ETwinning în curriculum

Educația nonformală aduce o serie de abordări noi ale învățării prin activități plăcute și motivante. Avantajele sale multiple vizează formarea competențelor vizate de sistemul tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar privind ritmul și eficiența activităților, câștigat în condițiile unui activism și a unei libertăți mai mari de exprimare. Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. În plus, posibilitățile oferite de acțiunea eTwinning adaugă o dimensiune digitală acestor abordări inovatoare de tip nonformal, cu valoare adăugată în ce privește atractivitatea pentru elevi.

Mai multe caracteristici și propuneri de acțiune o fac să fie un teren fertil pentru inspirație pedagogică și pentru practică didactică:

 • permite lărgirea orizontului cultural, îmbogățirea cunoștințelor din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini și interese speciale;
 • se valorifică aptitudinile şi interesele elevilor;
 • cunoaşte modalităţi diferite de finanţare;
 • organizarea ei este planificată;
 • poate fi o cale de ajutor pentru cei cu şanse mici de a accede le o şcolarizare normală
 • activităţile sunt organizate de specialişti (Văideanu, 1988, citat în Cucoş, 1999)

Se disting patru opţiuni metodologice de desfăşurare a educaţiei formale:
1. centrată pe conţinuturi (sănătate, planning familial, formare agricolă);
2. centrată pe problemele vieţii cotidiene;
3. pentru conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor individuale);
4. educaţia umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, încrederea în capacitățile de inițiativă, de creație şi de decizie) (Srinivasan, 1985, citat de Stanciu, 1999, p. 34).

Avantajele principale constau în:

 • spaţiu instructiv-educativ mult mai flexibil decât cel strict şcolar (mai mare libertate de acţiune);
 • o mai bună selectare a informaţiilor;
 • facilitează munca în echipă;
 • realizează un demers pluri şi interdisciplinar;
 • accentuează obiective de tip formativ – educativ.

Provocarea eTwinning

„Profesorul îţi deschide uşa, însă tu însuți trebuie să treci prin ea.” – proverb chinez

Trăim într-o lume în continuă transformare, în care suntem bombardați cu informații din diferite direcții. în acest context rolul școlii se diversifică şi se multiplică necesitând o adaptare la provocările societăţii actuale. Cu toate acestea, un element care rămâne neschimbat este cel referitor la scopul urmărit prin educaţie. Acesta este strâns legat de ceea ce ne dorim de la viitor. Viitorul este în mâinile copiilor, iar copiii sunt în mâinile noastre, ale celor adulţi, şi ale cadrelor didactice în mod special; depinde în primul rând de noi ce viitor ne dorim şi cum vom reuşi să-l concretizăm.

Astfel, rolul profesorului în societatea actuală capătă valenţe multiple: model, prieten, călăuză, magician, consilier, maestru, susţinător, facilitator; acestea îi vor permite să penduleze între ele în funcţie de contextul educaţional din momentul respectiv. Pentru a-şi putea îndeplini cu succes diversele roluri care îi revin, cadrul didactic trebuie să conlucreze cu toţi ceilalţi factori implicaţi şi să se folosească de oportunităţile pe care le oferă în prezent tehnologia. În acest sens activitatea profesorului presupune: planificarea şi proiectarea structurată a activităţii, alegerea şi conceperea materialelor suport de facilitare, realizarea activităţilor de mentorat (îndrumare, facilitare), coordonarea activităţilor de evaluare a produselor, folosirea feedback-ului pentru a-şi regla şi adapta în permanenţă metodele şi strategiile la situaţia concretă.

Îndeplinirea cu succes a diferitelor roluri nu se poate realiza dacă profesorul nu este el însuşi conectat la noutăţile pe care le oferă tehnologia. Folosirea tehnologiei permite o apropiere a cadrelor didactice de preocupările elevilor. În prezent profesorii au posibilitatea să utilizeze platforme, soft-urile educaţionale proprii sau create de alţi autori, metoda proiectelor IntelTeach (cu utilizarea tehnologiei în predare-învăţare-evaluare). Se constată că elevii devin mai activi atunci când metodele folosite sunt mai diverse sau când se utilizează calculatorul şi internetul.

Proiectele eTwinning presupun colaborarea a cel puţin două şcoli din ţări diferite; cadrele didactice care vor deveni administratorii proiectului trebuie să aibă o activitate susţinută înainte de demararea propriu-zisă a proiectului prin care vor stabili: scopurile comune, activităţile de desfăşurat, termenele pentru fiecare etapă, grupul ţintă căruia i se adresează proiectul precum şi modul de prezentare, regulile de colaborare.

Dacă în ce privește abordarea prin proiecte şcoala românească are deja o oarecare experiență, comunicarea într-o limbă străină reprezintă în multe cazuri, atât pentru elevi cât şi pentru profesori, o barieră.

Simt că aripile noastre sunt deschise datorită acestei platforme. Oportunitățile pe care le avem ne permit sa evoluăm ca profesioniști ai educației, iar activitățile pe care le desfășurăm cu elevii noștri pot primi un plus de calitate. Astfel, dezvoltăm competentele secolului XXI privind creativitatea, utilizarea tehnologiei, colaborarea și comunicarea, responsabilitatea, gândirea critică și comunicarea într-o limbă străină.

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este un proces continuu de învăţare pe tot parcursul vieţii, de formare, de dobândire sau de îmbunătăţire a competenţelor şi o modalitate eficientă de a ajunge la o anumită maturitate şi înţelepciune în profesia didactică. Parafrazând un celebru citat din istorie, anume „drumul spre  Berlin trece prin Viena”, pot spune că drumul spre dezvoltarea profesională a cadrelor didactice trece prin platorma eTwinning.  Şi am să argumentez acest lucru în rândurile următoare.

Nu pot decât să mai subliniez încă o dată că platforma eTwinning reprezintă o oportunitate reală de  dezvoltare profesională, adaptată nevolilor de formare a tuturor cadrelor didactice şi care răspunde cerințelor şi strategiilor stabilite la nivel european privind formarea continuă a profesorilor.

Consider că participarea profesorilor la acţiunea eTwinning contribuie foarte mult la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice deoarece este facilitat accesul acestora la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din diverse ţări europene. Prin derularea de proiecte eTwinning, cadrele didactice au posibilitatea de a se familiariza cu sistemele de educaţie din alte ţări europene. De asemenea, fiecare proiect aduce pentru profesor diverse provocări: crearea unui mediu atractiv de învăţare, diversificarea situaţiilor de învăţare, combinarea mai multor teme şi activităţi relevante, elaborarea de material didactic adecvat. eTwinning reprezintă un mediu autentic de învăţare şi un vast domeniu unde cadrele didactice pot învăţa prin intermediul comunicării, prin utilizarea noilor tehnologii prin mangementul de proiect.

Proiectele eTwinning diversifică activitatea procesului instructiv-educativ. Sunt noi provocări atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi.  Proiectele eTwinning pot fi integrate în curriculum sau concepute ca activităti extracurriculare. V-ați gândit vreodată cum se pot integra activități de proiect în curriculum? Există instrumente diverse, gratuite pe eTwinning şi Internet care oferă conditii de sigurantă pentru utilizarea la clasă. Trebuie alese acele instrumente care se potrivesc elevilor implicati, cât şi obiectivelor pedagogice propuse.

Cel mai important aspect al proiectelor este interactivitatea, colaborarea, partenerii trebuie să rezolve împreună anumite sarcini, nu doar să vizioneze materiale postate. Implicarea elevilor este importantă pentru un proiect de calitate bazat pe colaborare. În urma colaborării, elevii au numeroase beneficii: îşi comunică reciproc ideile, indiferent de nivelul de şcolarizare, îi ajută să-şi exprime şi să exploreze mai multe puncte de vedere, utilizează limba străină în afara sălii de clasă.

Consider că participarea elevilor în proiectele eTwinning contribuie la o mai bună înţelegere a realităților sociale și culturale europene, cu efect semnificativ în formarea unei atitudini europene pozitive, adecvate, responsabile. Proiectele de colaborare educaţională oferă elevilor un impuls pentru eforturile lor de învăţare, activităţile fiind foarte atractive, motivante, aplicative.

Prin intermediul activităţilor multiculturale desfăşurate, proiectele eTwinning au o valoare pedagogică deosebită, în ceea ce priveşte dezvoltarea comunicării elevilor, a încrederii, a înţelegerii, a solidarităţii, a toleranţei reciproce, a respectului faţă de diversitate. Elevii implicaţi în aceste proiecte au descoperit noi strategii de învăţa şi de a-şi pune în valoare cunoştinţele şi capacităţile, au aflat despre tradiţii şi obiceiuri din patrimoniul cultural al altor ţări, au simţit că fac parte integrantă din comunitatea şcolară şi culturală europeană.

Pentru profesori, proiectele eTwinning reprezintă un schimb intens de idei și de experiențe didactice, metode şi strategii noi în proiectarea şi desfăşurarea situaţiilor educative, o bună colaborare cu elevii, cu profesorii şi managerii școlii şi, nu în ultimul rând, satisfacție personală și împlinire profesională.

După obținerea celor șase Certificate naționale eTwinning, Certificatul european de calitate „Easter Activities”, „I am 2: in search of our historical identity…”, „The Harmony of Nature(3) – The Harmony of Light” obţinute de Liceul Tehnologic Mihai Viteazu – structura Școala Generală Nr. 5 Vulcan vine ca o recunoaștere a calității școlii și a includerii ei pe harta europeană a colaborării educaționale.

 

Bibliografie
1. ISTRATE, O. Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare internationale. Raport preliminar eTwinning RO12, TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație, Bucureşti, 2013, p.98-102; https://www.etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf
2. CUCOȘ, C. Educaţia, dimensiuni culturale şi interculturale, Polirom, Iaşi, 2000, p.147.
3. https://www.etwinning.net/ro/pub/about.htm

 

prof. Dumitrița Postolache

Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Vulcan (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dumitrita.postolache

Articole asemănătoare