Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă (Proiect Erasmus+)

Școala Gimnazială Nicolae Colan este o unitate de stat, reprezentând locul de desfășurare a activităților instructiv-educative zilnice a 786 de preșcolari și elevi. Instituția noastră și-a asumat responsabilitatea de a găsi soluții concrete de integrare a copiilor cu CES în învățământul de masă atât la nivel preșcolar cât și primar.

Instituția este dotată cu cabinet medical, cabinet psihologic, cantina, bucătărie proprie, complex sportiv, laboratoare IT. Își desfășoară activitatea 24 de cadre didactice la învățământ preșcolar, 15 cadre didactice la nivel primar și 39 de cadre didactice la nivel gimnazial. Școala noastră oferă educație în mod echitabil tuturor elevilor indiferent de proveniență și dificultăți de învățare, etnie, gen, religie. Susține performanța, aceasta reiese din rezultatele copiilor la concursuri, olimpiade, examene naționale. În cadrul instituției funcționează Grădinița cu program prelungit ”Pinocchio”, oferind programe educaționale tradiționale. În cadrul școlii, la învățământ primar, pe lângă programe educaționale tradiționale funcționează alternativa Waldorf. La nivel gimnazial funcționează două clase pentru copiii cu dislexie.

Grădinița cu program prelungit ”Pinocchio” ca structură al școlii Gimnaziale ”Nicole Colan” funcționează cu 13 grupe de copiii cu predare în limba română și maghiară, vârsta copiilor fiind de 3-6 ani. La nivel primar sunt în total 15 clase cu predare în limba maghiară și română. La secția maghiară sunt clase tradiționale și clase cu alternative Waldorf. Vârstă copiilor este între 6-10 ani. La nivel gimnazial funcționează 11 clase cu predare în limba maghiară și română. La secția maghiară funcționează alternativa Waldorf la clasele V-VI și o clasă de dislexici, cu vârste cuprinse între 11-14 ani.

Instituția noastră a avut de-a lungul anilor colaborări multiple cu instituții locale, județene, naționale și internaționale în cadrul proiectelor culturale, educaționale, sportive, programe sociale pentru copiii din medii defavorizate și copiii cu deficiențe implementând astfel proiectul cu titlul „Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă” (2022-1-RO01-KA122-SCH-000076092).

Proiectul se va derula sub coordonarea doamnei profesor învățământ preșcolar Szilvasi Melinda și a echipei de implementare: Sanda Cătălina, Munteanu Loredana și Kozma Tünde pe o perioadă de 18 luni, între 01/09/2022 și 29/02/2024. Proiectul a fost finanțat  prin programul European Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Educația Școlară (SCH), cu un grant nerambursabil în valoare de 23.610 euro.

Astfel 12 cadre didactice ale grădiniței și școlii vor participa la două cursuri de formare și un job shadowing în diferite țări europene. Sunt definite două obiective specifice, fiecare având câte o direcție de acțiune pentru nevoile identificate la nivel de organizație – incluziune și metodele de lucru cu elevi cu cerințe educaționale special prin cursuri de formare respectiv schimb de experiență.

În contextul actual, în care copiii cu deficiențe de învățare trebuie integrați în învățământul de masă, ne confruntăm cu lipsa cunoștințelor și metodelor concrete de a identifica acești copiii și a le oferi șanse egale la educație. În anul școlar 2021-2022, ne-am confruntat cu situația în care aveam 15 copiii cu cerințe educaționale speciale (deficit de atenție, hiperactivitate, dezvoltare cognitivă precară, sindrom Down, autism, dislexie, discalculie, disgrafie, tulburări de limbaj), care necesită integrarea în învățământul de masă.

Cadrele didactice întâmpină reale dificultăți în gestionarea problemelor cu elevii/ preșcolarii cu deficiențe de învățare, precum și relaționarea cu aceștia și familiile lor, impunând utilizarea unor modalități și instrumente adecvate însușite din practica europeană. Pentru a îmbunătăți nivelul calitativ al procesului instructiv-educativ în munca noastră este necesar formarea cadrelor didactice din instituție. În acest sens colaborăm cu CJRAE Covasna pentru identificarea copiilor cu cerințe educative speciale și pregătirea părinților pentru programele educaționale speciale care vor fi urmate de copii.

Astfel, sunt necesare metode pentru lucru individual, dar și în colectiv cu acești copii/ elevi, pentru consolidarea stimei de sine, empatiei, cooperării, valorizării, rezolvarea conflictelor, sensibilizarea și schimbarea unor atitudini. Pentru a spori eficiența strategiei proiectului, ne-am propus să acționăm asupra problemelor identificate, formând cadre didactice din unitate la cursuri de perfecționare din oferta educațională europeană.

Prin formarea cadrelor didactice participante la cursul ”Special needs and inclusive education, the Italian system” (ELA, Italia), se dezvoltă competențe și abilități profesionale prin însușirea de noi cunoștințe și metode, tehnici, instrumente și strategii de integrare a copiilor cu CES în grupele/ clasele din care fac parte. Urmând cursul ”Soft skills for teachers, trainers and education staff” organizat de ELA Italia, ținut în Tenerife, Spania, cadrele didactice vor învăța să aplice metode și practici ce va îmbunătăți procesul de educare și integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituția noastră.

Aplicând metodele și practicile noi învățate vom reuși să integrăm cu succes în învățământul de masă 60% din copiii monitorizați cu cerințe educative speciale. Monitorizarea se realizează cu instrumente standard naționale prevăzute de Curriculum preșcolar și primar. Prin fișe de observare/ asistență la lecțiile demonstrative ținute de cadrele didactice participante la curs, prin procese verbale ale întâlnirilor cu părinții și alte cadre didactice, planuri individualizate ale integrării noilor metode în curriculum-ul grupei / clasei, fișe de autoevaluare.

Obiectivele pe care ni le-am propus se vor concretiza în participarea celor 8 cadre didactice la cursurile de formare pentru familiarizarea cu experiențe europene în abordarea acestei probleme. Cadrele didactice vor învăța metode și vor dezvolta abilități noi pentru a lucra eficient cu cei 15 copiii cu cerințe educaționale speciale, depistați în instituția noastră, pentru a facilita integrarea lor cu succes în învățământul public.

Participarea cursanților la workshop-uri oferă confruntări cu situații reale și metode concrete de rezolvare a lor, fiind un real ajutor atât pentru celelalte cadre didactice din instituție dar și la nivel județean.

Prin colaborarea la nivelul acestui parteneriat se urmărește și dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul educației, îmbogățirea cunoștințelor despre sistemele de educație din țările europene, întărirea cooperării cu parteneri europeni, creșterea colaborării la nivel local și internațional, ceea ce va conduce la îmbunătățirea actului educativ în școlile partenere.

Oferim șanse egale tuturor copiilor care vor să învețe în învățământul de masă, oferindu-le alternative și opționale pentru a ușura alegerea formei de învățământ potrivit pentru nevoile fiecărui copil în parte. De aceea am înființat grupele catolice la nivel preșcolar și alternativa Waldorf la nivel primar. În cadrul organizației noastre cadrele didactice sunt permanent preocupate de organizarea unor workshop-uri, tabere cu copiii în care sunt cooptați și părinții copiilor pentru o mai bună colaborare și bună desfășurare a activității instructiv-educative. Instituția noastră este dotată cu aparatura necesară pentru a putea fi în contact cu partenerii din străinătate, împărtășind exemple de bune practici cu partenerii activi din Europa. Suntem prezenți pe platforma eTwinning, pe Erasmus+, pentru colaborare cu diferite instituții de învățământ din Europa iar platforma School Education Gateway folosim pentru căutarea cursurilor potrivite nevoilor noastre.

Aplicând acest proiect, instituției noastre i s-a oferit șansa de a căuta noi posibilități de accesare a unor cursuri care vor facilita dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în confruntarea cu probleme privind integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Cu ocazia cunoașterii altor sisteme educaționale cât și a altor culturi europene , nivelul de cunoaștere a cadrelor didactice va crește. Prin acest proiect vom avea posibilitatea de a acumula noi cunoștințe, tehnici și metode privind integrarea copiilor cu CES. Proiectul va avea impact direct asupra cadrelor didactice participante la mobilități, dar și a celor din unitate, prin însușirea noilor cunoștințe, dezvoltarea noilor competențe și abilități specifice pentru a lucra mai eficient cu copiii cu nevoi speciale educaționale, integrând experiențe europene. Unitatea noastră va constitui un exemplu de bune practici, încurajând incluziunea copiilor cu CES prin creșterea gradului de atractivitate a procesului educativ.
După terminarea cursurilor și a schimbului de experiență, cele 12 cadre didactice participante la mobilități vor fi capabile să introducă cele învățate în oferta educațională a școlii și grădiniței, aplicând cunoștințele, metodele, strategiile și tehnicile învățate, îmbunătățind calitatea serviciilor educaționale oferite. Sustenabilitatea proiectului se va desfășura prin activitățile follow-up, ca rezultat a experienței obținute pe parcursul implementării proiectului. Diseminarea rezultatelor la nivel local, regional, național va asigura un exemplu de bună practică în ceea ce privește încurajarea incluziunii copiilor cu CES. Prin realizarea activităților de cooperare europeană vom promova dimensiunea europeană a instituției. Proiectul nostru prin rezultatele sale oferă modalitate de intervenție pentru combaterea marginalizării copiilor cu CES, a promovării noilor tehnici și strategii de incluziune a lor în educația publică. La finalitatea proiectului ne așteptăm să dezvoltăm noi parteneriate atât la nivel local, cu alte instituții care se confruntă cu aceeași problem dar și la nivel național și internațional, prin implementarea altor proiecte Erasmus+.

Prof. inv.preșc. Szilvási Melinda – coordonator proiect
Prof. înv.preșc. Sanda Cătălina – membru echipa de implementare

Prof. înv.preșc. Munteanu Loredana – membru echipa de implementare
Prof. înv.preșc. Kozma Tünde – membru echipa de implementare

 

prof. Melinda Szilvási

Școala Gimnazială Nicolae Colan, Sfântu Gheorghe (Covasna) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/melinda.szilvasi

Articole asemănătoare