Rolul profesorului de limbi moderne în dezvoltarea competențelor cheie în ciclul gimnazial

Noua abordare acțională a educației formale, bazată pe competențe, presupune și o nouă privire de ansamblu, integrată a acestora. Astfel, deși actuala structură a  Evaluării Naționale propune ca probe doar două discipline din repertoriul planului cadru – trunchiul comun, de fapt, competențele țintă ale ciclului gimnazial presupun dezvoltarea unei arii complexe de competențe, interconectate, nu numai pluridisciplinar, ci și trandisciplinar. Acestea ar trebui să pregătească absolventul pentru adaptarea la exigențele vieții contemporane, la nevoile de învățare și adaptare continue, la nevoia de a-și câștiga autonomia în procesul de învățarea.

Aceste elemente sunt prevăzute în Profilul de formare al absolventului care reprezintă componente reglatoare ale Curriculumului naţional. Acesta descrie aşteptările exprimate faţă de elevi la sfârșitul învățământului gimnazial prin raportare la cerinţele exprimate în Legea educaţiei naţionale, în alte documente de politică educaţională şi în diversele studii de specialitate, în  caracteristicile de dezvoltare ale elevilor.

Profilul de formare al absolventului învățământului gimnazial, fundamentat pe fundația descriptivului unui nivel intermediar de deţinere a competenţelor cheie, pornește de la  documentele programatice europene, fiind axat pe  opt competențe cheie. Pentru o mai bună decodificare a mesajului, precizăm că aceste competențe presupun cunoștințe, abilități de a folosi aceste cunoștințe și atitudini pozitive, proactive, necesare unei adaptări permanente la nou, la provocările unei realități mereu în schimbare. La acestea contribuim efectiv și noi ca dascăli, profesori de limbi moderne, ca îndrumători, ca facilitatori, ca modele comportamentale și de implicare. Mai mult, aria de acțiune nu este doar restrânsă la competențele cheie ce se pliază pe profilul disciplinei limbă modernă, ci presupune interconexiuni cu toate cele opt competențe cheie. Enumerăm, în cele ce urmează, aceste competențe și ceea ce presupun ele din perspectiva disciplinei.

1. Comunicarea în limba maternă

• Căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/ texte citite;
• Exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare;
• Participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui dialog proactiv.

Profesorul de limbi moderne contribuie implicit la dezvoltarea acestei competențe permanent, prin comunicarea mediată, prin raportarea constantă la limba maternă (analogii sau diferențe notabile) în procesul achiziționării de competențe de receptare (înțelegere) de mesaje și de producere de mesaje corecte și coerente în limba străină studiată.

2. Comunicare în limbi străine

• Identificarea unor informaţii, opinii, sentimente în mesaje orale sau scrise în limba străină pe teme cunoscute;
• Exprimarea unor idei, opinii, sentimente, în cadrul unor mesaje orale sau scrise, pe teme cunoscute;
• Participarea la interacţiuni verbale la nivel funcţional, pe teme cunoscute.

3. Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)

Profesorul de limbi moderne contribuie la dezvoltarea acestor competențe prin elementele de conținut (numere, cifre, operații matematice, texte, documente autentice pe teme științifice, din materiile/temele conexe – științe/ ecologie) și modalitățile de organizarea a învățării bazate pe metode științifice – învățarea prin descoperire, investigația, prelucrarea de date statistice etc.

4. Competenţa digitală

Profesorul de limbi moderne contribuie la dezvoltarea acestei competențe prin resursele și auxiliarele folosite (documente autentice online, audiții, videoclipuri, lecții online) și prin strategiile didactice (metode și mijloace: utilizarea internetului, a materialelor digitale și/sau a platformelor online, utilizarea metodelor de lucru online și/sau mixte, de evaluare – crearea de documente audio-video, postarea de materiale, de teme, de proiecte realizate în colaborare online), cu subcomponentele:

• Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia unor resurse informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru învăţare;
• Dezvoltarea unor conţinuturi digitale multi-media, în contextul unor activităţi de învăţare;
• Respectarea normelor si regulilor privind dezvoltarea si utilizarea de conţinut virtual (drepturi de proprietate intelectuală, respectarea privatităţii, siguranţă pe internet).

5. A învăţa să înveţi

Elevul va fi pus în situația de a se întreba ce îi este necesar pentru o anumită sarcină/ activitate/ acțiune din viața reală, cum poate folosi ce a învățat, ce anume trebuie să caute/ învețe/ aprofundeze singur, ce priorități să aibă în rezolvarea unor probleme, cum să își organizeze învățarea în vederea încadrării într-un termen și a unei achizții durabile, pentru a deveni ulterior autonom/ independent, pentru a ști când, ce, de unde și pentru ce să învețe de-a lungul vieții. Astfel, elevul va fi capabil să discearnă ce cunoștințe îi sunt necesare (lexic, norme lingvistice, reguli de pronunție, de ortografie etc.), ce abilități de comunicare îi sunt utlie, cum să folosească achizițiile în contexte de comunicare specifice, ce algoritm logic să folosească,  toate acestea prin punerea permanentă a elevului în situații similare celor din viața reală.

• Formularea de obiective şi planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru;
• Gestionarea timpului alocat învăţării şi monitorizarea progresului în realizarea unei sarcini de lucru;
• Aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale.

6. Competenţe sociale şi civice

Profesorul contribuie permanent la sudarea grupului, la viața de colectiv, la armonizarea opiniilor, nevoilor, dorințelor, la crearea unui mediu colaborativ, în spirit civic, la dezvoltarea unei atitudini pozitive, empatice, de toleranță și respect față de ceilalți, la cultivarea atât a ideii de drepturi individuale, cât și a aceea de responsabilitate a individului față de comunitate, față de mediul în care trăiește.

• Operarea cu valori şi norme de conduită relevante pentru viaţa personală şi pentru interacţiunea cu ceilalţi;
• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare, prin exercitarea unor drepturi şi asumarea de responsabilităţi;
• Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică în condiţiile respectării regulilor grupului şi valorizării diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.).

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

Profesorul va permite exploatarea de către elev a propriei creativități, a propriilor interese, exprimarea individualității și punerea în practică, în proiecte, activități școlare și extrașcolare a capacității organizatorice, de identificare și rezolvare eficientă a problemelor, de identificare a nevoilor de formare, a aptitudinilor, a intențiilor profesionale și, respectiv, formarea unui parcurs în acest sens.

• Manifestarea interesului pentru identificarea unor soluţii noi în rezolvarea unor sarcini de învăţare de rutină şi/sau provocatoare;
• Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi în explorarea unor probleme ale comunităţii locale;
• Aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale;
• Identificarea unor parcursuri şcolare şi profesionale adecvate propriilor interese.

8. Sensibilizare şi exprimare culturală

Profesorul pune elevul în contact – prin activitățile specifice disciplinei, prin activități extrașcolare – cu alte culturi, cu forme de exprimare a sensibilității – arte vizuale, decorative, scenice, elemente de patrimoniu – contribuind astfel la dezvoltarea elevului ca individ receptiv la elementele de cultură din medii diverse. Elevul va descoperi din texte, audiții, documente video, vizionări de filme, site-uri de pe internet -vizite virtuale –, proiecte de grup, elemente ale culturii și patrimoniului altor țări – spre exemplu țările francofone, DOM/TOM, țările anglofone – Commonwealth-ul etc.

• Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi universal;
• Realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și extra-școlare;
• Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi universal;
• Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale.

Exemplu de fișă de lucru suport –  vizând competențe cheie multiple
Resursă tip RED, realizată de prof. Dana-Alina Băetu/ F.L.E. 2:
https://docs.google.com/document/d/1oH3NrFrMQIUUN2T8XW05wJXKdvjwYDX2/

 

prof. Dana-Alina Băetu

Liceul Teoretic Doctor Mihai Ciucă, Săveni (Botoşani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dana.baetu

Articole asemănătoare