SWPBS „Construirea unor medii de învățare incluzive, pozitive și echitabile la nivel de școală printr-o abordare de schimbare a sistemelor”

SWPBS (Schoolwide Positive Behaviour Support) promovează strategii proactive pentru definirea, predarea și menținerea comportamentelor potrivite al elevilor (de exemplu civice, sociale, relaționale, interculturale) pentru a crea medii școlare pozitive, incluzive și echitabile.
Aplicațiile anterioare ale SWPBS în Europa au avut loc la nivel de țară (de exemplu, Finlanda, Olanda, Cipru). Sub această colaborare transnațională pe o perioadă de 3 ani, în cadrul proiectului nostru se va efectua o investigație experimentală în mai mult de 100 de școli, cu 2000 profesori și 20.000 de elevi din 4 țări din Europa pentru examinarea impactului SWPBS asupra climatului școlar, asupra elevilor, asupra rezultatelor învățătorilor.

Proiectul Erasmus+ K3, Construirea unor medii de învățare incluzive, pozitive și echitabile printr-o abordare a schimbării sistemelor (SWPBS) – Schoolwide Positive Behaviour Support, nr. de referință 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI este un proiect derulat de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în parteneriat cu Universitatea din Pitești și cu alte instituții de învățământ din Cipru, Grecia și Finlanda. Vizează diversitatea socială și academică în mediul educațional și promovează educația incluzivă pentru toți elevii din școlile primare, prin examinarea implementării sprijinului școlar pozitiv la comportamentul școlar (SWPBS), cadru în Europa.

Rezultatele includ ghiduri de coaching, instruirea cadrelor didactice și sprijin permanent, rapoarte de cercetare, crearea de rețele, instrumente Web și mobile, orientări privind politicile și practicile, planurile de durabilitate.

La nivelul județului Argeș sunt implicate în acest proiect 30 de școli de nivel primar. Motivul pentru concentrarea la nivel primar permite autorităților publice să investigheze abordarea schimbării sistemelor SWPBS cu mai multă atenție, cu organizații școlare de dimensiuni mai mici, astfel încât toate etapele viitoare de extindere a SWPBS la nivel mediu și/ sau liceal să fie planificate cu atenție.

Proiectul Erasmus+ „Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems – Change Approach (SWPBS)” se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni: 28.02.2019-27.02.2022, la nivelul unui număr de 30 de școli, nivel învățământ primar, din județul Argeș. Este implementat în România într-un parteneriat format din Universitatea din Pitești și Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Acest proiect reprezintă un sprijin pentru comportamente pozitive la nivel de școală, pentru strategii proactive în vederea definirii, predării și menținerii comportamentelor adecvate ale elevilor, creării de medii școlare incluzive. SWPBS construiește un continuum al sprijinului pozitiv al comportamentului pentru toți elevii din toate zonele școlare, în sala de clasă, dar și în pauze. Stabilește sisteme de sprijinire a cadrelor didactice pentru a fi instruite și consiliate în vederea punerii în aplicare a schimburilor de bună – practică.
Inspectoratul Școlar Județean Argeș a identificat școlile primare din județul Argeș atât din zonele rurale, cât și din cele urbane pentru implementare SWPBS Nivelul 1 și pregătește materialele de testare pilot pentru nivelurile 2 și 3. Împreună cu Universitatea din Pitești a elaborat și implementat protocoale de instruire și coaching care să ghideze personalul școlar în înțelegerea și implementarea cadrului SWPBS.

Scopul acestui proiect este de a proiecta și implementa un sprijin pentru dezvoltarea comportamentelor pozitive ale elevilor prin strategii proactive în vederea menținerii comportamentelor adecvate ale elevilor și prin crearea de medii școlare incluzive. SWPBS construiește un continuum al sprijinului pozitiv al comportamentului pentru toți elevii din școlile implicate în proiect. Stabilește sisteme de sprijinire a cadrelor didactice cu scopul de a fi instruiți și consultați pentru punerea în aplicare a dovezilor.

Echipele desemnate la nivel de școală au participat, în luna decembrie 2020 la prima formare din anul școlar 2020 – 2021, training organizat de coordonatorii acestui proiect pentru a se familiariza cu scopul, obiectivele și metodele de lucru ale proiectului și pentru a putea instrui pe toți cei implicați în acest proiect în cadrul școlilor. În luna ianuarie 2021 are loc a doua formare.

Obiectivele proiectului SWPBS sunt:

  • Dezvoltarea capacității de formare externă la nivelurile autorității publice pentru susținerea școlilor în implementarea nivelurilor SWPBS.
  • Creșterea capacității interne de pregătire între personalul școlar și alți profesioniști în practicile SWPBS. Pentru a achiziționa un cadru de indivizi, care sunt instruiți pe suporturi comportamentale și socio-emoționale în interiorul și în afara școlilor, pentru a oferi asistență de instruire continuă și monitorizare a progreselor pentru fiecare nivel SWPBS.
  • Dezvoltarea resurselor de calitate pentru SWPBS. Pentru a proiecta și dezvolta un mediu de învățare electronică ușor de utilizat, module de învățare electronică și resurse digitale și OER-uri, care vor fi liber accesibile tuturor părților interesate pentru a le folosi și/ sau adapta în practica lor.
  • Îmbunătățirea calității generale a sistemului educațional din țările participante pentru a crea un grup de școli din fiecare țară și din Europa care au stabilit o viziune, o limbă și o experiență comune în jurul culturii școlare incluzive pozitive, utilizarea practicilor bazate pe dovezi și prevenirea disciplinei școlare bazate pe cadrul de prevenire SWPBS cu trei niveluri.

La nivelul întregului proiect SWPBS sunt angajate peste 100 de școli, 2000 de profesori, 20.000 de elevi și 40.000 de părinți. În plus, acest proiect urmărește să promoveze schimbări legislative care accentuează utilizarea practicilor bazate pe dovezi pentru a sprijini nevoile socio-emoționale și comportamentale ale elevilor printr-un continuu de susținere și utilizarea unor practici instructive bazate pe pozitive, mai degrabă decât reactive și punitive.

Antrenorii externi au aplicat chestionare elevilor de clasa a III-a și a IV-a, cadrelor didactice, nedidactice și auxiliare și s-a cerut acordul părinților elevilor pentru participarea acestora la implementarea acestui proiect.

În derularea proiectului la nivelul școlilor, s-au identificat nevoile, resursele școlare pe care le au, dar și un plan de acțiune. În ideea abordării unui management al comportamentului, adecvat proiectului, dar și practicii școlare și sociale, au fost revizuite în fiecare școală participantă misiunea și viziunea școlii. S-a elaborat o matrice a așteptărilor comportamentale la nivel de școală din care s-au desprins un set de valori reprezentative pentru școli. S-a început în luna martie 2019 cu implementarea rutinelor școlare și abilitățile sociale pe care fiecare elev trebuie să și le însușească și să facă dovada acestora prin atitudinea lui în grupul din care face parte, dar și în organizația școlară de care aparține.

În școli, au fost realizate împreună cu elevii postere/ afișe privind misiunea și viziunea la nivelul școlii și cu ajutorul Asociaților de părinți, a fost realizată pavoazarea pe holul unităților școlare cu informații, viziunea și misiunea școlii din cadrul proiectului, imagini din timpul activităților desfășurate cu elevii. Date fiind condițiile în care școlile își desfășoară activitatea, fiecare cadru didactic implicat în activitatea proiectului continuă să promoveze aceste valori și norme chiar și în mediul on-line școlar, urmărind asigurarea unui climat social mai bun în școli prin formarea unor comportamente non-conflictuale și dezvoltarea unor abilități care să evite generarea situațiilor de violență și discriminare.

Echipele de proiect au elaborat  proiecte didactice model pentru cele patru abilități sociale (respect, siguranță, toleranță cooperare), proiecte pe baza cărora se vor realiza activități în școli. Echipele SWPBS din școli s-au întrunit în fiecare lună pentru a monitoriza progresul activităților SWPBS și pentru a lua decizii, pe care le-au  comunicat personalului didactic și nedidactic din școli. Au fost realizate afișe tematice cu diferite mesaje în legătură cu așteptările la nivel de școală, evidențiindu-se valori și principii precum: respect, siguranță, toleranță cooperare. În mai multe zone ale școlilor au fost amplasate afișaje cu comportamentele preconizate.

În cadrul ședințelor lunare ale comisiei au fost analizate și dezbătute rezultatele chestionarelor aplicate personalului și elevilor. Acest lucru a permis creionarea  unei viziuni școlare comune și precizarea a 2-3 așteptări la nivel de școală (matricea abilităților sociale)
• Predarea așteptărilor, rutinelor și abilităților sociale la nivel de școală;
• Recunoașterea comportamentelor așteptate ale elevilor printr-un sistem de recunoaștere la nivel de școală;
• Necesitatea implementării unei proceduri comune pentru descurajarea comportamentelor inadecvate.

Diseminarea proiectului și a activităților s-a realizat atât în cadrul ședințelor Consiliului Profesoral, cât și în cadrul ședințelor Consiliului Elevilor, a ședințelor cu părinții și prin mediatizare pe site-urile școlilor.

Pentru mai multe informații, vizitați paginile web www.pbiseurope.org.

 

prof. Florina-Teodora Biculescu

Liceul Tehnologic, Topoloveni (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florina.biculescu

Articole asemănătoare