Cadrul normativ european privind utilizarea TIC în educație

Odată cu introducerea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) în sistemul de învățământ, standardele educaționale adoptate se axează pe informatizarea învățământului, astfel fiind necesare realizarea unui șir de măsuri orientate spre soluționarea problemelor apărute într-un mediu virtual de învățare. La nivel european, primele acțiuni au fost realizate începând cu anul 2000 prin adoptarea Strategiei de pregătire a Uniunii Europene pentru provocările noului mileniu.

Obiectivele prioritare stabilite în cadrul Strategiei au fost: extinderea Uniunii, creşterea numărului de locuri de muncă și condiţii mai bune la locul de muncă, o mai bună includere social, rolul TIC fiind considerat una esențială,deoarece “fiecare cetăţean are competenţele corespunzătoare necesare pentru a trăi şi lucra în noua societate informaţională” [4]. Principalele aspecte care se referă la realizarea acestor obiective în domeniul TIC se referă la [1] :

  • cel puţin 10% din elevii şi profesorii din învăţământul liceal şi gimnazial din cadrul
  • Uniunii Europene vor participa la programul Comenius între 2007 şi 2013;
  • până în 2013 cel puțin 3 milioane de studenţi vor beneficia de programul Erasmus;
  • cel puţin 150.000 de persoane vor avea acces la programul Leonardo în anul 2013;
  • cel puţin 50.000 de adulţi vor beneficia de educaţie sau instrucţie în afara ţării lor.

Ulterior, inițiativa i2010 a accentuat rolul TIC ca factor care favorizează creșterea calității vieții, în care accentul se pune pe “o societate informațională europeană pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” [3]. Inițiativa conține un plan de acțiuni
structurat în jurul a patru domenii care vor favoriza activităţile de cercetare și dezvoltare tehnologică. În august 2010 a fost adoptată “Agenda Digitală a Europei”, care se axează pe competenţe informatice pentru secolul XXI: promovarea competitivităţii, creşterii economice şi locurilor de muncă. Agenda reprezintă “strategia europeană pentru o economie digitală înfloritoare până în 2020” [2] și se axează pe următoarele elemente chee [2] :

  • stabilirea unei cooperări pe termen lung între diferitele părţi implicate;
  • investiţiile în resursele umane;
  • promovarea ştiinţelor, matematicii, competenţelor informatice şi TIC şi punerea în valoare a carierelor în acest domeniu, în special în rândul tinerilor şi al fetelor;
  • dezvoltarea cunoştinţelor informatice în special prin favorizarea categoriilor de populaţie cum sunt persoanele fără loc de muncă, persoanele în vârstă sau persoanele cu un nivel scăzut de educaţie, pentru a promova ocuparea profesională şi integrarea socială prin TIC;
  • facilitarea acumulării de competenţe informatice pe toată durata vieţii, în special prin actualizarea cunoştinţelor şi prin dezvoltarea e-learning-ului.

În ansamblu, aceste trei acțiuni descriu politicile şi acţiunile necesare pentru “a maximiza beneficiile revoluţiei digitale pentru toţi” care au pus bazele unei noi strategii care își propune să elimine deficiențele modelului Uniunii de dezvoltare și să creeze condiții favorabile pentru o creștere economică mai inteligentă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii-Europa 2020.

Strategia „Europa 2020”, își propune cinci obiective esențiale care urmează a fi atinse până în anul 2020- ocuparea forţei de muncă, inovaţia, educaţia, incluziunea socială şi climă/ energie [5]. În acest sens, TIC ocupă un loc important și presupune ca statele membre trebuie „să integreze învățarea digitală (eLearning) în politicile naționale de modernizare a educației și formării profesionale, inclusiv în programele de învățământ, în evaluarea rezultatelor procesului de învățământ și în calificarea profesională a profesorilor și formatorilor” [2]. În cadrul acțiunilor prevăzute în Strategia Europa 2020 se găsește și o agendă digitală pentru Europa care are drept obiectiv „a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică gospodăriilor și întreprinderilor”, ca urmare cetățenii vor beneficia la maximum de avantajele tehnologiei digitale. De asemenea, strategia încurajează încadrarea TIC în școală prin utilizarea instrumentelor necesare atât în curriculum-ul național pentru elevi, cât şi în cel de formare a profesorilor.

Reieşind din cele expuse mai sus, identificăm că UE și-a luat responsabilitatea de a implementa măsuri în domeniul TIC pentru a îmbunătăţi nivelul infrastructurii şi competenţei,precum şi pentru stimularea integrării TIC în procesul de predare-învățare-evaluare. Odată cu strategia Educația 2020, statele europene au făcut investiţii semnificative pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor la TIC, ceea ce a determinat creșterea calității în
educație.

Bibliografie

1 Comisia Comunităților Europene, Memorandum asupra Învăţării Permanente, Brussels, 30.10.2000. [online]. [accesat 20 octombrie 2020];
2. Comunicarea Comisiei Comunităților Europene către Parlamentul european, O agendă digitală pentru Europa , [online]. [accesat 20 octombrie 2020]; Available from: URL: www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.3.html
3. EUR-Lex – l24292 [online]. [accesat 20 octombrie 2020]; Available from: URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=legissum:l24292
4. European Comission – Information Society. [online]. [accesat 20 octombrie 2020]; Available from: URL: ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
5. EUROPA 2020, O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii [online]. [accesat 20 octombrie 2020]; Available from: URL: eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=RO

 

prof. Alexei Slivca

Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei (Orhei) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexei.slivca

Articole asemănătoare