Abordarea integratoare a limbii române în ciclul primar

Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergente între concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte ṣi facilitează elevului „formarea unei imagini unitare asupra realităţii şi dezvoltarea unei gândiri integratoare“ (M. Stanciu). Marele avantaj al noii abordari constă în faptul că „metodologia elaborării curricumul-ui îi cere educatorului să selecţioneze, să utilizeze ṣi să dozeze sau să articuleze toate componentele ṣi etapele activităţilor didactice în funcţie de obiective, evitând izolarea sau suprasituarea unei componente (metoda, mijloc, instrument) în dauna altora“ (George Văideanu).

„Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline.“ (J. Moffett)

Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română oferă un parcurs curricular coerent, racordat la nevoile şi preocupările şcolarilor mici şi la nivel începător de achiziţie. Totodată, permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc adaptărilor la grupul de copii din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor. Integrarea conţinuturilor trebuie abordată atât în plan vertical, „asigurând coerenţa ṣi articularea diferitelor stadii ale educaţiei individului uman, cât ṣi în plan orizontal, „vizând formarea capacităţii de transfer al cunoṣtinţelor spre alte domenii de acţiune“ (Gh. Dumitriu).

Am aplicat la clasa pregătitoare o abordare integrată a nivelurilor limbii cu următoarea structură:

Unitatea tematică: Textul literar
Element de conţinut: Poezii despre natură
Text-suport: Somnoroase păsărele, de Mihai Eminescu
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaționale:

A. Cognitive
OC1 ̶ să identifice elementele specifice unui text liric (obiectiv de identificare)
• Nivel minimal – precizarea titlului, autorului ṣi temei poeziei prezentate;
• Nivel mediu – prezentarea elementelor-cheie desprinse din textul poeziei;
• Nivel maximal – identificarea elementelor specifice textului liric (titlu, autor, strofe, versuri)
OC2 – să analizeze cuvintele noi întâlnite în poezie (obiectiv de analiză)
• Nivel minimal – explicarea cuvintelor ṣi expresiile noi din poezie;
• Nivel mediu – stabilirea numărului de silabe al cuvintelor explicate;
• Nivel maximal – utilizarea cuvintelor ṣi expresiilor noi în contexte personale.
OC3 – să decodifice textul poeziei, utilizând utilizând transpunerea imaginilor artistice în imagini-simbol (obiectiv de creaţie)
• Nivel minimal – identificarea imaginilor-simbol ale poeziei;
• Nivel mediu – stabilirea locului fiecărei imagini-simbol, respectând structura poeziei;
• Nivel maximal – argumentarea corespondenţei realizate între textul poeziei ṣi imagini.
OC4 ̶ să elaboreze tablourile poeziei, corelând conţinutul versurilor cu imaginile potrivite (obiectiv de evaluare)
• Nivel minimal – stabilirea corespondenţei imagine-strofă;
• Nivel mediu – completarea tablourilor poeziei cu imaginile lipsă;
• Nivel maximal – scrierea cuvintelor-cheie corespunzătoare fiecărui tablou al poeziei.

B. Motrice
OM1 (+) -să mânuiască corect materialele folosite (planṣe, jetoane, fiṣe);
OM2 (–) -să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei.

C. Afectiv-atitudinale
OA1 (+) -vor pătrunde afectiv ṣi spiritual în atmosfera creată de frumuseţea versurilor;
OA2 (–) -vor lua atitudine faţă de protejarea naturii ṣi a vieţuitoarelor sale.

Resurse

I. Bibliografice:
I.1. Oficiale:
• *** Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3656/29.03.2012
I.2. Ştiinţifice:
• Lucica Buzenchi, Lecturile copilăriei. Clasa I, Constanţa, Editura „Eduard“, 2012
• Ştefan Munteanu, Stil ṣi expresivitate poetică, Bucureṣti, Editura Ştiinţifică, 1972
I.3. Metodico-didactice:
• Laurenţia Culea, Conona Petrescu, Ce ṣi cum predăm la clasa pregătitoare. Ghidul profesorului, Piteṣti, Editura „Diana“, 2012
• Ioan Dănilă, Elena Ṭarălungă, Lecţia, în evenimente: ghid de proiectare didactică, Bacău, Editura „Egal“, 2002

II. Metodologice:
II.1. Strategia didactică: mixtă, semidirijată;
II.2. Metode şi procedee didactice:
a) de transmitere expozitive: explicaţia, expunerea; conversative: conversatia euristică;
b) de explorare directă: observaţia organizată;
c) de acţiune reală: exerciţiul; dirijată: metoda iconică;
d) interactive: ciorchinele, cvintetul.
II.3. Mijloace de învăţământ: planṣe cu textul-suport, jetoane cu imagini, fiṣe de lucru;
II.4. Forme de organizare a activităţii didactice:
a) diferenţiată social – frontală, individuală, pe grupe;
b) diferenţiată intelectual – pe niveluri de învăţare.

III. Temporale: 35 minute

Locul lecției în modul – prima oră, din cele patru ore alocate, după cum urmează:
Ora I – Familiarizarea cu textul liric (Somnoroase păsărele, de Mihai Eminescu)
Ora a II-a – Exerciții de memorare a textului
Ora a III-a – Elemente de construcție a comunicării
Ora a IV-a – Evaluare IV. Umane: efectivul clasei

Scenariul didactic: Obiective/ Sarcini de învățare diferențiate/ Instrumentar didactic/ Evaluare

OC1 – să identifice elementele specifice unui text liric (titlu, autor, strofe, versuri)
SOC1- precizarea elementelor specifice textului liric (titlu, autor, strofe, versuri)

Expunerea/ Conversaţia /Explicaţia

Jetoane cu imagini/ Portretul autorului

IOC1-Evaluarea formativă orală (pe nivel minimal, mediu, maximal)

I1- Recunoaṣteţi titlul ṣi autorul poeziei
I2- Identificaţi elementele-cheie ale textului
I3- Precizaţi elementele specifice textului liric (titlu, autor, strofe, versuri)

OC2 – să analizeze cuvintele noi întâlnite în poezie
S1OC2- explicarea cuvintelor ṣi expresiile noi din poezie
S2OC2- stabilirea numărului de silabe al cuvintelor explicate
S3OC3- utilizarea cuvintelor ṣi expresiilor noi în contexte personale

Conversaţia euristică/ Exerciţiul/ Explicaţia

Dicţionar

IOC2 – Evaluarea formativă orală

I1- Explicaţi cuvintele noi din poezie
I2- Stabiliţi numărul de silabe al cuvintelor explicate
I3- Construiţi enunţuri, utilizând cuvintele ṣi expresiile noi

OC3 – să decodifice textul poeziei, utilizând transpunerea imaginilor artistice în imagini-simbol
S1OC3- identificarea imaginilor-simbol ale poezie
S2OC3- stabilirea locului fiecărei imagini-simbol, respectând structura poeziei
S3OC3 – argumentarea corespondenţei realizate între textul poeziei ṣi imagini

Conversaţia/ Expunerea/ Metoda iconică

Planṣe-suport Jetoane cu imagini

IOC3 – Evaluare practicǎ

I1- Identificaţi imaginile-simbol ale poeziei
I2- Găseṣte locul potrivit fiecărei imagini-simbol în structura textului
I3- Argumentaţi corespon-denţa realizată între textul poeziei ṣi imagini

OC4 ̶   să elaboreze tablourile poeziei, corelând conţinutul versurilor cu imaginile potrivite
S1OC4 – stabilirea corespondenţei imagine-strofă
S2OC4 – completarea tablourilor poeziei cu imaginile-simbol lipsă
S3OC4- scrierea cuvintelor-cheie corespunzătoare fiecărui tablou al poeziei

Metoda iconică/ Conversaţia/ Explicaţia/ Ciorchinele

Fișe de lucru Imagini-simbol

IOC4 Evaluare practică

I1- Stabileṣte corespondenţa strofă – imagine
I2 – Completează tablourilor poeziei cu imaginile-simbol lipsă
I3 – Scrie cuvintele-cheie corespunzătoare fiecărui tablou al poeziei

Competenţele de comunicare vizate se referă la ascultarea de mesaje, exprimarea de mesaje orale, receptarea de mesaje scrise (lectura) ṣi redactarea de text simplu. În construcţia comunicării sunt avute în vedere, în manieră integrată sau corelată, limbajul verbal ṣi limbajul nonverbal, vizual, corporal etc. Se pune accent pe modelul comunicativ-funcţional ṣi sunt ocolite noţiunile de gramatică tradiţională, având în vedere că mai întâi se învaţă comunicarea. Pledez pentru abordarea integratã a conţinuturilor, întrucât se iese din monotonia aceluiaṣi algoritm de predare a unor lecţii, elevii sunt stimulaţi ṣi captivaţi prin diversitatea activităţilor de învăţare parcurse într-o zi de ṣcoală.

Bibliografie
– M. Stanciu, Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic, Iaṣi, Editura „Polirom“, 1999
– George Văideanu , Educaţia la frontiera dintre milenii, Bucureşti, Editura Politică, 1988
– Gheorghe Dumitriu, Constanţa Dumitriu, Psihopedagogie, Bucureṣti, E.D.P.,R.A, 2003

prof. Lenuța Răuță

Școala Gimnazială, Sascut (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lenuta.rauta

Articole asemănătoare