Învățarea prin activități de proiect

Proiectul este o activitate de învăţare care se pretează foarte bine a fi folosită atât în activităţile desfăşurate în şcoală la orele de biologie, cât şi în activităţile extraşcolare. Metoda proiectului presupune lucrul pe grupe, în echipă prin cooperare, atât în clasă cât şi în afara clasei.

Etapele unui proiect trebuie să cuprindă o diversitate de activităţi care să atingă obiectivele sau competenţele specifice selectate pentru proiect. Fiecare etapă a proiectului trebuie sa răspundă la anumite cerinţe, formulate clar, trebuie stabilite termene clare de finalizare pentru fiecare etapă.

Durata proiectului trebuie să fie optimă pentru realizare unui produs finit de calitate. Profesorul are rolul de a modera activitatea intervenind ori de câte ori este nevoie facilitând şi sprijinind elevii aflaţi in impas (eventuale blocaje, interpretări eronate, situaţii conflictuale).

Cum se realizează un proiect educativ?

1. Alegerea temei.
2. Planificarea activităţii: stabilirea obiectivelor, alegerea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare elev sau grup, distribuirea responsabilităţilor din cadrul grupului, identificarea surselor de informare( manuale, proiecte mai vechi, internet, organizaţii guvernamentale, presă, cărţi)
3. Cercetarea propriu – zisă – dezvoltarea elementelor de conţinut. această parte prezintă materialele şi echipamentul folosit, metoda şi planul proiectului.
4. Realizarea materialelor – această parte prezintă materialele şi echipamentul folosit, metoda şi planul proiectului.
5. Prezentarea rezultatelor cercetării – descrie ceea ce s-a descoperit, sunt elaborate indicaţii ca rezultat al cercetării. În această parte trebuie prezentate grafice şi tabele care să ajute la interpretarea rezultatelor.
6. Evaluarea produsului realizat, a modului de lucru.
7. Concluzii, sugestii, propuneri – aici regăsim părerile autorilor de proiect, numele celor care au lucrat, propuneri de cercetare de viitor.
8. Bibliografie – la final se prezintă sursele bibliografice.
9. Anexe: grafice, tabele, chestionare, fişe etc.

Proiectul reprezintă o „activitate de evaluare mai amplă, care începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, eventual prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă, pe parcursul a câtorva săptămâni, timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul, şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă este cazul, a produsului realizat” (A. Stoica, 2003, p.128/129)

În desfășurarea unui proiect elevii investighează, descoperă, prelucrează informaţii, sunt actori cu roluri multiple, experimentează, cooperează etc. Este un produs care reflectă efortul individual, de grup, reprezintă expresia performanţei individuale şi de grup, constituie dovada implicării personale şi a interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv şi permite o aprecierea complexă, nuanţată a învăţării. Datorită faptului că proiectul se desfăşoară pe durate mai mari de timp, în procesul de evaluare şi de autoevaluare pot fi luate în considerare atât produsul final dar şi desfăşurarea, procesul învăţării care a condus la acel produs.

Proiectul presupune un grad înalt de implicare a elevului în propria formare dar profesorul rămâne un factor esenţial al procesului, el vizează organizarea activităţii, consilierea, încurajează participarea elevilor, intervenţia sa este minimă doar când este necesar. Elevii trebuie să ia decizii pentru rezolvarea pe cont propriu a dificultăţilor întâmpinate aceasta constituind o parte importantă a învăţării prin proiect. Trebuie să ţinem cont ca elevii sa fie nu fie puşi în situaţii în care să se confrunte cu eşecuri majore căci eşecul are o importantă influenţă negativă asupra învăţării. Una din sarcinile importante ale profesorului este să asigure şi să evidenţieze succesul fiecărui elev, chiar dacă este vorba de succese mici sau parţiale.

Obiectivele principale care stau la baza realizării proiectelor sunt:

  • Dezvoltarea la elevi a interesului pentru cunoaştere, a spiritului de investigare, de cercetare a mediului înconjurător.
  • Implicarea elevilor în luarea deciziilor.
  • Conştientizarea şi asumarea responsabilităţii.
  • Formarea unor convingeri, atitudini, deprinderi.
  • Educarea elevilor în spiritul dezvoltării durabile.
  • Dezvoltarea capacităţii de explorare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei.

Proiectul este o activitate de învăţare care se pretează foarte bine a fi folosită atât în activităţile desfăşurate în şcoală la orele de biologie cât şi în activităţile extraşcolare. Metoda proiectului presupune lucrul pe grupe, în echipă prin cooperare, atât în clasă cât şi în afara clasei. Şcoala îşi propune sarcina de a dezvolta competenţele comunicative ale elevilor, aceasta nefiind unicul context în care se realizează acest obiectiv, rolul activităţilor nonformale fiind pertinent şi inclus în educaţia de-a lungul întregii vieţi. Funcţiile educaţiei nonformale sunt fundamentale şi reparatoare în procesul învăţării pe tot parcursul vieţii, proces care se realizează în parteneriat social între instituţiile statului şi societatea civilă.

Activitate de proiect prezentă în orele de biologie oferă posibilitatea integrării evaluării în învăţare. Proiectul este o metodă activă de învăţare, el poate fi desfăşurat ca activitate individuală sau de grup este „o metodă complementară de evaluare care integrează activităţi‚ complexe de învăţare” (I. Pop-Păcurar, 2012, p. 124)

Evaluarea prin activităţi de proiect furnizează date despre eficienţa metodei, despre cât am ţinut cont de particularităţile fiecărui copil, despre cât de mult am reuşit să ne facem înţeleşi, respectaţi sau iubiţi. O astfel de evaluare este menită să pregătească achiziţiile viitoare, pregătirea elevului pentru înfruntarea directă cu viaţa. El va deveni un om care va avea principii, credinţe, idealuri, va ştii să îşi asume atât succesul cât şi eşecul. Evaluarea proiectului se referă şi la evaluarea competenţelor sociale şi de grup pe lângă evaluarea obiectivelor propuse.
Evaluarea activităţii grupului se poate face pe baza unei fişe sau grile ce permite acordarea de puncte sau calificative.

Proiectul este o metodă alternativă de evaluare cu potenţial formativ, care susţine individualizarea învăţării.

Una dintre caracteristicile unui proiect constă în faptul că acesta porneşte întotdeauna de la o temă aleasă în clasă de către profesor împreună cu elevii. Elevii au posibilitatea de a decide asupra conţinutului său, asupra formei de prezentare astfel proiectul devine o creaţie personalizată. În cadrul proiectului tema poate fi abordată diferit, proiectul are o structură flexibilă, se adaptează nivelului de vârstă al elevului şi nivelului de studiu. Proiectul are ca finalitate un produs finit (broşuri, postere, machete, pliante etc.) concret rezultat în urma activităţii de proiect astfel că elevul prin ceea ce face se simte util şi îşi direcţionează efortul pentru atingerea ţintei propuse.

Prin intermediul proiectelor, evaluarea devine un mijloc de comunicare de informare asupra stadiului învăţării, în vederea ameliorării sau reorganizării acesteia, evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii dinainte formulate, cunoscute şi de evaluator şi de evaluat, „este centrată pe dialog, mai mult decât pe măsurarea cantitativă” (C. Oprea, 2006, p. 241)

Evaluatorul modern facilitează din interior procesul de învăţare, uşurează învăţarea şi evaluarea, oferă transparenţă şi rigoare metodologică caută să aprecieze şi eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învăţare prin activităţile de proiect. Acestea încurajează autocunoaşterea, autoevaluare şi ajută la construirea unei personalităţi autoreglatoare.

Proiectul favorizează abordarea integrată a învăţării, astfel elevul in realizarea proiectului face apel la cunoştinţe dobândite la mai multe discipline.

Posibilitatea elevului de a asambla cunoştinţele sale într-o viziune personală favorizează învăţarea centrată pe elev. Prin realizarea activităţilor de proiect elevul răspunde la întrebarea: Ce pot să fac cu ceea ce am învăţat la şcoală?

Activitatea de proiect începe în clasă, se continuă acasă dar este necesar pe parcursul desfăşurării sale ca elevii să se consulte individual sau în grup cu profesorul, (1-2 întâlniri de proiect), iar în final activitatea se va încheia tot în clasă, prin prezentarea produsului finit, a raportului asupra rezultatelor obţinute.

Temele de proiect „plasează învăţarea în realităţi imediate sau mai distanţate în timp, dar condiţia explorării şi activării judecăţilor proprii necesară pentru realizarea proiectului îi plasează pe elevi în mijlocul realităţilor despre care învaţă şi în situaţia de a-şi analiza raporturile cu acestea.” (I. Pop-Păcurar, 2012, p.126)

Profesorul trebuie să se concentreze pe implicarea elevului în optimizarea propriei învăţări prin realizarea unor proiecte, reglarea procesului de învăţare prin intermediul elevului realizându-se prin evaluare. Astfel, evaluarea devine un instrument de formare şi nu de control, elevul având posibilitatea să urmărească propriul traseu de învăţare. Didactica modernă presupune realizarea de activităţi ce vizează exersarea de către elevi a capacităţilor şi competenţelor lor intelectuale şi comportamentale de dezvoltare lucru posibil prin realizarea activităţilor de proiect.

Prin realizarea proiectelor apare avantajul unei evaluări contextualizate şi de proces, proiectul devine o activitate de învăţare motivantă pentru elev, aceştia implicându-se cu plăcere în activităţile desfăşurate.

 

prof. Mihaela Mailat

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.mailat

Articole asemănătoare