǎrii unor moduri mai personale de a gândi şi realiza actul predǎrii.

Articol integral

Abordarea de tip integrat a conţinuturilor învăţării

Predarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de transmitere a cunoștințelor la nivelul unui model de comunicare unidirecțional, dar aflat în concordanță cu anumite cerințe metodologice care condiționează învățarea, în general. învățarea școlară, în mod special.

Articol integral

Strategii abordate pentru implementarea planului de eficientizare a instituției școlare

Situarea instituţiei şcolare în centrul dezvoltării comunităţii locale are ca urmări procurarea resurselor necesare unui management de succes al şcolii. Pentru atingerea acestui scop, trebuie să se facă apel la strategii manageriale eficiente, aplicate în palierul politicilor, al deciziilor instituţionale şi în cel al contextelor situaţionale, specifice. Permanent se are în vedere instaurarea unui climat pozitiv în şcoală, în care toţi factorii care influenţează comportamentul şi performanţele echipei de lucru să fie îndreptaţi spre motivarea individului şi spre instituirea spiritului de echipă.

Articol integral

Creativitatea profesorului – avantajul elevilor

În contextul învățământului de astăzi, rolul și importanța cadrului didactic capătă o altă dimensiune datorită instruirii interactive, cât și a celei creative.
Astfel, atmosfera pe care o creează profesorul în clasă reprezintă un factor cu influență majoră asupra comportamentului de învăţare al elevului. Crearea  climatului favorabil, a unei colaborări eficiente între profesori şi elevi, o atmosferă caldă, afectivă, pozitivă, de exigență, dar  și de înțelegere, de responsabilitate este o condiţie esentială ce trebuie îndeplinită la lecţie.

Articol integral

Mini dicționar IAC

1. Courseware
–         este un pachet care cuprinde un soft educațional, documentația necesară (indicații metodice și descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) și eventual alte resurse materiale (fișe de lucru, exerciții propuse, etc).
(C. Pomohoci-Sinteze-IAC)

Articol integral