Managementul de caz pentru copilul cu dizabilități

Managementul de caz se aplică în cazul protecției copilului cu dizabilități, este o metodă de coordonare a tuturor activitățiilor de asistență desfășurate în interesul copilului și  al familiei, cu scopul de a dezvolta și valorifica la maximum potențialul și resursele de care aceștia dispun, precum și oportunitățile existente în comunitatea unde își desfășoară activitatea. Prin această metodă se realizează coordonarea tuturor acțiunilor din domenii variate (medicale, educaționale, psihosociale) oferite de profesioniștii programului CIT (Centrul de Intervenţie Timpurie), urmărind rezolvarea problemelor copilului sau familiei din care face parte.

De asemenea, managementul de caz contribuie la reducerea problemelor care apar din cauza fragmentării serviciilor și intervențiilor, din cauza fluctuației de personal sau dim cauza coordonării inadecvate a ofertanțiilor de servicii specifice necesare copilului și familiei.

Managementul de caz este un proces care implică parcurgerea următoarelor etape principale:

 • Identificarea și preluarea copiilor cu dizabilități care au nevoie de servicii, intervenții specializate și asistență;
 • Evaluarea complexă, comprehensivă și multidimensională a copilului, a familiei acestuia și a mediului în care trăiește;
 • Planificarea serviciilor și a intervenților, inclusiv elaborarea unui plan de recuperare personalizat, cu participarea familiei și a copilului;
 • Furnizarea serviciilor și a intervențiilor: asistarea copilului și familiei în obținerea și utilizarea serviciilor necesare și declanșarea, la nevoie, a unor proceduri legale;
 • Monitorizarea și (re)evaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor și intervențiilor specializate;
 • Etapa de încheiere sau etapa finală a procesului de furnizare a serviciilor și intervențiilor specializate pentru copil și familie.

Activitățile desfășurate în cadrul acestor etape, serviciile și intervențiile rezervate copilului și familiei se bazează pe principiile individualizării și personalizării. Este foarte important ca, atunci când este posibil, profesioniștii să încurajeze și să susțină implicarea și participarea copilului și a familiei în toate etapele acestui proces. Toate etapele sunt interdependente, în unele cazuri se întrepătrund și nu se desfășoară în mod obligatoriu în ordinea prezentată anterior; spre exemplu, unele decizii de schimbare a planului de recuperare personalizat, bazate pe adăugarea de informații sau schimbarea condițiilor din familia respectivă, pot influența revenirea la o etapă anterioară sau trecerea către o altă etapă.

Managerul de caz este profesionistul care îndeplinește toate activitățile specifice de planificare, coordonare și monitorizare a intervențiilor și serviciilor pentru copil și familie, stabilite de către echipa pluridisciplinară, descrise în planul de recuperare personalizat și stipulate în contractul cu familia. Rolul managerului de caz aparține fie unui asistent social al echipei multidisciplinare din cadrul serviciului de evaluare complexă, fie unui asistent social din cadrul unei alte instituții sau organizații cu responsabilități majore în îndeplinirea planului de servicii personalizat.

În desemnarea managerului de caz, șeful (fie al serviciului de evaluare complexă, fie al CIT sau altei entități care îl desemnează) va lua în considerare: expertiza profesională necesară unui manager de caz, numărul de cazuri în responsabilitatea acestuia, complexitatea cazului respectiv, relația sa cu copilul și familia, colaborarea cu rețeaua de servicii și cunoașterea în ansamblu a problematicii respective.

Managerul de caz înregistrează și documentează primele informații relevante în legătură cu copilul și familia acestuia: datele de identificare ale copilului și părintelui sau reprezentantul său legal care face solicitarea și orice alte acte anexate solicitării.

Managerul de caz conduce faza de evaluare inițială care presupune:

 • Culegerea informațiilor relevante privind copilul și familia acestuia;
 • Evaluarea propriu-zisă realizată de către profesioniștii din afara sau din cadrul echipei serviciului de evaluare complexă;
 • Înregistrarea evaluărilor și recomandărilor, prin completarea fișei de evaluare primară în echipă interdisciplinară și transdisciplinară;
 • Formularea propunerilor la finalul procesului de evaluare complexă.

Evaluările și recomandările specialiștilor sunt folosite la elaborarea planului de recuperare, ce va conține informații ce reflectă situația actuală în care se afla copilul și familia sa, resursele și nevoile acestora, precum și resursele disponibile. Managerul de caz are responsabilitatea, împreună cu echipa interdisciplinară și transdisciplinară, de a implica familia pentru: identificarea ariilor de intervenție sau a problemelor, stabilirea obiectivelor specifice din planul de servicii personalizat, stabilirea tipurilor de servicii și intervenții specifice, asumarea responsabilităților și delimitarea termenelor de implementare.

Rolurile principale ale managerului de caz în această etapă sunt următoarele:

 • de a facilita stabilirea priorităților în colaborare cu familia și echipa de profesioniști;
 • de a stabili cu claritate rolurile și responsabilitățile tuturor celor implicați în implementarea planului de recuperare personalizat: părinți, copil, profesioniști, instituții, comunitate etc.

De asemenea, managerul de caz se va asigura că serviciile și intervențiile recomandate răspund nevoilor reale și priorităților copilului și familiei, că familia și copilul au acces la serviciile și intervențiile recomandate.

Bibliografie:
Gherguț, A., Managementul asistentei psihopedagogice si sociale. Ghid practic, Editura Polirom, Iasi, 2003.
Mucchielli, R., Metode active in pedagogia adultilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.
Gherguț Alois, Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri şi examene de obţinere a gradelor didactice,  Editura Polirom,  Iaşi, 2005 (pagina 348-351)

prof. Ștefania-Camelia Petrișor

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Iosif Mărturisitorul, Baia Mare (Maramureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/stefania.petrisor

Articole asemănătoare