Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv-educativ

În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale, formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv. Un pas important în definirea acestui spațiu informațional de învățământ l-a reprezentat apariția pe piață a manualelor interactive, elaborate în format electronic (e-manuale), sub forma unor CD-uri sau DVD-uri educaționale.

Necesitatea creării manualelor electronice este legată de dezvoltarea noilor tehnologii informaționale și implementarea lor în diverse domenii ale procesului de predare – învățare. Folosirea tehnologiilor multimedia, ca resurse de învăţare, este în strânsă legătură cu teoriile de învăţare constructiviste, conform cărora în lumea de astăzi, supusă unei continue schimbări, abilitatea de a analiza și rezolva rapid o varietate de probleme este mult mai importantă decât o aplicare pură a informațiilor memorate.

În domeniul educației, în ultimii zece ani, utilizarea Internetului a cunoscut o dezvoltare fenomenală, o serie de factori influențând adoptarea tehnologiilor web și multimedia în programele de învățământ. Astăzi profesorii care integrează tehnologia IT în procesul de educaţie ajută elevii să-si dezvolte competenţele de gândire si învăţare, iar într-o clasă în care sunt folosite o varietate de strategii de instruire, elevii sunt profund implicaţi, se simt provocaţi si învaţă mai bine. Profesorii unor astfel de clase conștientizează avantajele utilizării acestor strategii pentru a-i face pe elevi să devină responsabili de propriul proces de învăţare.

Cea mai bună metodă de predare a unui mod de gândire conceptual, necesar pentru astfel de sarcini, este prin intermediul unui sistem al testelor. In acest sistem elevul este supus unor situații concrete, ale lumii reale și forţat să ia decizii. Multimedia interactivă, cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului, ar putea fi suportul perfect pentru astfel de procese. În prezent,”utilizarea Internetului și a telecomunicaţiilor aduce schimbări importante în modul de a învăţa. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de sala de clasă si să înglobeze discipline și tehnologii complexe. De aceea, în învăţământul de astăzi se trece de la training la learning, unde actul  învăţării  este plasat înaintea predării, iar elevul este situat în centrul procesului de învăţământ”1.

În domeniul educației, în ultimii zece ani, utilizarea Internetului a cunoscut o dezvoltare fenomenală, o serie de factori influențând adoptarea tehnologiilor web și multimedia în programele de învățământ. Astăzi profesorii care integrează tehnologia IT în procesul de educaţie ajută elevii să-si dezvolte competenţele de gândire si învăţare, iar într-o clasă în care sunt folosite o varietate de strategii de instruire, elevii sunt profund implicaţi, se simt provocaţi si învaţă mai bine. Profesorii unor astfel de clase conștientizează avantajele utilizării acestor strategii pentru a-i face pe elevi să devină responsabili de propriul proces de învăţare.

În Legea Educaţiei Naţionale se stipulează respectarea principiului echităţii şi egalităţii de şanse, potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare. Utilizând noile tehnologii, respectiv Internetul şi sursele de documentare on-line, fiecare tânăr are şanse egale de dezvoltare intelectuală. Integrarea TIC și a tehnologiilor multimedia va asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.

O analiză SWOT a influenței mijloacelor TIC și a tehnologiilor multimedia în procesul educativ, poate fi reprezentată astfel:

PUNCTELE TARI

 • prin utilizarea TIC și a tehnologiilor multimedia se dobândește o eficientizare a procesului educațional;
 • aproape toate unitățile de învățământ posedă laboratoare de informatică, sau cel puțin un calculator la dispoziția cadrelor didactice;
 • programele de formare continuă a cadrelor didactice includ folosirea echipamentelor noi, a calculatoarelor, familiarizarea cu platformele educaționale (AEL, Moodle), fapt care duce la modernizarea modului de lucru al profesorilor;
 • lărgirea orizontului cunoașterii, elevul nu se mai limitează la cunoștințele pe care i le transmite cadrul didactic; elevul are posibilitatea de a găsi argumente pentru a-și susține propriile idei, păreri, opinii;
 • cunoașterea, aprofundarea, asimilarea unui bagaj vast de cunoștințe într-o perioada mult mai scurtă, decât prin modalități care nu includ folosirea mijloacelor TIC.

PUNCTELE SLABE

 • majoritatea cadrelor didactice şi manageriale din sistem nu au abilităţi suficiente de utilizare a resurselor TIC în educaţie;
 • lipsa motivaţiei profesorilor pentru utilizarea TIC la orele de curs;
 • teama de nou care poate produce refuzul cadrelor didactice de a-și înlocui propriile metode conservatoare cu cele moderne, facilitate de mijloacele TIC;
 • imposibilitatea desfășurării în cele mai bune condiții a lecțiilor din diferite cauze (lipsa temporară a energiei electrice, lipsa sau insuficiența mijloacelor tehnice de instruire, etc.) – necesitatea aprofundării unor noțiuni teoretice pentru a putea folosi corect mijloacele TIC și tehnologiile multimedia;
 • necesitatea aprofundării unor noțiuni teoretice pentru a putea folosi corect mijloacele TIC și tehnologiile multimedia.

OPORTUNITĂŢI

 • sporeşte ponderea utilizatorilor tineri de Internet, ceea ce promite o nouă generaţie iniţiată în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Un impact favorabil, în acest sens, îl au centrele de instruire on-line, publicarea cărţilor digitale, apariția tabletelor;
 • colaborarea cu alte unități școlare din țară sau chiar din alte țări; realizarea unor parteneriate interșcolare;
 • posibilitatea efectuării procesului de predare-învățare între mai multe persoane din locații diferite (prin intermediul Skype);
 • efectuarea unor cursuri on-line, pregătirea elevului, viitor adult, pentru a deveni un individ care să se poată integra cu ușurință în societate (obținerea unor burse școlare în urma efectuării unor examene on-line, efectuarea unor cursuri de formare profesională, de formare continuă a cadrelor didactice și nu numai);
 • utilizarea computerului, a Internetului și a noilor tehnologii utilizate;
 • posibilitatea învățării redactării unor texte nonfuncționale prin completarea unor formulare găsite on-line (CV european);
 • TIC sporește libertatea de a fi informat.

AMENINŢĂRI

 • persistă încă mari discrepanţe între mediul urban şi rural, precum şi între diferite categorii sociale. Prin urmare nu există acces la tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii pentru toată populaţia ţării în egală măsură (mai ales școlile din mediul rural);
 • preţul acestor tehnologii este destul de ridicat în comparaţie cu salariile din economia naţională, ceea ce determină efectuarea de reparații a mijloacelor TIC în baza unor costuri ridicate, ceea ce împiedică cumpărarea mijloacelor noi de informare;
 • lipsa unui calculator pe care să îl poată folosi acasă (atât elevul cât și cadrul didactic), sau lipsa conexiunii la Internet;
 • cadrele didactice de vârsta a doua și a treia sunt prea puțin informate în domeniul respectiv, nu conştientizează încă numeroasele avantaje pe care le oferă libertatea de a-și alege informația dorită; ajută și la dezvoltarea creativității, imaginației, inteligenței; încă de mici copiii înlocuiesc hârtia și creioanele colorate cu anumite programe care le permit același lucru (de ex. Paint);
 • deseori fondurile alocate achiziționării de echipament și soft educațional necesare sistemului educațional sunt insuficiente;
 • dacă este folosită prea des aceeași metodă, plictiseala, neînțelegerea noțiunilor, va îngreuna procesului de predare-învățare;
 • obținerea unor rezultate mai slabe la evaluare, datorită incapacității elevilor de a folosi corespunzător mijloacele TIC;
 • diminuarea capacității de exprimare orală.

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul, care trebuie să realizeze o serie de procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor, ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg.

De aceea, predarea se realizează astăzi prin utilizarea resurselor și instrumentelor noilor tehnologii, precum și a unor metode activ-participative care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului în învățare.

prof. Mirela Cornea

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.cornea

Articole asemănătoare