Profilul de formare al absolventului de gimnaziu din perspectiva contribuției limbii franceze la dobândirea celor opt competențe-cheie

Ultimul an de gimnaziu este pentru noi toți, elevi, părinți și profesori, un an al marilor emoții. Este anul în care elevii fac alegeri și iau decizii cu privire la profilul liceal pe care doresc să-l urmeze. Este anul în care părinții își doresc cea mai bună opțiune pentru copiii lor și le proiectează un anume parcurs școlar, în concordanță cu exigențele societății actuale. Pentru noi, profesorii, este anul în care rezultatele muncii noastre se reflectă în rezultatele copiilor. Așteptările sunt mari la finalul ciclului gimnazial, iar media obținută de elevi le va ghida mai departe drumul spre noi universuri de cunoaștere.

Iată de ce o şcoală, pe care o considerăm bună, cultivă aşteptările celor implicaţi astfel încât acestea să nu fie un prilej de nemulţumire, ci să acţioneze ca resort motivaţional, care să permită antrenarea energiilor pentru dezvoltarea temeinică a elevilor noștri.

Până la examenul final, elevii au de parcurs o programă școlară care cuprinde cele opt competente-cheie de formare a absolventului de clasa a VIII-a, competente ce definesc profilul elevului la final de gimnaziu. Este important de știut că toate cele opt competențe-cheie sunt interdependente, necesare dezvoltării personale, incluziunii sociale, cetățeniei active și integrării profesionale a fiecărui tânăr de mai târziu.

Competențele-cheie sunt achiziţii ale învăţării care permit adaptarea flexibilă şi rapidă a absolventului. În era noilor tehnologii, a economiei globalizate și a ritmului alert al dezvoltării sociale, dobândirea şi aprofundarea unor abilităţi speciale sunt deziderate educaționale. Astăzi aceste achiziţii trebuie să fie învăţate la nivel de masă de către absolvenţi.

De aceea, competențele-cheie reprezintă un ansamblu de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care se suprapun şi se intersectează (aspecte esenţiale dintr-un domeniu sprijină achiziţia şi aprofundarea unor aspecte din alt domeniu.). Acestea pot fi reconfigurate în mozaic în cadrul proiectării instruirii contribuind la dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a creativității lor, la abilitățile de a rezolva probleme și de a lua decizii, la managementul constructiv al emoţiilor etc. Aceste dimensiuni se regăsesc, deci, la nivelul fiecărei competenţe-cheie şi rolul acestora este învăţarea şi transferarea lor în viaţa cotidiană.

În cele ce urmează, voi prezenta o sinteză a competențelor-cheie pe care absolvenții clasei a VIII-a le vor dobândi, precum și câteva precizări legate de contribuția orelor de limba franceză la dezvoltarea personală a elevilor, în concordanță cu acest set de competențe.

În ceea ce privește competența de comunicare în limba maternă, limba franceză vine în sprijinul elevilor pentru a înțelege și a fixa mai bine unele noțiuni gramaticale din limba română (de ex. articolul, gradele de comparație, timpurile verbale, etc.) pentru că cele două limbi sunt foarte asemănătoare. Dacă la ora de limba română elevii învață despre textele funcționale, cu aplicabilitate în viața cotidiană (redactarea unui email, a unei cereri, completarea unui formular, scrierea unui anunț, crearea unui blog, înțelegerea unei broșuri, a unui meniu etc), la ora de limba franceză, pe baza acestor tipuri de texte, elevii își formează și fixează  mai bine competențele generale de receptare orală sau scrisă, de exprimare și redactare.

O altă competență-cheie este comunicarea într-o limbă străină. Învățarea limbilor străine de către elevi contribuie la dezvoltarea lor personală în ceea ce privește dobândirea atitudinilor de deschidere către diversitatea lingvistică, multiculturalism și experiențe ale schimburilor internaționale. Tocmai de aceea, mie, ca profesor de limba franceză, îmi revine un rol foarte important în organizarea activităților pentru elevi, pentru ca ei să-și formeze capacități de exprimare, de participare la conversații, de interacțiune în limba franceză.

Fie că este vorba de utilizarea acestei limbi în călătoriile în străinătate, fie că este vorba de corespondența cu tineri francofoni, cunoașterea limbii franceze constituie, cu siguranță, un atu pentru viitorul elevilor, mai ales în viața profesională. Sunt multe companii francofone cu sedii în România, dar și companii internaționale care solicită cunoașterea limbii franceze pe lângă cea engleză, cunoscută de majoritatea tinerilor. Limba franceză devine astfel nu numai un vector de comunicare în plan internaţional, ci şi un instrument de descoperire a multilingvismului și de cunoaştere a diversităţii culturale.

Vorbind despre competențele matematice, le vom regăsi și la ora de limba franceză. Elevii învață operații cu numere, exprimarea prețurilor, a orei, a datei, a vârstei, completarea de tabele sau exprimarea cantităților în procente etc. De asemenea, prin rezolvarea unor exerciții de asociere, elevii își dezvoltă gândirea logică.

Tot la ora de limba franceză, elevii dobândesc competențe în științe și tehnologii, fiind familiarizați cu utilizarea unităților de măsură (de ex. prezentare de rețete culinare, informații meteo), cu denumirea diverselor tipuri de materiale sau cu vocabularul științific întâlnit în textele studiate. Astfel, prin intermediul acestora, a documentelor video sau audio, elevii își pot îmbogăți vocabularul cu informații despre metode științifice, procese tehnologice, construcții etc. Mai mult, datorită limbii franceze, ei vor reuși să înțeleagă mai bine impactul științei și al tehnologiei asupra creșterii calității vieții și își vor forma unele abilități de utilizare a unor aparate și instrumente. Proiectele și atelierele de limba franceză propuse elevilor abordează și teme din domeniul științelor care le dezvoltă, de exemplu,  atitudini de organizare, de responsabilizare față de problemele globale ale omenirii, cum ar fi poluarea, schimbările climatice, distrugerea resurselor naturale etc.

În privința competenței digitale, limba franceză oferă foarte multe contexte care permit elevilor formarea de abilități tehnice în acest sens. De exemplu, la orele de limba franceză  elevii folosesc manuale digitale, au activități de căutare și selectare de informații pe internet, realizează prezentări în power point, utililizează diferite aplicații educative (wordwall, kahoot, padlet, etc.) și chiar își folosesc smartphone-ul ca auxiliar didactic.

Nu pot să nu amintesc și acțiunile de concentrare, memorare, gestionarea stresului și încrederea în sine care stau la baza competenței de a învăţa să înveţi. Este cunoscut faptul că și la limba franceză elevii au de memorat reguli de pronunție, poezii sau cântece, de realizat proiecte individuale sau de echipă. Toate aceste activități cer organizare, concentrare, disciplină, program de lucru, roluri asumate, conducând în cele din urmă la dezvoltarea inteligenței, a încrederii în forțele proprii, la cunoaşterea stilurilor de învățare preferate, la formarea spiritul de inițiativă și de autonomie în învățare. Prin învățarea limbii franceze, elevii dobândesc competențele de bază pentru citit și scris și învață să rezolve probleme. Totodată, prin însușirea unei limbi străine, elevii devin mai motivați să cunoască și alte limbi, conștienți de faptul că învățarea mai multor limbi străine are numeroase beneficii, precum îmbunătăţirea abilităţilor de ascultare, îmbunătăţirea auzului și a memoriei, o nouă viziune asupra lumii.

Competenţele sociale şi civice sunt în centrul activităților de limba franceză. În general, programa școlară face trimiteri la teme sociale și civice care promovează coduri de comportament şi de bune maniere, la concepte precum democrație, drepturi și responsabilități etc . În textele studiate în cadrul orelor de limba franceză, elevii descoperă diferite societăţi şi medii, principii și valori, realități sociale, economice și politice. Prin participarea la proiecte educaționale, locale, regionale, naționale sau europene, elevii au șansa să-și consolideze competențele sociale și civice, să dezvolte diverse abilități precum respectarea opiniei și a valorilor celorlați, diversitatea culturală și socială, solidaritatea, toleranța, implicarea și colaborarea.

În ceea ce privește dezvoltarea competențelor antreprenoriale la ora de limba franceză, se poate afirma că implicarea elevilor în diverse proiecte individuale sau de echipă va contribui la formarea spiritului lor de inițiativă. Prin transformarea ideilor lor în acțiune, elevii devin mai creativi, mai implicați și inovatori.

Având în vedere că limba franceză este un instrument de cunoaștere a civilizației și culturii francofone, este evident că elevii își dezvoltă și competența de sensibilizare şi exprimare culturală. Utilizarea documentelor autentice la ora de limba franceză reprezintă o ocazie pentru elevi de a fi în contact cu aspecte privind civilizația și cultura francofonă. Prin participarea la proiecte europene, vor avea ocazia să cunoască alți elevi, alte culturi și totodată vor descoperi patrimoniul cultural european. Astfel, ei își vor dezvolta aptitudinile creative și capacitatea de exprimare a emoțiilor.

În concluzie, am certitudinea că absolvenții de clasa a VIII-a vor reuși să dobândească cele opt competențe-cheie și datorită orelor de limba franceză, în cadrul cărora se va pune accentul pe dezvoltarea psiho-emoțională, cognitivă și afectivă a copiilor, pentru a le modela o personalitate armonioasă și tolerantă.

Am convingerea, de asemenea, că părinții ne vor fi alături în tot acest proces complex de formare a elevilor, pentru ca împreună să asigurăm atingerea finalităţilor educaţionale și să oferim fiecărui elev şanse egale la educație, oportunități de dezvoltare personală şi profesională, atitudini și valori pentru inserţia socială.

 

prof. Petronela Corina Macovei

Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu, Bârlad (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/petronela.macovei

Articole asemănătoare