Exemple de bună practică pentru educaţia incluzivă

Mediu incluziv înseamnă acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi TOŢI copiii, indiferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici. După UNESCO, educația incluzivă este un PROCES prin care răspundem diversităţii nevoilor copiilor prin creşterea gradului de participare la învăţare şi prin reducerea excluziunii. Aceasta presupune o serie de schimbări de substanţă din perspectiva conţinutului educaţional, a abordării didactico-pedagogice, a structurii sistemului de educatie şi a strategiilor educaţionale.

Cu câţiva ani in urmă, pe când eram titulară într-o grădiniţă din mediul rural, cu populaţie şcolară de etnie romă – în procent de aproximativ 65% -, am fost implicată într-o serie de acțiuni – în scopul înfăptuirii educaţiei incluzive – menite să contribuie la ridicarea calității actului educațional, printr-o gamă largă de activități. Dintre acestea, enumăr doar câteva:

 • Proiectul de educație ecologică „Ne pasă!” (ce a cuprins copii și cadre didactice din ciclurile: preșcolar, primar și gimnazial);
 • Consilierea copiilor romi, incluşi în programul de activităţi derulate de Asociatia Gipsy Eye;
 • Proiectul educațional „TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I”;
 • Consilierea copiilor și părinților aflați în situații de dificultate;
 • Sprijinirea copiilor cu defecte de vorbire prin activități remediale, desfășurate în afara programului școlar.

Voi detalia activitatea din cadrul proiectului „TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I”. Deoarece populația școlară de etnie romă este în creștere în localitatea Cozmești, prin inițiativa directorului, prof. Constantin Cășăriu și la sugestia inspectorului responsabil de minorități, de la I.S.J. Iași-prof. Elena Motaș, școala noastră a fost implicată într-un proiect educațional, numit: Proiect strategic POSDRU/8/2.2/S/3 „TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I” – finanţat de catre Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a şcolii”- proiect în parteneriat cu Fundaţia Ruhama (Oradea).

Acest proiect se derulează pe durata a doi ani și urmărește creşterea accesului la educaţie, cât şi ridicarea nivelului educaţional al copiilor din comunităţile defavorizate, cu precădere a celor de etnie romă. Proiectul se adresează copiilor de grupă pregătitoare și celor de clasa I. Beneficiază doar copii cuprinși în proiect, deci cei care au frecventat grădinița de vară și mai apoi s-au înscris în clasa I.

Astfel, toată luna august, copiii cuprinși în proiect au reușit să frecventeze cu regularitate grădinița de vară, pe durata căreia au beneficiat de:
1. Activități instructiv-educative, pe baza caietulului‐manual DE AICI ÎN CLASA ÎNTÂI;
2. Rechizite necesare desfășurării activităților în condiții optime
3. O masă caldă la ora 10.

Prin urmare, la acest program au luat parte 20 de copii, din care doi elevi care au promovat clasa I, dar cu rezultate satisfăcătoare și 18 copii care nu au frecventat grădinița, sau care au frecventat-o sporadic și urmează să se înscrie în clasa I în anul școlar 2010/2011. Caietul-manual, care a ghidat activitatea grădiniței de vară, a cuprins câte o pagină pentru fiecare zi desfăşurată în cadrul Grădiniței de Vară. Sarcinile de lucru propuse în fiecare fişă corespund atât activităților pe domenii experiențiale, cât şi jocurilor şi activităților alese sau a celor recreative.

Prin activitățile propuse, s-a urmărit cuprinderea acelor sarcini care să faciliteze atingerea standardelor propuse în programa de activități instructiv‐educative desfășurate în grădiniță,având în vedere două aspecte:

 • stimularea interesului pentru activitate şi joc a tuturor copiilor prezenți;
 • eficientizarea managementului de timp în cadrul activității.

În paginile Caietului-manual se regăsesc cele mai variate forme şi modalități de organizare şi desfăşurare a activităților: ilustrații pentru intuire şi observare, jocuri logico‐matematice, jocuri de exersare a elementelor grafice, a literelor şi a cifrelor, exerciții‐joc de completare/decorare a unor imagini.

Proiectul a suscitat interesul părinților, cât și pe cel al copiilor, astfel încât au luat parte la activități și copii necuprinși în proiect, fiind și zile în care au fost prezenți 29 de copii. Prin bunăvoința persoanei care a asigurat masa de la ora 10, ne-am putut permite să-i acceptăm pe toți copiii interesați. La clasa I, elevii cuprinși în proiect vor fi sprijiniți de învățătorul clasei, pe durata întregului an școlar, să-și facă lecțiile. De asemenea vor primi o masă caldă, precum și îmbrăcăminte și încălțăminte, motivându-i cumva pe părinți să răspundă pozitiv chemării școlii.

Beneficiile acestui proiect sunt:

 • Promovarea egalității de șanse pentru toți copii defavorizați și în special pentru cei de etnie romă, cu vârste între 6-8 ani;
 • Pregătirea copiilor romi pentru intrarea în clasa I;
 • Cuprinderea tuturor copiilor romi, de vârstă școlară în clasa I;
 • Sprijinirea copiilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în special a copiilor romi din mediul rural, proveniți din familii sărace;
 • Consilierea și informarea copiilor și părinților/tutorilor de etnie romă, atât în scopul integrării copiilor în activitatea de tip școlar, cât și în scopul prevenirii abandonului școlar;
 • Susținerea materială a familiilor defavorizate.

Bibliografie:
• Ghidul educatorului „Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I“
educatieincluziva.info/ce_este_educatia_incluziva

prof. Mariana Carcea

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.carcea

Articole asemănătoare