Învățarea pentru societatea cunoașterii – curs opţional

Tehnologia progresează. Ştiinţa impulsionează dezvoltarea sa. Zilnic apar meserii noi. La unele dintre ele nici nu ne gândim deocamdată. Mulţi dintre copiii aflaţi acum pe băncile şcolii vor îmbrăţişa aceste meserii. Poate nu le vor putea învăţa în şcoală pentru că nu se vor fi inventat încă. Dar pentru asta, gândirea şi cunoaşterea lor trebuie să fie adaptabile. Competenţele pe care le dobândesc în şcoală trebuie să permită ancorarea fiecărui individ în lumea reală.

În prezent, este necesară o transformare majoră a învăţământului clasic, rigid, bazat pe memorizare mecanică, pasivă şi rudimentară, într-un învăţământ modern, creativ şi inteligent, participativ şicolaborativ,  în care profesorul şi elevul sunt parteneri, cooperează. Evident, greutăţile nu întârziesă apară: profesorul are tendinţa de a rămâne centrat pe transmiterea de cunoştinţe, iar elevul va continua să înregistreze mecanic, să asimileze şi să reproducă aceste cunoştinţe.

Elementele de noutate ale programei sunt abordarea inter şi transdisciplinară, reflectată la nivelul finalităţilor urmărite (competenţe transversale, valori şi atitudini) şi a conţinuturilor abordate, integrarea domeniilor de cunoaştere, generarea conţinuturilor, învăţarea bazată pe proiect, utilizarea noilor tehnologii (de ex. tehnologia multi-touch), noile roluri ale profesorului, relaţia dintre educaţiaşcolară şi parcursul educaţional ulterior al elevilor.

Aceste elemente asigură în acelaşi timp şi coerenţă internă a demersului şi a produselor activităţii la clasă.  Acest curs va crea valoare adaugată şi prin contribuţia directă la dezvoltarea cadrului curricular existent, prin susţinerea abordării integrate şi prin promovarea competenţelor cheie şi profesionale pentru integrarea viitoare a elevilor pe piaţa muncii. De asemenea, va contribui implicit la dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor directorilor şi persoanelor cu atribuţii în evaluare, examinare şi proiectare curriculară din licee, sprijinind aceste categorii de grup ţintă în a parcurge drumul de la  abordarea teoretică la punerea în practică a noţiunilor dobândite.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Identificarea unor date din mediul înconjurător, corelarea şi valorificarea acestora în contexte diferite
2. Rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii
3. Utilizarea raţionamentelor specifice gândirii cauzale şi explicarea rolului ei ca factor de predicţie a schimbărilor
4. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în dezvoltarea de proiecte
5. Interiorizarea şi manifestarea în conduită a valorilor specifice unei societăţi democratice
6. Manifestarea spiritului inovator, de iniţiativă şi antreprenorial
7. Dezvoltarea personală prin comunicare

VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă; respectul pentru
diversitatea naturală şi umană
2. Respect pentru adevăr şi rigurozitate în procesul de investigare şi de cunoaştere, în general
3. Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanţe în domeniul cunoaşterii
4. Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici investigative
5. Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global
6. Disponibilitatea de a considera ipotezele ca enunţuri care trebuie verificate (testate)
7. Flexibilitate în privinţa punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi, argumentate
8. Receptivitate şi flexibilitate pentru aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în viaţa cotidiană
9. Aprecierea critică a raportului dintre beneficii şi efecte indezirabile în aplicarea tehnologiilor

COMPETENŢE SPECIFICE SI  CONŢINUTURI ASOCIATE:

Competenţe specifice

1.1. Identificarea în limbajul cotidian a unor noţiuni specifice domeniilor abordate
1.2 Organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală prin folosirea conceptelor specifice
2.1. Utilizarea şi construirea de modele pentru explicarea unor fenomene şi procese naturale sau tehnologice
2.2. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care le-au generat
3.1. Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice în scopul aplicării lor în proiecte de natură ştiinţifică şi/sau tehnologică
3.2. Utilizarea TIC pentru stimularea creativităţii şi inovaţiei
4.1. Folosirea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate în organizarea şi în prelucrarea datelor de tip calitativ, structural şi contextual
4.2. Dezvoltarea disponibilităţii de a folosi deprinderi şi cunoştinţe ştiinţifice pentru abordarea unor probleme de natură etică şi/sau socială
5.1. Raportarea elementelor semnificative din societate, din ştiinţă sau din tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele sale componente
5.2. Analiza critică a implicaţiilor etice ale opţiunilor acţiunii umane
6.1. Gestionarea eficientă a propriei învăţări prin realizarea de proiecte individuale şi de grup
6.2. Evaluarea unor probleme contemporane pe baza cunoştinţelor despre trecut, în perspectiva estimării unor soluţii pentru viitor, în dezvoltarea unei diversităţi de proiecte
7.1. Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şi aplicarea acestora în dezvoltarea personală
7.2. Comunicarea asertivă şi cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi/sau practice, în cadrul unor grupuri diferite
7.3. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi aplicarea practică a rezultatelor învăţării

Conţinuturi asociate

1. Nevoi şi resurse: utilizare, epuizare, găsire de noi resurse
2. Echilibre şi dezechilibre naturale; fenomene meteo extreme
3. Supravieţuirea ca individ, populaţie, specie, biosferă
4. „Călători” şi călătorii prin corpul uman
5. Reacţii şi relaţii, cauze şi efecte (determinism şi predictibilitate)
6. Descoperiri accidentale (de exemplu: focul, roata, radiaţii X etc.)
7. Potenţialul creator uman: descoperiri şi invenţii care au revoluţionat lumea
8. Siliciu / carbon – informaţie / Cunoaştere
9. Tehnologia naturii şi natura tehnologiei
10. Călători şi călătorii prin Univers
11. Magia ştiinţei
12. Informaţie şi hazard

SUGESTII METODOLOGICE:

• diversificarea situaţiilor de învăţare: sarcini de învăţare variate, strategii, metode şi mijloace diverse de organizare a activităţilor didactice, valorificarea diferitelor medii de învăţare- formal,nonformal, informal, şcolar/extraşcolar;
• asumarea de noi roluri de către profesori şi elevi: pentru a creşte implicarea elevilor şi eficacitatea învăţării, profesorul poate organiza unele situaţii de învăţare în care să le atribuie acestora roluri noi, asumându-şi în acelaşi timp roluri de mediator, moderator sau facilitator al desfăşurării activităţilor;

Bibliografie selectivă:

1. – Ministerul Educației/ UMPFE, Curriculum integrat pentru domeniile științific și umanist. Online: proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=47875&folderId=105570&name=DLFE-3307.pdf
2. – Andruszkiewicz, M., Prenton, K. Educaţia incluzivă. Concepte, politici şi activităţi în şcoala incluzivă – Ghid pentru cadrele didactice, Proiect Phare 2003, Bucureşti 2006.
3. – Colvin, L., Speare, E., Enciclopedia lumii vii, Ed. Aquilla, 1993.
4. – Ciolan, L., Dincolo de discipline – ghid pentru învăţarea integrată/cross-curriculară, Ed. Humanitas Educational, Bucureşti, 2003.
5. – Lemeni, G., Mihalca, L., Mih, C., Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru carieră, Ed. ASCR, 2005.
6. – Agenda Europa – E alegerea ta, Generation Europe Foundation, Brussels, 2007.
7. – Arden, John, Boghosian, A transdisciplinary approach, , Ed. Madison, 1999.
8. – Nicolescu, Basarab, Manifest of Transdisciplinarity, Albany, State University of New York Press, 2002.
9. – Stanley, Manahan – Environmental chemistry , 9th edition, Taylor and Francis, 2009.
10. – Stanley, Manahan – Toxicological chemistry and biochemistry , 3th edition, Taylor and Francis.

prof. Elena Mihaela Prisacariu

Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika, Comăneşti (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.prisacariu

Articole asemănătoare