Tipuri de competențe în demersul didactic

Acest articol este o trecere în revistă a principalelor competențe umane, dezvoltate de-a lungul întregii vieți, și o definire a  formării și dezvoltării anumitor tipuri de abilități, la orele de limba și literatura română.

Cuvântul „competență” semnifică un melanj complex de cunoștințe, de capacități, de atitudini. Suntem „competenți”, atunci când acționăm corect într-o anume situație. A fi competent nu semnifică doar a ști un anume lucru sau a avea anumite noțiuni despre anumite subiecte, ci și a ști să te servești de aceste cunoștințe, într-un moment dat al existenței și într-o anume circumstanță.

Există mai multe tipuri de competențe, identificate de Uniunea Europeană, care permit fiecărui cetățean să se adapteze schimbărilor sociale. Ele sunt importante pentru definirea personalității fiecăruia, pentru a se integra, în mod optim, în societate, în viața profesională, pentru a studia și a învăța lucruri noi. Acestea se numesc competențe-cheie și ele nu se referă doar la copii, ci la toate grupele de vârstă, ele sunt necesare în formarea continuă, pe parcursul întregii vieți.

Ministerul Educației Naționale  a propus consultării publice documentul de politici curriculare Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, elaborat în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentul a fost realizat de o echipă de specialiști ai Institutului de Științe ale Educației și ai Ministerului Educației Naționale și promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european și indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ca finalități ale sistemului educațional preuniversitar. După îndelungi dezbateri, propunerile ministerului au fost finalizate și conturate într-un nou curriculum național, pentru clasele de gimnaziu, urmând ca, în viitorul apropiat, ele să se concretizeze și la nivel liceal.

Crearea noii programe bazate pe competențele-cheie a luat în considerare studii de psihologie și cercetări din neuroștiințe, întrucât abilitățile, cunoștințele, atitudinile au la bază seturile de capacități cognitive, emoționale și fizice, care angrenează comportamente specifice, contextualizate de sarcină și rol. Dezvoltarea lor e un proces de lungă durată și au ca scop, în cele din urmă, împlinire și dezvoltare personală, angajare, incluziune socială, stil de viață sustenabil, viață de succes în comunități pașnice, managementul vieții sănătoase și cetățenie activă.

În școală, există mai multe tipuri de competențe, urmărite pe tot parcursul educației, iar ele conlucrează la imaginea elevului complex, conștient de sine și de drumul său în viață :
1. Competențele-cheie, care se creează și se dezvoltă pe întreaga perioadă a școlarității.
2. Competențele generale, proprii fiecărei discipline. Sunt competențele disciplinei pentru durata în care aceasta este studiată.
3. Competențele specifice sunt derivate din competențele generale. Sunt formulate competențe specifice distincte, în progresie de la un an de studiu la altul.

În crearea unei lecții la limba și literatura română, la liceu, se ține cont de conținuturile propuse de Programa de Limba și literatura română. Aceste proiecte sunt structurate pe următorul tipar: competențe generale (cognitive și afective), strategii didactice, scenariul didactic, schema tablei, fișe de lucru și jurnal de învățare. La conceperea fiecăruia, se ține cont de nivelul clasei, de secție (română sau maghiară) și de dificultatea conținutului predat. Competențele-cheie (cele care se potrivesc conținuturilor alese) pot fi sau nu explicitate direct, ele se pot subînțelege din întregul scenariu didactic.

Competențele generale specifice orei de limba și literature română sunt:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale. Sunt formulate competenţe specifice clare, în progresie de la un an de studiu la altul. Formularea competenţelor specifice este realizată cu ajutorul unor verbe acţionale, evaluabile.
Competențele specifice sunt adecvate nivelului de dezvoltare a acestora.

Competențele-cheie sunt:
a) Competenţă de literaţie – se referă la abilitatea de identificare, înțelegere, exprimare, creare și interpretare a conceptelor, a sentimentelor, a faptelor și a opiniilor, atât oral, cât și în scris, utilizând mijloace audio-vizuale și digitale la orice disciplină sau în orice context. Implică abilitatea de a comunica și de a interacționa în mod efectiv, adecvat și creativ cu ceilalți.
b) Competenţă lingvistică în mai multe limbi – definește abilitatea de a utiliza mai multe limbi în mod efectiv și adecvat pentru comunicare. În linii mari, este vorba despre aceleași abilități amintite în cazul literației. În plus față de cele anterioare, sunt integrate aici, competențe interculturale și cele care țin de o dimensiune istorică.
c) Competenţă matematică și competenţă în știinţe, tehnologie și inginerie – se referă la dezvoltarea și aplicarea gândirii matematice, pentru a rezolva o serie de probleme în situații cotidiene.
d) Competenţă digitală – implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă, a tehnologiilor digitale în contexte de învățare, muncă şi participare la activități sociale
e) Competenţă de dezvoltare personală, socială și de a învăţa să înveţi – presupune reflectarea asupra propriei persoane, gestionarea eficientă a timpului și a informației, activitatea constructivă cu ceilalți într-o manieră proprie, reziliența și managementul propriei învățări și cariere.
f) Competenţă civică –se referă la acțiunea în calitate de om responsabil și la participarea activă la viața civică și socială, pe baza înțelegerii conceptelor și structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a dezvoltării globale și durabile.
g) Competenţă antreprenorială – se referă la valorificarea oportunităților și ideilor pentru a le transforma în valoare pentru ceilalți.
h) Competenţă de sensibilizare și exprimare culturală – implică înțelegerea și respectul față de modalitățile în care ideile și semnificațiile sunt exprimate și comunicate creativ în culturi diferite, printr-un registru artistic și prin alte forme culturale.

Bibliografie
1. oldsite.edu.ro/index.php/articles/c556/;
2. COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01). In: Official Journal of the European Union, C 189/1, 2018.
3. Repere pentru proiectarea, actualizarea şi evaluarea curriculumului național –  Document de politici educaționale; Institutului de Științe ale Educației și ai Ministerului Educației Naționale, 2019;

 

prof. Dana Pop

Liceul Teoretic, Carei (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dana.pop1

Articole asemănătoare