Proiectul Erasmus+ „Școala ta este prietenoasă și sigură” (STEPS) – exemplu de bune practici

La Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, loc. Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în perioada decembrie 2019 – decembrie 2021, a fost implementat Proiectul Erasmus KA1, cu titlul „Școala ta este prietenoasă și sigură” (STEPS – numărul de referință 2019-1-RO01-KA101-062833). Scopul proiectului nostru a fost crearea unui mediu școlar prietenos și sigur care să faciliteze integrarea socială a elevilor, să combată absenteismul și abandonul școlar.

Proiectul a facilitat desfășurarea a două mobilități care au inclus cursul structurat „Non formal learning– the golden door for an innovative future for schools” furnizat de New Horizonts Malta – Lisabona, Portugalia – 6 zile, la care au participat 5 cadre didactice, și cursul structurat „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” furnizat de EUROPASS Teacher Academy– Barcelona, Spania – 6 zile, cu 5 participanți.

Proiectul nostru și-a propus două direcții: dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale ale elevilor prin activități specifice educației non-formale în scopul incluziunii sociale a elevilor și combaterea fenomenului de bullying în rândul elevilor prin elaborarea unei strategii de prevenirea și gestionare a situațiilor de bullying. Prin cele două direcții ne-am propus să combatem absenteismul și fenomenul de PTS.

Corelând nevoile instituției noastre cu direcțiile programului Erasmus+, am urmărit următoarele obiective:
O1. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul educației non-formale prin participarea la mobilități (5 direct, 20 indirect);
O2. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de prevenire și combatere a bullyingului prin participarea la mobilități (5 direct, 20 indirect);
O3 Dezvoltarea competențelor sociale, civice, interculturale și digitale ale elevilor utilizând strategii specifice educației non-formale pentru facilitarea incluziunii sociale (223 elevi);
O4. Proiectarea unei strategii de prevenire și gestionare a fenomenului de bullying pentru reducerea cazurilor de bullying cu 20% (Strategie de prevenire și combatere a bullyingului);
O5. Modernizarea designului educațional pentru crearea unui mediu școlar motivant, prietenos și sigur în scopul diminuării situațiilor de risc de părăsire timpurie a școlii cu 20%
O6.Familiarizarea elevilor, părinților și membrilor comunității locale cu tehnici de gestionare a conflictelor (200 pers.direct, 500 indirect);
O7.Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte de cooperare în scopul valorificării în comunitatea didactica europeană a produselor intelectuale și a exemplelor de bune practici din proiect (2 proiecte ,,NO bullying!” și ,,Educația non-formală pentru dezvoltarea personală”).

Pe lângă activitatea cadrelor didactice la clasă, am derulat și proiecte extrașcolare:

  • „Marea carte a prieteniei” – scop: evidențierea comportamentelor pozitive ale elevilor, obiective: dezvoltarea competențelor de comunicare, de relaționare interpersonală şi competențelor civice, diminuarea comportamentele deviante, situațiilor de criză și cazurilor de bullying. Am realizat o carte, in format A1, în care elevii au inserat eseuri, mesaje motivaționale, exemple pozitive de comportament, proprii sau ale colegilor, fotografii sugestive pentru a evidenția comportamentul pozitiv.
  • „Clubul STEPS on-line” – scop: realizarea de materiale prin utilizarea instrumentelor TIC pe diferite teme civice, obiective: dezvoltarea competențelor digitale şi utilizarea TIC, dezvoltarea valorilor morale. Această activitate a constat în înregistrarea elevilor pe o platformă Classroom și asistarea lor on-line în crearea de diverse materiale pentru orele de curs (prezentări, scheme logice) și materiale pe teme civice (benzi desenate/ Toondoo, povești/ Book creator, eseuri, filme, fotografii). Această activitate și-a propune o continuare a bunelor practici dobândite de cadrele didactice și elevi în proiectul Erasmus+ derulat anterior.
  • „Ziua dulce” – scop: implicarea profesorilor, elevilor, părinților și comunității locale în acțiuni comune în vederea combaterii fenomenului de bullying, obiective: întărirea relațiilor de colaborare, dezvoltarea competențelor de relaționare interpersonală şi competențelor civice, familiarizarea cu tehnici de gestionare a conflictelor. Prin derularea activității ne-am propus implicarea profesorilor, elevilor, părinților și comunității locale în acțiuni comune în vederea combaterea fenomenului de bullying. Au avut loc lectorate, au fost invitați specialiști, s-au împărțit pliante, în speranța că putem schimba câte ceva și în mediul familial. În cadrul activității, a fost și un moment de relaționare între părțile implicate, ocazie cu care doritorii au putut servi cu prăjituri de casă elevii, de aici și numele activității ,,Ziua dulce”.
  • Proiectele eTwinning „NO bullying!” și „Educația non-formală pentru dezvoltarea personală” și-au propus dezvoltarea abilităților cadrelor didactice și ale elevilor de a lucra în proiecte colaborative. Profesorii, împreună cu elevii au realizat materiale și le-au postat pe platformă.

Prin realizarea materialelor și sesiunile on-line, participanții si-au putut dezvolta și competențele de comunicare în limba engleză. Produsele finale ale proiectului constau în:

  • elaborarea strategiei de prevenire și gestionare a fenomenului de bullying;
  • ghid de bune practici ,,Educația non-formală” (grup 1);
  • ghid de bune practice ,,Combaterea bullyingului” (grup 2).

Proiectul și rezultatelor proiectului au fost diseminate în interiorul și în exteriorul organizației, în comunitatea didactică locală/ națională/ internațională, în publicații de specialitate, în cadrul unor simpozioane/ conferințe, în mass-media, pe site-ul școlii, pe Facebook și e-Twinning. Rezultatelor finale ale proiectului vor fi încărcate pe Platforma rezultatelor Erasmus+.

După finalizarea proiectului, ne propunem continuarea bunelor practici pentru asigurarea sustenabilității proiectului, valorificarea în activitatea didactică a materialelor create în proiect și a produselor proiectului, continuarea diseminării proiectului și a rezultatelor.
Implementarea proiectelor Erasmus+ duc la creșterea prestigiul școlii în comunitate, creșterea încrederii părinților în serviciile educaționale oferite de organizația noastră, reducerii migrației elevilor către mediul urban, internaționalizarea școlii și implicit a comunității locale, crearea de contacte cu alte instituții europene în vederea derulării de proiecte educaționale, schimb de informații, schimb de bune practici.

Participarea la acest proiect este foarte importantă pentru noi, datorită oportunităților oferite de creștere a calității învățământului furnizat elevilor noștri, de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice, de creștere a prestigiului școlii în comunitate și de internaționalizare a organizației noastre.

Informații despre proiect,  aspecte din derularea acestuia, ghidurile metodologice reprezentând produsele proiectului puteți accesa la adresa scoalaluizicalugara.ro, site-ul proiectului nostru.

 

prof. Monica Iuliana Cernat

Școala Gimnazială, Luizi-Călugăra (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iulia.cernat

Articole asemănătoare