Documente utile pentru asigurarea calității educației în unitatea de învățământ

Aşa cum prevede ROFUIP, la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, fie ea de stat sau private, funcţionează o serie de comisii, care prin activitatea lor contribuie la susţinerea procesului instructiv-educativ.

Dintre acestea, CEAC este comisia cu contribuţie majoră în realizarea strategiei  de evaluare internă a calităţii. Are  un caracter permanent şi reprezintă o contribuţie însemnată la dezvoltarea instituţională. Dintre atribuţiile comisiei, reprezentative sunt:

 • defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;
 • construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;
 • urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;
 • evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;
 • propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolara  la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;
 • deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în şcoala şi către parteneri (elevi, părinţi).
 • implementează sistemul de management al calităţii.
 • coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională şi privind calitatea educaţiei, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de Legea 87/2006
 • elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară respectivă – Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau publicare
 • formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Pentru a se putea achita de aceste sarcini, este esenţială contribuţia fiecărui membru al comisiei în elaborarea documentelor suport pentru platformă. În general, în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, sunt propuşi şi avizaţi profesori care nu cunosc responsabilităţile ce le revin şi care nu au minimă instruire în acest domeniu vast şi dificil. De aceea CEAC îşi desfăşoară greoi şi cu poticniri activitatea.

Consider că principiul competenței trebuie să primeze şi în această comisie, pentru ca  vizitele de evaluare în vederea obţinerii autorizării provizorii de funcţionare, obţinerii acreditarii sau pentru evaluare externă să nu pună presiune pe procesul de educaţie.

Astfel, întocmirea din timp a documentelor solicitate de platforma şi nu numai, realizarea activităţilor prevăzute în planul de îmbunătăţire, întocmirea rapoartelor utile , trebuie să se facă întocmai cu calendarul de activităţi şi,  subliniez, cu aportul tuturor membrilor comisiei, cu susţinerea direcţiunii şi cu implicarea tuturor cadrelor didactice. Fac aici referire la situaţiile în care ne-am aflat, din cauza nepredarii la timp al unor situaţii solicitate. Pentru susţinerea unei vizite, fac aici referire la vizita de evaluare pentru obţinerea acreditarii, este necesară întocmirea dosarului CEAC , care va fi întocmit conform Manualului Calităţii. În dosarul comisiei se vor afla şi materialele elaborate pentru realizarea RAEI-ului. Pe lângă acestea, esenţiale sunt fişele de observare de la nivelul CEAC. Acestea vor fi întocmite în urma hotărârii CEAC, în care sunt stipulate, perioada de întocmire a acestora (realizarea efectivă a observării orelor), şi persoanele din cadrul comisiei care realizează aceasta observare. În urma hotărârii se întocmeşte graficul de observare a orelor , grafic avizat de directorul unităţii. Acesta se va afişa la loc vizibil, de regulă în cancelarie. Tot în cadrul vizitelor de acreditare , un loc aparte îl ocupa portofoliile cadrelor didactice. În  acest sens , membrii comisiei în conformitate cu component portofoliului prevăzut în PDI,  hotărăsc termenul limită de întocmire şi avizare a acestor portofolii, dar nu mai târziu de 15 octombrie ale fiecărui an şcolar. Tot în vederea obţinerii acreditarii, vor fi întocmite şi portofoliile comisiilor ce funcţionează în şcoală.

Enumăr,  mai jos, unele materiale utile care la acest moment există în şcoala mea:

1. Fişele postului  membrilor CEAC, în funcţie de specificul activităţilor derulate în cadrul comisiei
2. Raportul procesului de autoevaluare pentru anul şcolar anterior
3. Planificări ale diverselor  activităţi ale  Comisiei;
4. Graficul  de şedinţe
5. Planul  operaţional;
6. Planul  de îmbunătăţire pe perioada în curs
7. Chestionare  în vederea stabilirii stilurilor de învăţare;
8. Rezultatele teste iniţiale, conform hotărârii CA şi CP (în portofoliile comisiilor)
9. Proceduri  existente
10. Analiza documentelor referitoare la Principiul 5 al Calităţii în vederea întocmirii raportului de monitorizare internă a calităţii;
11. Materiale  şi dovezi;
12. Documentaţia  pentru vizita acreditare a liceului;
13. Raportul activităţii pe semestrul I  sau annual care va fi aprobată în CA.
14. Atribuţiile membrilor comisiei CEAC
15. Calendarul aplicării chestionarelor
16. Codul etic al cadrelor didactice
17. Codul etic al elevilor
18. Graficul de observare al lecţiilor(semestrul I)
19. Hotărârile CEAC
20. Organigrama  CEAC
21. Planificarea aplicării chestionarelor
22. Procese verbale ale şedinţelor CEAC
23. Propuneri de activităţi de îmbunătăţire

Totodată, am folosit instrumente şi proceduri de evaluarea internă (autoevaluare) a calităţii:

 • Fişe de apreciere şi evaluare;
 • Fişa de observare a lecţiei;
 • Chestionare;
 • Ghiduri pentru interviuri;
 • Ghiduri de observaţie;
 • Rapoarte scrise;
 • Plan operaţional;
 • Fişe de analiză a documentelor şcolii;
 • Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local;
 • Standarde, metodologii, ghiduri de bune practici elaborate la nivel
  naţional, regional sau local;
 • Alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel
  naţional, regional sau local (formular de monitorizare internă, raport al procesului de autoevaluare, raport de evaluare internă a calităţii  –  ARACIP).

În aceste toate documente, un loc aparte îl ocupa planul de îmbunătăţire (mai ales implementarea acestuia). Ca şi dificultăţi întâmpinate, pot menţiona:

 • Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi colectarea eficientă a dovezilor posibile;
 • Nivelul slab şi foarte slab al pregătirii elevilor la diverse discipline;
 • Verificarea periodică a efectuării observaţiilor la lecţii şi valorificarea informaţiilor în planuri de îmbunătăţire;
 • Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern;
 • Sistem de delegare a sarcinilor defectuos – responsabilităţi şi cerinţe ambiguu definite sau impropriu delegate
 • Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă.

Având în vedere dificultăţile cu care ne-am confruntat, cred că la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ este loc pentru îmbunătăţirea activităţilor. De aceea, trebuie avute în vedere următoarele:

 • Creşterea exigenţei, atât în ceea ce priveşte procesul de învăţare, cât şi cel de evaluare;
 • Îmbunătăţirea procesului de învăţare prin raportare justă la curricula în vigoare, la particularităţile psihologice şi de vârstă ale elevilor, la trăsăturile intrinseci ale generaţiilor, prin adaptarea demersului didactic la nevoile elevului şi ale sistemului
 • Îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii prin implementarea unui sistem de măsuri clare, uşor de monitorizat, evaluat şi îmbunătăţit atunci când este cazul
 • Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul colegiului – stabilite la nivelul catedrelor;
 • Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment;
 • Elaborarea şi implementarea graficului de observare a lecţiilor, la nivelul tutror catedrelor
 • Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bună practică prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală şi verticală).

prof. Luminița-Gabriela Zegrea

Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti”, Vidra (Ilfov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.zegrea

Articole asemănătoare