Managementul financiar-contabil în învățământul preuniversitar. Studiu de caz: Liceul Teoretic Teiuș, Alba

Liceul Teoretic Teiuș, Alba, are ca principal obiect de activitate acordarea de servicii educaționale, deservind o populație de aproximativ 800 de elevi, proveniți din oraș sau din zonele aflate în proximitate. Administrarea școlii este asigurată de un consiliul de administrație, iar conducerea executivă revine directorului și directorului adjunct. Pachetul de servicii oferit de Liceul Teoretic Teiuș, Alba, include servicii educaționale în vederea asigurării educației de baza a elevilor noștri, a unui nivel optim de cultură generală, și aceasta în perspectiva educației permanente, a asigurării premiselor pentru accederea la forme de învățământ superioare, a integrării active și eficiente în societate. Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de Liceul Teoretic Teiuș, Alba, sunt copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 16 ani care doresc să-și satisfacă anii de învățământ obligatoriu în unitatea noastră.

În contextul modificărilor care au loc la nivel socio-economic, Liceul Teoretic Teiuș, Alba, vine să răspundă necesității atingerii idealului educațional propus la nivel național, precum și atingerea următoarelor obiective: (1) oferirea unui pachet complex de servicii educaționale, (2) adaptarea ofertei educaționale la nevoile și particularitățile elevilor, (3) extinderea gamei ofertei educaționale în funcție de contextul economic local și regional, (4) stabilirea unui raport cost / calitate echilibrat;

Liceul Teoretic Teiuș, Alba, este o unitate de învățământ cu personalitate juridică (PJ) care are în subordine următoarele unități arondate:
(1) Grădinița cu Program Normal „Prietenia” Teiuș (AR);
(2) Grădinița cu Program Normal Căpud(AR);
(3) Școala Primară Căpud(AR);

Finanțarea unităţii de învăţământ preuniversitar, Liceul Teoretic Teiuș, Alba, cuprinde finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară.

Finanțarea de bază

Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev/ preşcolar, conform metodologiei elaborate de ME și se asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. Consiliile locale şi consiliul judeţean pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale și se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
b) cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului;
c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
d) cheltuielile materiale şi pentru servicii;
e) cheltuielile cu întreţinerea curentă.

Finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/ preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per elev/ preşcolar. Costul standard per elev/ preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/ domeniu. Determinarea costului standard per elev/ preşcolar se face de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile legii şi conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Alocarea fondurilor pentru finanţarea de bază a unităţii de învăţământ se face pe baza unei formule de finanţare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului care ia în considerare costul standard per elev/ preşcolar, numărul de elevi/preşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii de corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare şi alţi factori.

Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Finanţarea complementară

Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat.

Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor;
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ;
i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi;
j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Finanţarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, cu asistenţa tehnică a inspectoratelor şcolare judeţene.

Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de management încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ.

Finanţarea suplimentară

Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului Educaţiei pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare. Finanţarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat între unitatea şcolară şi finanţator. De asemenea, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat pote obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.

Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ care le-a realizat şi se reportează pentru bugetul anual următor.

Directorul şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.

Bugetul de venituri şi cheltuieli

Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual, de către unitatea de învăţământ preuniversitar, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar elaborate de Ministerul Educaţiei, se aprobă şi se execută conform legii.

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi se folosesc cu aceeaşi destinaţie sau, cu aprobarea consiliului de administraţie, se utilizează pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ.

De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităţii de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru învăţământul special:
a) finanţarea programelor naţionale ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
b) componenţa locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanţate de Guvernul României şi de organismele financiare internaţionale, precum şi rambursările de credite externe aferente proiectelor respective;
c) bursele, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii români din afara graniţelor ţării, precum şi bursele pentru elevii străini;
d) organizarea evaluărilor, a simulărilor şi a examenelor naţionale;
e) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
f) finanţarea, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de investiţii, de modernizare şi de dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi dotări;
g) finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, stabilite prin reglementări specifice;
h) finanţarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de învăţământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu participare naţională şi internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de învăţământ.

Programele informatice utilizate de serviciul financiar contabil al Liceului Teoretic Teiuș, Alba, sunt: FOREXEBUG – Sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare din sectorul public și eXpert Bugetar – program de contabilitate
FOREXEBUG este o platformă informatică (program informatic) online (cu acces prin internet) cu ajutorul căreia instituțiile publice raportează electronic situațiile financiare aferente contabilității patrimoniale și bugetare.
FOREXEBUG funcționează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (Punctul Unic de Acces) unde utilizatorii:
a) transmit electronic informațiile cu ajutorul formularelor speciale (fișa entității, formularul de buget);
b) introduc informații cu ajutorul aplicației Control Angajamente Bugetare;
c) transmit informații cu ajutorul Trezorerie Statului (ordin de plată, foaie de vărsământ, cec pentru ridicare de numerar);
d) vizualizează informații prin rapoartele emise de sistemul de raportare FOREXEBUG.

Etape de utilizare a FOREXEBUG:

  • Prima etapă de înregistrare a informaților cu caracter economic privind execuția bugetară este completarea formularului de buget (fișier pdf cu xml atașat) cu ajutorul căruia instituția publică înregistrează prevederile bugetare inițiale și modificările ulterioare ale bugetului.
  • A doua etapă este introducerea angajamentelor bugetare cu ajutorul aplicației Control Angajamente Bugetare din cadrul FOREXEBUG (Angajare).
  • A treia etapă este introducerea recepțiilor aferente angajamentelor bugetare(Lichidare, Ordonanțare).
  • Ultima etapă în completarea execuției bugetare în sistemul de raportare FOREXEBUG este transmiterea ordinelor de plată și a cecurilor pentru ridicare numerar către Trezoreria Statului (Plată) care vor purta codul unic de identificare al angajamentelor bugetare întocmite în cadrul aplicației Control Angajamente Bugetare.

Reglementările legale privind sistemul național de raportare FOREXEBUG sunt: OMFP nr. 88/2013 şi OMFP nr. 517/2016. eXpert Bugetar reprezintă un program informatic ce facilitează contabilizarea salarizării și a facturilor de bunuri, servicii, imobilizări. Facilitățile oferite de eXpert Bugetar cu privire la salarizare: generarea statelor de plată cu coloane distincte; fluturaș – foarte explicit care reprezintă exact statul de plata al salariatului; centralizator salarii; preluare automată a declarațiilor lunare pentru casa de pensii, a declarațiilor lunare pentru somaj, a declarațiilor lunare pentru sănătate, a sumelor de plata pe carduri pentru orice banca respectând structura impusa de aceasta, listare borderou și copiere, situații recapitulative pentru trezorerie pe surse de finanțare, preluare automata fișe fiscale 1 si 2 listare și copiere, arhivare totala a statelor de plată și a tuturor situațiilor legate de salarizare.

De asemenea, prin utilizarea eXpert Bugetar se Contabilizează facturile de bunuri, servicii, imobilizări se realizează prin: înregistrarea facturilor, plata facturilor și înregistrarea consumului.

Sinteza bugetului Liceului Teoretic Teiuș, Alba

Bugetul de stat. Fundamentarea se realizează în funcție de costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev stabilit prin hotărâre de guvern. Pentru anul școlar 2022-2023 actul normativ  care reglementează costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev este HG nr. 48 din 18 ianuarie 2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023, cu anexele aferente:

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) COSTURILE STANDARD per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2023.
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE pentru costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora.
ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) COSTURILE STANDARD per antepreşcolar/preşcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, pentru anul 2023
ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE pentru costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”

Bugetul local (bugetul suportat de administrațiile locale). Fundamentarea bugetului local se realizează pe referatele de necesitate întocmite la nivelul entității de învățământ și conform planului de achiziții, elaborat în urma centralizării acestora și a nevoilor materiale sesizate.

Planul de achiziții este realizat pe articole bugetare/ titluri bugetar și cuprinde: tipul de achiziție, cod CPV, valoare estimată, procedură de achiziție, persoană responsabilă.

Principalele tranzacții și evenimente/operațiuni derulate la nivelul unității de învățământ, Liceul Teoretic Teiuș, Alba, sunt:
a) plata salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ făcute pe baza costului standard per elev/preşcolar – bugetul de stat;
b) plata cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii” se face pe baza costului standard per elev/preşcolar – bugetul de stat;
c) plata cheltuielilor cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
d) plata burselor elevilor:
e) plata navetei/ transportului cadrelor didactice;
f) operațiuni gestiune: consum hrană;
g) plată furnizori;

Principalele documente financiar contabile utilizate în cadrul compartimentului de contabilitate al școlii sunt:
Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează, în mod cronologic, toate operațiunile economico-financiare. Operațiunile de aceeași natură, realizate în același loc de activitate pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal.

Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la:
• felul documentului justificativ
• numărul documentului justificativ
• data documentului justificativ
• explicații privind operațiunile respective și conturile sintetice debitoare și creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operațiunilor efectuate.

Balanța de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactității înregistrărilor contabile și controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, precum și principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare. Balanța de verificare a conturilor sintetice, precum și balanțele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puțin anual, la încheierea exercițiului financiar sau la termenele de întocmire a situațiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare, și ori de câte ori se consideră necesar.

Concluzionăm că în cadrul unității de învățământ preuniversitar, Liceul Teoretic Teiuș, Alba, administratorul financiar consemnează operațiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative, pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fișe și alte documente contabile, după caz.

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condițiile în care furnizează toate informațiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Documentele contabile care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operațiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la: (1) tipul, numărul și data documentului justificativ; (2) sumele corespunzătoare operațiunilor efectuate; (3) conturile sintetice si analitice debitoare și creditoare; (4) semnăturile pentru întocmire și verificare.

De asemenea, supunem atenției aspectele ce pot fi îmbunătățite, probleme cu care se confruntă unitatea de învățământ, din punctul de vedere financiar-economic:

  • bugetul de stat/ finanțarea de bază insuficient(ă): costul standard per antepreşcolar/preşcolar/elev nu acoperă în totalitate cheltuielile unității de învățământ;
  • platformele informatice (programele informatice) online cu care se lucrează în departamentul financiar-contabil la nivelul unității de învățământ nu sunt sincronizate și armonizate. Spre exemplu: SIIIR/ Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (platformă care stă la baza generării bugetului unității de învățământ conform costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev) nu este sincronizată cu FOREXEBUG (platformă online prin care se raportează electronic situațiile financiare aferente contabilității patrimoniale și bugetare) și cu eXpert Bugetar (program informatic ce facilitează contabilizarea salarizării și a facturilor de bunuri, servicii, imobilizări);
  • suprasolicitarea/ supraîncărcarea personalului care deservește compartimentul financiar-contabil al unității de învățământ. Nivelul ridicat de complexitate este dat de structura unității de învățământ: numărul ciclurilor de învățământ, a preșcolarilor/ elevilor școlarizați, a personalului angajat și a unităților structură.

Prin urmare, contabilitatea constituie un sistem specific de informaţie, datorită valenţelor sale multiple, între care menţionăm: furnizarea de informaţii reale, comparabile, sintetice şi analitice pentru analiza variatelor aspecte pe care le îmbracă fenomenele economice, comunicarea informaţiilor de la locul producerii până la cel al utilizării lor, amplificarea funcţiei de control asupra fenomenelor economice, creşterea considerabilă a rolului previzional etc.

Bibliografie
1. ***Legea contabilității nr. 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare;
2. *** Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările şi modificările ulterioare;
3. ***OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
4. ***OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările și completările ulterioare.

 

prof. Marius-Cosmin Pintea

Liceul Teoretic, Teiuș (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marius.pintea

Articole asemănătoare