Curriculum preșcolar

Termenul „curriculum” reprezintă un „concept pedagogic integrator, complex, care se referă la oferta educațională a școlii și care reprezintă sistemul proceselor educaționale și al experiențelor de învățare și formare directe și indirecte oferite educaților și trăite de aceștia în contexte formale, neformale și chiar informale” (Bocoș, M.D, (coord.), Răduț-Taciu, R., Stan, C., Chiș, O., Andronache, D.C., 2016).

Curriculumul preșcolar reprezintă ansamblul experiențelor de învățare parcurse de copii în grădiniță  (Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., 2014) și se caracterizează printr-o libertate extinsă oferită atât educatoarei cât și copilului preșcolar în proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice. Cadrul didactic urmărește finalitățile educaționale pe tot parcursul zilei în cadrul tuturor activităților propuse iar observațiile educatoarei asupra grupei de copii, luată în ansamblu dar și asupra fiecărui individ în parte, sunt punctul de plecare în selectarea conținurilor. Învățarea este interactivă și oferă multiple oportunități pentru comunicare și socializare. Activitățile didactice propuse și materialele didactice trebuie să fie relevante pentru experiența de viață a copiilor, să corespundă unei varietăți de interese și abilități și să fie caracterizate de diferențierea și individualizarea curriculară (Glava, A., Glava, C.,, 2002).

Trecerea de la o activitate la alta se face prin crearea unei legături firești între domeniile de cunoaștere, idei, acțiuni utilizându-se scurte formule, versuri, jocuri cu text și cânt, cântece denumite în continuare tranziții. O altă caracteristică a curriculumului preșcolar este aceea că la acest nivel nu vorbim despre orar sau schemă orară ci avem de-a face cu program zilnic de activitate care oferă flexibilitate în funcție de interesele și dispozițiile copiilor.

Activitățile de învățare pot alterna cu cele cele de relaxare dar și cele indoor cu cele outdoor, care planificate riguros pot urmări numeroase finalități cognitive, afectiv-motivaționale și psihomotorii (Glava, A., Glava, C.,, 2002).

Principiile care stau la baza prezentului curriculum (Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., 2014):
1. Principiul unității și coerenței procesului didactic în grădiniță
2. Principiul focalizării pe învățare a procesului didactic în grădiniță
3. Principiul asigurării caracterului experiențial al procesului didactic în grădiniță

Curriculumul preșcolar este structurat pe două niveluri de vârstă: nivel I 3-5 ani și nivel II 5-6 ani și pentru fiecare nivel are următoarele componente:

  • Finalitățile educaționale pentru această etapă sunt socializarea copilului prin colaborarea, cooperarea, negocierea și luarea deciziilor în comun în cadrul grupei de preșcolari; obținerea treptată a unei autonomii personale; pregătirea pentru școală și pentru viața socială. Toate acestea sun reflecate în obiectivele cadru și de referință.
  • Conținuturile sunt selectate la nivelul domeniilor experiențiale (Domeniul Limbă și Comunicare, Domeniul Științe, Domeniul Om și Societate, Domeniul Estetic și Creativ și Domeniul Psihomotric), la nivelul celor șase teme curriculare integratoare (Cine sunttsuntem?, Cum estet a fost și va fi aici pe pământ?, Când, Cum și de ce se întâmplă?, Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?, Cine și cum planifică o activitate?, Ce și cum vreau să fiu?) și la nivelul diferitelor tipuri de activități cuprinse în planul de învățământ (activități pe domeniii experiențiale, activități liber alese, activități de dezvoltare personală).
  • Timpul de instruire alocat fiecărui tip de activitate didactică: cinci activități integrate pentru nivel II și trei activități integrate pentru nivel I, numărul de activități din planul de învățământ, momentul de mișcare care este activite zilnică.
  • Sugestii  privind strategiile de instruire și evaluare pe cele două niveluri de vârstă.

Curriculum actual oferă libertate atât cadrului didactic cât și copilului punând accent pe comunicare (în cadrul întâlnirii de dimineață se exersează dezvoltarea abilităților de comunicare și de socializare a preșcolarului), familiarizându-i cu reguli și responsabilități, stimulând cooperarea, respectul, grija față de alții și spiritul critic. Totodată prin introducerea întâlnirii de dimineață se întăresc relațiile familie-grădiniță și se creează o atmosferă pozitivă în sala de grupă. Prin activitățile integrate care utilizeză ca metodă de bază jocul, cei doi mari actori ai procesului didactic, educatoarea și preșcolarul, beneficiază de libertate de exprimare și de acțiune.

Centrat pe nevoile copilului curriculumul pentru învățământul preșcolar valorizează interactivitatea, permite manifestarea creativității și imaginației cadrului didactic, oferă flexibilitate prin programul zilnic propus, implică părinții în activitățile instructiv-educative.

Activitățile pe domenii experiențiale

Activitățile pe domenii experiențiale sunt ”activități specifice învățământul preșcolar, integrate sau pe discipline, desfășurate în cadrul unor proiecte planificate în funcție de temele mari propuse de curriculum, precum și de nivelul de vârstă și de nevoile și interesele copiilor din grupă” (Bocoș, M.D, (coord.), Răduț-Taciu, R., Stan, C., Chiș, O., Andronache, D.C., 2016).

Activitățile pe domenii experiențiale diferă de alte categorii de activități didactice atât prin conținut cât și prin modul de organizare și desfășurare metodică deoarece sunt organizate și conduse de către educatoare  care stabilește forma și tipul activității, locul de desfășurare și materialul didactic utilizat, antrenează tți copii din grupă, subiectul este unic și obligariu pentru toți.

Domeniul Limbă și Comunicare acoperă stăpânirea exprimării orale și scrise ca și abilitatea de a înțelege comunicarea verbală și scrisă…
Domeniul Științe include abordarea domeniului matematic prin intermediul experiențelor practice cât și înțelegerea naturii, ca fiind modificabilă de ființele umane cu care se află în interacțiune.
Domeniul Om și Societate include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, cu mediul social ca și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentle.
Domeniul Psihomotric acoperă coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea generală și rezistență fizică, abilitățile motorii și de manipulare de finețe ca și elemente de cunoaștere, legate mai ales de anatomia și fiziologia omului…
Domeniul Estetic și Creativ  acoperă abiliățile de a răspunde emțional și intelectual la expeiențe perceptive, sensibilitatea față de diferite niveluri de manifestare a calității, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare.” (Păiși Lăzărescu, M., Ezechil, L.,, 2011)

Conform LEN 1/2011, art. 67, alin. 1: „curriculum național pentru educație timpurie este centrat pe dezvoltarea fizică, cognivă, emoțională și socială a copiilor respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficiențe de dezvoltare”.

Așadar însăși Legea Educației ne subliniază că dezideratul major al actualului curriculum de a dezvolta global copilul se poate realiza prin stimularea copiilor în toate domeniile de dezvoltare utilizând experiențele de învățare din diverse domenii experiențiale puse în conexiune prin organizarea tematică (în cadrul celor șase teme integratoare) a învățării.

Bibliografie:
Bocoș, M.D, (coord.), Răduț-Taciu, R., Stan, C., Chiș, O., Andronache, D.C. (2016). Dicționar praxiologic de pedagogie, Vol. I. Pitești: Paralela 45.
Glava, A., Glava, C.,. (2002). Introducere în pedagogia preșcolară. Cluj-Napoca: Dacia.
Jinga, I., Istrate, E.,. (2001). Manual de pedagogie. București: All.
Păiși Lăzărescu, M., Ezechil, L.,. (2011). Laborator preșcolar. București: V&I Integral.
Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O. (2014). Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar. Pitești: Diamant.
Voiculescu, E. (2003). Pedagogie preșcolară. București: Aramis.

prof. Ramona Nădejde

Grădinița cu Program Prelungit Piticot, Dej (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ramona.nadejde

Articole asemănătoare