Memorizarea la preșcolari (Studiu)

Memorizarea este o activitate de educare a limbajului, axată pe obiectivele învăţământului preşcolar şi de particularităţile de vârstă ale copiilor. Valoarea formativă a acestei activităţi se centrează pe dezvoltarea memoriei logice voluntare a preşcolarilor, având ca premise specificul proceselor psihice la această vârstă.

Rolul memorizărilor în activităţile din grădiniţă este binecunoscut. Ele deţin un loc important în activitatea instructiv-educativă şi constituie un mijloc preţios de cunoaştere, de dezvoltare a vorbirii, de cultivare a sentimentelor estetice şi a celor morale, de exersare a memoriei şi de stimulare a imaginaţiei creatoare.

Memorizările constituie activităţi obligatorii, special organizate în grădiniţa de copii pentru însuşirea conştientă a poeziilor de preşcolari, pentru repetarea sau verificarea lor. Ele au o deosebită valoare în educaţia intelectuală.

Memorizarea este mijlocul prin care se realizează obiectivele educaţionale în mod sistematic, organizat în detaliu, la care participă toţi copiii grupei. Ele se pot organiza pe grupuri mici sau frontal, pe baza unor teme de interes comun şi se pot desfăşura fie sub forma lor tradiţională, pe un singur domeniu, fie sub formă de activităţi integrate, cu caracter interdisciplinar.

Scopul memorizării constă în:

  • dezvoltarea gândirii logice a copilului, pe baza succesiunii sentimentelor şi ideilor poetice ale textelor literare;
  • dezvoltarea atenţiei şi a puterii de concentrare;
  • dezvoltarea memoriei voluntare prin comunicarea unor obiective urmărite în demersul didactic, prin conştientizarea efortului solicitat.
  • dezvoltarea auzului fonematic al copiilor;
  • dezvoltarea capacităţii de a păstra şi de a reproduce cunoştinţele;
  • formarea deprinderii de a recita corect şi expresiv;
  • sensibilizarea copiilor la expresivitatea limbajului prin însuşirea unor cuvinte şi expresii cu valoare emotivă.

Prin intermediul poeziilor ascultate şi învăţate, copiii îşi lărgesc treptat orizontul de cunoaştere, îşi precizează şi îşi îmbogăţesc reprezentările despre obiectele şi fenomenele naturii, societăţii, înţeleg anumite reguli de comportare morală. Strategiile didactice folosite de cele mai multe ori sunt : expunerea, observaţia, conversaţia, naraţiunea, modelarea, întrebările constituind elementul de stimulare a percepţiei copiilor, a operaţiilor gândirii şi limbajului. Astfel, cunoştinţele copiilor se îmbogăţesc, educându-se şi gustul estetic. Copiii descoperă frumosul din natură şi artă, învaţă să-şi exprime preferinţe, să facă aprecieri de ordin estetic.

Învăţând şi recitând versuri, copiii descoperă în cuvinte sensuri noi, neaşteptate, îşi însuşesc expresii literare, figuri poetice, care, odată intrate în vocabularul lor, îl colorează. îl nuanţează. În acelaşi timp, în măsura în care copiii au înţeles sensul versurilor, intenţia, sentimentele poetului, învaţă să recite expresiv, să respecte pauzele gramaticale, logice şi psihologice marcate de punctuaţie, de sensul propo¬ziţiei sau al frazei rimate.

Importanţa instructiv-educativă a activităţilor de memorizare constă atât în educarea unor sentimente morale şi estetice, cât şi în exercitarea şi dezvoltarea unor procese psihice ca: memoria, imaginaţia, gândirea. Însuşindu-şi în mod sistematic poezii accesibile, copiii capătă deprinderea de a învăţa conştient, se familiarizează cu procedeele de memorare logică. În acest sens, sunt exersate funcţiile memoriei şi educate calităţile ei, copilul pregătindu-se pentru procesul de învăţare din şcoală. În acelaşi timp, sub influenţa imaginilor poetice, activitatea creatoare a copiilor îşi lărgeşte conţinutul (este vorba de jocurile, desenele, povestirile lor). Trebuie să încredinţăm în mâinile educatorului copii sensibili la frumos, la muzicalitatea limbii materne. Imagini artistice simple dintr-o poezie, cuvinte uzuale împletite într-o comparaţie, într-o personificare sau într-o hiperbolă deschid în mintea copilului perspectiva unor, sensuri noi, nebănuite.

Bibliografie:
1. Damşa , I., Toma-Damşa, M., Ivănuş,Z. Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasa I, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1996.
2. Florica Mitu, Ştefania Antonovici Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.

prof. Larisa-Andreea Bușescu

Şcoala Gimnazială Slănic Aninoasa (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/larisa.busescu

Articole asemănătoare