Tabla interactivă, o experiență captivantă pe calea cunoașterii elevilor cu dizabilitate intelectuală

Ca suport al activității de învățare, calculatorul „are potențialul de a sprijini activitatea de învățare, de a impune elevului să progreseze sistematic, prin accesibilizarea conținuturilor și tratarea individuală, diferențiată”. Nu atât mesajul audiovizual are influențe educative benefice, cât integrarea lui eficientă într-o strategie de instruire și autoinstruire de către profesor.

Departe de a mai fi o simplă receptare și însușire a unor cunoștințe prezentate de profesor, învățarea este un proces de instruire activ, care antrenează abilitățile și competențele elevilor în realizarea unei multitudini de sarcini instructiv-educative.

În învățământul special, rolul profesorului va fi acela de a dirija și de a regla procesul instructiv-educativ și corectiv-compensatoriu în funcție de particularitățile elevilor (vârstă, nivelul dezvoltării psihice determinată de gradul deficienței/tulburării, nivelul și specificitatea mijloacelor de comunicare, stilul și ritmul de învățare), eșalonând dificultatea sarcinilor în raport cu zona proximei dezvoltări a fiecărui elev.

În organizarea situațiilor de învățare, instruirea asistată de calculator (IAC) integrează atât resurse hardware – calculatorul, tabla interactivă, videoproiectorul cât și resurse software – programe educaționale, soft-uri specifice tablei interactive, aplicații interactive online, înregistrări multimedia etc. Învățarea cu ajutorul computerului/a tablei interactive este o modalitate interactivă și, treptat, autonomă de acces la cunoaștere, bazată pe demersuri (inițial mediate de profesor) de informare și de prelucrare a informațiilor, dar și pe o învățare în ritm propriu, realizată în mod practic, prin observare, experimentare și descoperire.

Utilizarea instruirii asistate de calculator (IAC) la elevii cu dizabilitate intelectuală „poate facilita atât activitatea profesorului cât şi a elevului”: permite planificarea sarcinilor de instruire şi optimizarea modului de prezentare a materialului de instruire, prin utilizarea diferiților stimuli (vizuali, auditivi, tactili); diversifică modalitățile de evaluare: răspunsurile sunt înregistrate, iar erorile  corectate prin oferirea de feedback instantaneu; permite individualizarea și personalizarea programelor de intervenție şi urmărirea evoluției elevului pentru asigurarea remedierilor, atunci când acestea se impun.

Ca metodă activ-participativă şi interactivă, instruirea asistată de calculator sau cu ajutorul tablei interactive permite elevului cu dizabilitate intelectuală satisfacerea cerinţelor educaţionale prin efort propriu sau în colaborare cu alţi colegi şi constituie o resursă importantă în proiectarea activităţilor educative deoarece stimulează şi dezvoltă foarte mult învăţarea prin cooperare (lucrul în echipă sau în grupe mici de elevi), facilitând astfel comunicarea, socializarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul reciproc, pentru rezolvarea unor sarcini. Din perspectiva realizării unei instruiri individualizate şi personalizate, care permite progresul şcolar al fiecărui elev în funcţie de particularităţile individuale de dezvoltare, IAC facilitează dezvoltarea autonomiei elevului şi creşterea stimei sale de sine, sporirea motivaţiei pentru învăţare prin perspectiva ludică pe care o abordează, precum şi dezvoltarea creativităţii.

Tablele interactive sunt dipozitive ce asigură o experiență de învățare de neegalat prin metode moderne ducând la creșteri semnificative ale concentrării, receptivității și implicării elevilor în timpul orelor. De asemenea, o tablă interactivă poate satisface mai multe stiluri de învățare: elevii care învață în stilul tactil-kinestezic vor beneficia în urma atingerii și scrierii cu degetul pe tablă, cei care învață vizual beneficiază de suprafața mare de prezentare, iar cei ce învață auditiv beneficiază de dezbaterile vii ce se nasc în jurul informațiilor prezentate.

Valoarea instructiv-educativă a aplicațiilor interactive specifice smartboard-urilor corespunde exigențelor formulate de cele cinci trăsături esențiale ale unei activități creatoare: noutate, originalitate, ingeniozitatea și valoarea teoretică și practică.

Fluiditatea, flexibilitatea și originalitatea conduitei creatoare a elevilor este, așadar, asigurată prin demersuri didactice interactive care presupun:

  • încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări;
  • limitarea constrângerilor și a factorilor care conduc la blocaje;
  • stimularea comunicării prin intermediul discuțiilor și a dezbaterilor pe diferite teme;
  • stimularea spiritului critic constructiv;
  • cultivarea independenței cognitive, a spontaneității, a autonomiei;
  • creșterea motivaţiei elevilor ca urmare a reușitei școlare;
  • creşterea interesului elevilor faţă de materia predată, în general, sau faţă de  sarcina primită spre rezolvare, în particular;
  • asigurarea unui climat afectiv pozitiv în care activitatea de învățare a elevilor devine o experiență captivantă.

Bibliografie:
Ionescu, M. (2003). Informatizarea învăţământului şi învăţarea multimedia, în „Instrucţie şi educaţie-paradigme, strategii, orientări, modele”, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
Arion, M. (2000). Persoanele cu deficienţe şi calculatorul, în „Orientări teoretico-praxiologice în educaţiia specială” coord. V. Preda, Presa universitară clujeană,  Cluj-Napoca.

prof. Simona-Isabela Prisneac

Școala Gimnazială Specială - C.R.D.E.I.I., Cluj-Napoca (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.prisneac

Articole asemănătoare