Beneficiile activităților remediale

Din perspectiva formarii competenței „a învăța sa înveți”, care sunt beneficiile in rândul elevilor care au participat la activitățile remediale?
În semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, în mai și iunie, am desfășurat activități remediale cu un grup de 12 elevi din clasele I și a II-a, conform unui plan remedial elaborat pentru disciplinele Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului.

Scopul activității remediale desfășurată cu elevii celor doua clase pe care le-am îndrumat a fost stimularea și îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru elevii mei, dar si redresarea situației școlare a unor elevi cu rezultate slabe și a motivării în continuare a celor cu rezultate bune și foarte bune. Activitatea de educație remedială a fost aplicata la nivel de grup/clasa, dar si la nivel individual pentru fiecare elev in parte din grupul țintă.

Competenta „a învăța sa înveți” este una din competențele cheie care reprezintă abilitatea de a se implica şi de a persevera în învăţare, de a organiza propria învăţare, gestionând eficient timpul şi informaţia, atât individual, cât şi în grup. Aceasta include conştientizarea procesului şi a nevoilor individuale de învăţare, identificarea oportunităţilor existente şi abilitatea de a depăşi obstacolele care pot apărea, în scopul realizării unei învăţări de succes.

Organizarea programului de remediere cu cele doua clase (I-II) a avut un impact semnificativ în viața școlară a elevilor mei, având ca obiectiv schimbarea atitudinii faţă de fiecare copil care poate avea la un moment dat dificultăți de învățare la Comunicarea în limba română și la Matematică și explorarea mediului.

Competenta „a învăţa să înveţi” a presupus implicarea activa a elevilor mei din clasa I si a celor din clasa a II-a cu ajutorul planului remedial realizat în procesul de învățare, acesta fiind realizat într-o maniera interdisciplinară, transdisciplinară și transcurriculară, favorizând astfel implicarea activă a elevilor în procesul de învățare, valorificându-i cunoștințele, priceperile, deprinderile însușite atât în cadru formal, cât și nonformal și informal.

La nivel individual, activitatea remedială a presupus:

  • identificarea punctelor slabe și a celor forte;
  • stabilirea priorităților de învățare;
  • alegerea celor mai adecvate metode şi strategii;
  • înregistrarea progreselor elevilor.

Am utilizat metode și procedee in care elevul a fost implicat activ în procesul de învățare, urmărind  dezvoltarea: gândirii, stimularea  creativității, dezvoltarea motivației pentru cunoaștere. Utilizând atât metode tradiționale, cât şi metode moderne, începând cu evaluarea inițială  care s-a desfășurat conform cerințelor actuale, elevii au fost notați obiectiv pe baza unor descriptori de performanță bine definiți, ritmic, rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în mapa cu documentele activității remediale ale clasei. Am utilizat jocul in contexte si scopuri variate, cu conținuturi diferite, am utilizat materiale interactive care au ajutat elevii  să-și extindă învățarea, am monitorizat constant comportamentul elevilor mei, am utilizat instrumente si tehnici de informare si colectare de date, am utilizat strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al învățării si formarea competentelor specifice, realizând aplicații practice pe baza de joc pentru exersarea cunoștințelor, priceperilor si deprinderilor însușite, abordând modalități de finalizare in care sa integreze cunoștințele si deprinderile achiziționate, identificând pentru fiecare unitate de învățare achizițiile anterioare necesare.

În vederea optimizării activităților didactice desfășurate, am utilizat eficient resurse materiale diverse, resurse TIC, selectând și utilizând materiale pentru a stimula explorarea, experimentarea, descoperirea, implicându-i pe elevii celor două clase in activități variate si interesante.

În vederea formarii și dezvoltării competentei de „a învăța să înveți” am organizat activități cu elevii, individual, în grupuri, în perechi, diferențiat, pentru a le da posibilitatea sa-si împărtășească ideile si opiniile si am propus/ parcurs sarcini care necesita cooperarea intre elevi și găsirea unei soluții comune. Am utilizat permanent aprecieri verbale, laude, calificative pentru toți elevii, am elaborat si aplicat instrumente alternative de evaluare (formativa, continua, sumativa, finala) adecvate unităților de învățare, obiectivelor propuse si raportate la particularitățile de vârstă ale copiilor. Menționez ca am avut in vedere promovarea autoevaluării si interevaluării, oferind elevilor criterii accesibile de evaluare si autoevaluare, sprijinindu-i in autoevaluarea propriului comportament.

Beneficiile in rândul elevilor care au participat la activitățile remediale din perspectiva competentei „a învăța să înveți” a condus spre formarea unor deprinderi de muncă intelectuală necesare continuării studiului în mod independent si diferențiat. Fără resursele energetice necesare, orice planificare a timpului devine inutila. De multe ori grijile sau stresul inutil îl poate împiedica pe elev sa își folosească timpul in mod eficient.

Comunicarea în limba română
La finalul programului de remediere, elevii au reușit:
-să citească corect, fluent si expresiv un text într-un ritm propriu;
-să desprindă informații de detaliu dintr-un mesaj ascultat;
-să construiască enunțuri logice;
-să sesizeze cuvintele necunoscute dintr-un text dat;
-să integreze cuvintele noi in enunțuri proprii;
-să despartă corect in silabe cuvinte date;
-să pronunțe clar si corect cuvintele;
-să pronunțe clar si corect enunțurile;
-să manifeste interes si curiozitate pentru lectura.
-să scrie un text corect, lizibil si îngrijit, utilizând semnele de punctuație învățate;
-să manifeste interes pentru exprimarea scrisă.

Matematică și explorarea mediului
La finalul programului de remediere, elevii au reușit:
-să scrie, să citească, să compare numerele naturale 0-31 si respectiv 0-100;
-să efectueze operații de adunare si scădere cu aceste numere, utilizând  noțiunile  adecvate (termeni, sumă, diferență);
-să aplice calculul oral si in scris pentru efectuarea operațiilor de adunare și scădere (fără si cu trecere peste ordin);
-să recunoască forme plane si forme spațiale in mediul înconjurător;
-să rezolve probleme care presupun o singura operație din cele învățate;
-să exprime oral sau in scris in cuvinte proprii etapele rezolvării unor probleme;
-să compună oral exerciții si probleme utilizând tehnici de calcul învățate;
-să manifeste curiozități pentru rezultatele obținute la unele exerciții și probleme.

Îmbunătățiri/ Beneficii reale
În urma activităților remediale propuse și realizate cu elevii clasei I și clasei a II-a, am observat următoarele:
-o îmbunătățire a deficiențelor semnalate pe parcursul semestrului I al anului școlar 2020-2021;
-sprijinirea elevilor in vederea obținerii de rezultate mai bune la învățătură;
-participarea mai activa a elevilor in cadrul orelor;
-dezvoltarea la elevi a competentelor de baza (scris, citit);
-adaptarea nivelului de acumulare a cunoștințelor la ritmul de învățare al fiecărui elev in parte;
-elevii vor avea oportunități de consolidare a competentelor, accelerare a învățării și înțelegerii de învățare remedială, prin metode formale si nonformale de învățare;
-reducerea analfabetismului funcțional prin dobândirea si dezvoltarea abilitaților de a citi si a înțelege un text, de a face conexiuni intre o informație nouă și informații cu care au luat contact anterior, de a formula o opinie proprie si de a exprima in scris si verbal in mod coerent o opinie asupra unui anumit subiect;
-recuperarea de către copii a unor decalaje în învățare;
-participanții la programul remedial vor deprinde abilitați/ comportamente sociale corecte.

 

prof. Gabriela Dobraniș

Școala Gimnazială, Ungureni (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.dobranis

Articole asemănătoare