Experiențe Erasmus+ pentru tinerii educatori, puericultori și învățători

Profilul vocațional este cel care deține locul principal în programele de formare inițială ale Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva, județul Hunedoara, un profil care reprezintă un segment important din cadrul învățământului preuniversitar, deoarece deține o finalitate aparte față de celelalte profiluri, prin faptul că absolvenții devin cadre didactice pentru învățământul preșcolar și primar, având posibilitatea continuării formării profesionale, concomitent cu inserția profesională.

Un aspect deosebit de important îl deține desfășurarea orelor de practică psiho-pedagogică, prin intermediul cărora se formează și se dezvoltă mai ușor competențele necesare profilului, aspect pe care școala noasta nu reușește să îl acopere în totalitate, în condițiile în care numărul mare de elevi din clasele de educatori-învățători și numărul mic de coordonatori de practică acreditați existent în școlile/ creșele/ grădinițele partenere, produc dificultăți și deficiențe în pregătirea practică. De aceea, plecând și de la țintele și obiectivele din Planul de dezvoltare instituțională care are drept finalitate dezirabilă realizarea unui „produs-final” – viitorul educator-învățători și educator-puericultor cu o solidă şi interdisciplinară pregătire de specialitate care să fie competitiv în raport cu o realitățile şi cerințele pieței forței de muncă, am considerat necesară și oportună dezvoltarea unui proiect de mobilitate E+ adresat elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, în parteneriat cu grădinițe și școli pre-primare și primare, private și publice, centre sociale din Cipru, Spania și Portugalia. De aici și scopul principal al proiectului nostru: Formarea competențelor profesionale pentru inserția pe piața europeană a muncii.

Pentru a duce la îndeplinirea scopului, am stabilit următoarele obiective:
1. Dezvoltarea abilităților practice în domeniul pedagogiei ale celor 63 de elevi din grupul țintă, pe perioada derulării proiectului, validate, recunoscute și integrate în pregătirea practică curentă;
2. Dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor implicați în proiect;
3. Dezvoltarea unor competențe metacognitive prin promovarea unui dialog intercultural, prin implicarea ca subiect activ într-o comunitate de învățare europeană;
4. Realizarea a trei parteneriate între instituții educaționale europene și implementarea unor structuri comune pentru asigurarea calității.

Participanții la mobilitate au fost 63 elevi, clasa a X-a, a XI şi a XII-a de la profil vocaţional, educator-învăţător și educator-puericultor. La absolvire, aceștia primesc diploma de bacalaureat, dar şi un certificat de atestare a competenţelor profesionale dobândite în urma studierii disciplinelor teoretice de specialitate, a parcurgerii orelor de practică pedagogică de specialitate şi a susţinerii unui examen de specialitate. Acesta le oferă calificarea de educator-învăţător/ educator-puericultor putând lucra în şcoli, grădiniţe, creșe, centre sociale, protectia copilului, centre de zi, centre de consiliere părinți, centre pentru mame aflate în situații de risc sau absolvenții îşi pot continua studiile. Ca atare, aceşti elevi vor reprezenta resursa umană a sistemului educaţional românesc, care se doreşte a fi unul modern, conectat şi corelat cu standardele Uniunii Europene. Prin intermediul proiectului aceştia au efectuat un plasament de două săptămâni în unități de primire din Cipru, Spania şi Portugalia. Acest lucru permite parcurgerea unei săptămâni de practică comasată și 30 ore din practică pedagogică curentă, alocate de planul cadru pentru curriculumul diferenţiat al liceelor vocaţionale cu profil pedagogic, aprobat prin OMECT nr. 3608/2009 – „Pregătire practică de specialitate”. Unitățile de conținut parcurse prin plasament sunt:

  • activităţi de asistenţă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă și alte unități conexe;
  • activităţi de asistenţă a procesului instructiv-educativ din scolile pre-primare și primare;
  • activități de proiectare, predare şi evaluare a activităţilor susţinute de către elevi (practica activă);
  • alte tipuri de activităţi educaţionale şcolare şi extraşcolare.

Stagiul va deveni parte a formării de specialitate şi va fi recunoscut şi validat pe baza certificatului Europass Mobility și prin implementarea unor elemente ale sistemului ECVET pentru organizarea mobilităţilor transnaţionale. Totodată, elevii participanţi dobândesc noi competențe generale, îşi vor îmbunătăţi competenţele cheie transferabile, îşi vor exersa abilităţile lingvistice, sociale promovându-şi dezvoltarea personală și profesională. Pe termen mediu formăm resursă umană de calitate care să ocupe posturile de educator, puericultori și învățători în creșele, grădinițele și scolile primare din județ și din țară.

 

prof. Emilia Vințan

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/emilia.vintan

Articole asemănătoare