Transdisciplinaritatea – o nouă abordare în educație, în perspectiva integrării europene

Abordarea transdisciplinară permite o combinare creativă a obiectelor de studiu și este în măsură să ofere elevilor, indiferent de vârstă, noțiuni complexe, complexe și durabile. Această abordare integrată mobilizează și motivează elevul deopotrivă, iar profesorului îi deschide noi orizonturi pentru o formare și o educație organizată în contexte cât mai flexibile.

În cadrul parteneriatului şcoală-bibliotecă, acest nou concept de învăţare capătă valenţe educative specifice, deoarece, pe de o parte, reuneşte cadre didactice din aceeaşi şcoală sau din şcoli diferite, elevi de vârste apropiate sau diferite, iar, pe de altă parte, valorifică într-un mod integrator cunoştinţe specifice mai multor discipline. Din această perspectivă, putem vorbi chiar de o abordare crosscurriculară. În  Centrul de Documentare și Informare,  pe data de 15 IANUARIE 2019, s-a organizat activitatea de valorificare al tuturor achiziţiilor organizate în cadrul clasei.

Pragurile legate de timp, resurse şi spaţiu, pe care le creează clasa, au fost depăşite, iar valorificarea  unor achiziţii în timpul autonom şi independent şi în prezenţa  unor resurse umane  şi materiale inedite a fost o lecţie memorată cu suflet şi sensibilitate de fiecare copil prezent la acţiune.

În căutările noastre de a facilita înţelegerea unor teme dificile de către elevii claselor VII-VIII, ne-am oprit asupra poeziei eminesciene. Eminescu, prin creaţia sa literară a fost şi a rămas un ambasador al culturii neamului românesc şi, de aceea, orice bun român, indiferent de vârstă, trebuie să cunoască repere fundamentale ale poeziei eminesciene.

Am identificat următoarele scopuri pentru activitate:

 • cunoaşterea şi aprofundarea unor cunoştinţe referitoare la poezia eminesciană;
 • conştientizarea şi exersarea unor sarcini şcolare şi  a unor cerinţe instructiv-educative sub formă de joc, activităţi obligatorii, activităţi recreative;
 • cultivarea relaţiilor de colaborare, cooperare şi competiţie în cadrul grupului;
 • exersarea unor atitudini corecte în colectiv;
 • educarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie pentru marii poeţi ai neamului.

Conținutul a constat într-o suită de repere tematice, după cum urmează:

 • Să recităm din Eminescu !
 • Cunoaşterea bibliotecii şcolii şi a bibliotecii orăşeneşti – volume din opera marelui poet
 • Schimburi informaţionale sub formă de idei recitative, de picturi, de proiecte individuale şi de grup, de creaţii în versuri, în cadrul şcolii muzeului
 • Aplicaţii specifice în cadrul  orelor de educaţie plastică, abilităţi practice
 • Elaborarea de coperte pentru carte eminesciană.

Tipurile de activități desfășurate cu elevii:

 • Vizită la biblioteca  şcolii şi organizarea unor activităţi comune – pregătitoare activităţii
 • Educaţie plastică – Tematica poeziei eminesciene zugrăvită în culori
 • Abilităţi practice – (1) Tehnici combinate – Copertă pentru carte eminesciană; Modelaj. Teme eminesciene, “Luceafărul”, teiul lui Eminescu, “… plopii fără soţ”, “…somnoroase păsărele”, codrul etc.
 • Opţional – Recităm din Eminescu! Învăţăm din Eminescu!
 • Educaţie muzicală – Să cântăm pe versurile lui Eminescu! Audiţie muzicală
 • Activitate extracurriculară “15 IANUARIE – De ziua marelui poet…”

Activitatea extracurriculară, organizată la CDI a fost un bun prilej de fixare, consolidare şi sistematizare de cunoştinţe într-o formă relaxantă, destinsă, motivantă, dar şi o modalitate eficientă de educare a proceselor psihice, a capacităţilor intelectuale, de formare şi dezvoltare a unor trăsături morale şi de caracter.

Expoziţia organizată cu propriile lucrări despre tematica poeziei eminesciene, medalioanele literare şi montajele literar-artistice cu versurile marelui poet, dar şi creaţiile versificate închinate lui Eminescu au reprezentat tot atâtea forme atractive, dinamizatoare de activitate colectivă, în care comunicarea a fost realizată prin limbaje artistico-plastice accesibile vârstei.

În aceste condiţii, transdisciplinaritatea privită prin prisma activităţilor premergătoare acţiunilor de la CDI, dar şi prin prisma activităţilor de parteneriat şcoală-bibliotecă este o abordare care lasă orice temă să fie investigată cu mijloacele diferitelor domenii de cunoaştere, dar şi cu capacităţile individuale existente. Aceasta oferă elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniul în care capacităţile sunt cele mai evidente.

Este important să concluzionăm că, TRANSDISCIPLINARITATEA poate fi privită ca o posibilitate de a-l face  pe elevul nostru, indiferent de vârstă şi de particularitățile individuale, să pătrundă înțelesurile oricărei teme. Cadrului didactic îi revine sarcina de a intensifica nevoia de a lucra a elevului prin sensibilizarea dorinței de cunoaștere. Deschiderea copilului spre cunoașterea lumii prin tehnica transdisciplinarității constituie o abordare novatoare in învățământul romanesc. Transdisciplinaritatea oferă o noua prspectiva in ceea ce priveste integrarea europeana a i  n  învatamantului.

Freinet, prin tehnicile sale de învăţare, subliniază ideea că „problema principală a educaţiei rămâne nu atât conţinuturile învăţământului, cum s-ar crede, cât modul de a provoca setea copilului”. Transdisciplinaritatea oferă elevilor motivaţia şi posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi.

Bibliografie:
• PETTINI, ALDO – Metode moderne de educaţie /Freinet şi tehnicile sale , Bucureşti, CEDC, 1992

 

prof. Adriana-Claudia Moldovan

Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil, Târgu Lăpuș (Maramureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adriana.moldovan2

Articole asemănătoare