Proiectul – tehnică de evaluare modernă cu valoare stimulativă și motivantă pentru reușita școlară

Evaluarea, alături de predare şi învăţare, reprezintă o componentă esenţială a procesului didactic, deoarece furnizează informaţii despre calitatea acestuia, reprezentând punctul de plecare pentru următorul ciclu de predare-învățare.  Astfel, metodele de evaluare indică calea prin care profesorul evaluează elevii, identifică punctele tari şi slabe ale întregului proces didactic, ducând la găsirea de oportunități pentru etapele viitoare ale procesului de predare-învățare.

Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului; acum, evaluarea se raportează la nivelul de formare și de dobândire a competențelor, competențe specifice fiecărei discipline de studiu. Este într-o relație de directă proporționalitate cu ceea ce elevul va putea să aplice.

Metodele de evaluare au fost și ele de diferite tipuri pe parcursul timpului, deci pot fi clasificate în metode tradiţionale (evaluarea orală, evaluarea scrisă şi evaluarea practică) şi metode moderne – portofoliul, proiectul, referatul, studiul de caz, eseul, investigaţia, evaluarea cu ajutorul TIC sau autoevaluarea.

Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluare deoarece implică abordarea completă și complexă a unei teme şi poate cuprinde şi o parte practică – experimentală, chiar dacă va fi realizată și prezentată cu ajutorul tehnologiei computerizate.  Proiectul poate fi realizat atât individual cât şi în grup şi necesită o perioadă mai mare de timp pentru realizare.  În realizarea unui proiect, se impune o implicare activă a elevului sau a grupului de elevi, culegerea de informații și modul de prezentare fiind etape importante în realizarea acestuia și care pun în valoare creativitatea elevilor. Această metodă permite elevilor să îşi dezvolte abilitățile de a lucra în echipă, de a se organiza, de a-şi gestiona eficient timpul de lucru, de a culege datele relevante.

Această formă de evaluare este preferată de elevi, deoarece aceștia au posibilitatea să conceapă un proiect pe un subiect care îi interesează, pot fi teme inter- și transdisciplinare, astfel că elevii sunt motivaţi să realizeze un proiect prin care să transmită informații utile. Activitatea de realizare și prezentare a proiectului nu este percepută de elevi ca o formă de evaluare, ci mai degrabă ca o activitate de a fi autodidacți sau una prin care ei înșiși transmit informații, cunoștințe celor din jur.

Proiectul permite astfel evaluarea unor capacităţi superioare ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi, deci a competențelor:

  • capacitatea de a selecta informaţiile utile în vederea realizării proiectului;
  • capacitatea de identifica şi utiliza metode de lucru adecvate;
  • abilitatea de a utiliza corespunzător echipamentele şi instrumentele necesare conceperii proiectului;
  • abilitatea de a finaliza un produs;
  • lucru în echipă (în cazul proiectelor în echipă);
  • capacitatea de a susţine proiectul realizat, evidenţând aspectele relevante.

Un proiect bine realizat duce la formarea competențelor cheie atât pentru membrii echipei, dar și pentru ceilalți elevi ai clasei.

Printre avantajele utilizării proiectului ca modalitate de evaluare, se numără faptul că stimulează creativitatea, creşte încrederea elevului în forţele proprii, dezvoltă abilităţi de gestionare a timpului, a emoţiilor (prin suţinerea repetă a proiectelor în faţa clasei). O astfel de metodă dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă, dezvoltă competențe lingvistice, digitale, competențe în domeniul științei, dar și competența de a învăța să înveți.

Această metodă pune în valoare creativitatea elevului, însă are și dezavantajul că profesorul nu poate şti exact care este contribuţia fiecărui elev la proiect și deci care este nivelul fiecărui elev de dobândire a competențelor propuse spre formare și dezvoltare. De asemenea, este o activitate complexă care  începe în sala de clasă şi continuă pentru o perioadă de timp, apoi se încheie tot în clasă, prin prezentarea proiectului sau a produselor realizate. Acest lucru necesită mult timp, existând astfel riscul ca interesul elevului faţă de proiect să scadă ceea ce înseamnă un alt dezavantaj al acestei metode.

Prezentarea proiectului este importantă în procesul de evaluare, această prezentare reprezintă feed-back-ul cunoașterii, observarea dodândirii competențelor specifice acelei etape de învățare.

Din aceste motive se poate utiliza metoda proiectului pentru evaluarea formativă și la disciplina chimie, fiind uneori benefică în realizarea de investigații, deci, poate fi considerată o tehnică de evaluare modernă cu valoare stimulativă şi motivantă pentru reuşita şcolară la orice disciplină de studiu.

Bibliografie
ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/199-203_26.pdf
blogoenciclopedia.blogspot.com/2014/07/metode-didactice-utlizate-in-procesul.html
mecc.gov.md/sites/default/files/mecd5_em_et_ep_ef_final_redactat_pt_ordin.pdf

 

prof. Mirela Cîrstina

Școala Gimnazială Petre Țuțea, Boteni (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.cirstina

Articole asemănătoare