Formarea și dezvoltarea competențelor cheie la școlarul mic prin intermediul proiectului educațional

Necesitatea de a forma și dezvolta competențe prin sistemul de învățământ este astăzi acceptată ca imperioasă în majoritatea sistemelor educaționale. Curriculum-ul centrat pe competențe vine în întâmpinarea achizițiilor cercetătorilor din psihologia cognitivă, conform cărora prin competență se realizează în mod exemplar transferul și mobilizarea cunoștințelor și a deprinderilor în contexte noi și dinamice.
Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe opt domenii de competenţe cheie care determină profilul de formare a elevului:  competenţa de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;  competenţe de comunicare în limbi străine; competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;  competenţe sociale şi civice;  competenţe antreprenoriale; competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; competenţa de a învăţa să înveţi.

Competențele sunt definite ca ansambluri de cunoștințe, capacități și abilități de aplicare, operare și transfer al achizițiilor care permit desfășurarea cu succes a unei activități, rezolvarea eficientă a unei probleme sau situații.

Cunoștințele reprezintă produse ale cunoașterii umane ( reprezentări, concepte, normele, principii) care compun conținuturile învățării. Cunoștințele se însușesc  în structuri organizate, ca elemente ale disciplinelor școlare, ale domeniilor experiențiale.

Capacitățile vizează un sistem de însușiri funcționale și operaționale care permit posibilitatea reușitei, chiar a obținerii unei performanțe deosebite într-un domeniu de activitate. De exemplu capacitatea de învățare, de comunicare, de concentrare a atenției și de perseverență în realizarea sarcinii, capacitatea de punere în practică a cunoștințelor achiziționate, capacitatea de rezolvare de probleme, de sesizare a semnificațiilor.

Atitudinile reprezintă modalități de raportare comportamentală cognitivă și afective la diferite aspecte ale realității: atitudinea față de învățare, față de muncă.

Abilitățile  reprezintă capacitatea de a aplica și de a utiliza cu ușurință , eficient cunoștințe pentru a duce la îndeplinire sarcini și pentru a rezolva probleme: abilități sociale, abilități emoționale , abilități intelectuale.

Aptitudinile  reprezintă un complex de însușiri individuale înnăscute sau dobândite care sporesc posibilitatea unui randament superior în anumite tipuri de activități: aptitudini artistice, motorii, intelectuale, cognitive, aptitudinea de a gândi independent.

Abordarea curriculumului pentru clasele primare în manieră integrată, planificarea conținuturilor și a unităților de învățare axându-ne pe competențele prevăzute în programa școlară, derularea unor proiecte educaționale sau tematice, a unor activități extracurriculare sunt câteva din  modalități practice  de abordare didactică  care contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor specifice și generale contribuind astfel la conturarea profilului absolventului  de clasa a IV-a din perspectiva competențelor cheie de nivel elementar.

Pentru exemplificare, voi prezenta un proiect educațional desfășurat cu elevii clasei a IV, evidențiind  activitățile de învățare desfășurate pe parcursul derulării proiectului și competențele cheie la dezvoltarea cărora au contribuit.

PROIECT  EDUCAȚIONAL:  „Români cu care ne mândrim”
Clasa a IV-a

Consider că un demers didactic centrat pe atingerea  competențelor cheie abordează conținuturile într-o manieră  interdisciplinară, transdisciplinară și transcurriculară favorizând astfel implicarea activă a elevului în procesul de învățare, valorificându-i cunoștințele, priceperile, deprinderile însușite atât în cadru formal, cât și nonformal și informal.

Prin derularea acestui proiect, mi-am dorit să sporesc interesul elevilor față de cultura și specificul nostru național, familiarizarea elevilor cu personalități din diferite domenii ale cunoașterii, realizând astfel un important act cultural și educativ. Astfel, pe  parcursul unui an școlar, am desfășurat activități  în cadrul cărora elevii au aflat  informații despre oameni de seamă ai țării: George Enescu, Constantin Brâncuși, Mihai Eminescu,  Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian, Traian Vuia, Aurel Vlaicu și  Henri Coandă, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Ivan Patzaichin, Grigore Antipa, Victor Babeș, Emil Racoviță. Am urmărit dezvoltarea competențelor cheie astfel:

1. Competența de comunicare în limba română
– Citirea unor texte în vederea desprinderii informațiilor esențiale legate de tema adusă în discuție;
– Audierea unor scurte emisiuni informative;
– Formulare de întrebări și răspunsuri referitoare la materialul  audiat sau  citit;
–  Conversații pe teme date și exprimarea opiniei în legătură cu un fapt;
– Participarea la activități dedicate poetului Mihai Eminescu;
– Crearea propriilor povești, poezii , cântece și prezentarea lor în cadrul activităților;

2. Competențe de bază de matematică, științe și tehnologie
– Discutând despre pionierii aviației românești au descoperit cum au funcționat primele avioane, când și  cum au fost construite, câți ani au trecut de atunci, au confecționat primul lor avion;
– Au afla informații prețioase despre marii oameni de știință Grigore Antipa, Victor Babeș și Emil Racoviță, despre importanța muncii lor, stimulându-le curiozitatea și dorința de a afla și alte informații despre realizările  acestora, pentru explorarea mediului înconjurător;
– Au făcut calcule, măsurători, au rezolvat probleme;

3. Competența digitală
– Utilizarea calculatorului, accesarea internetului cu scopul realizării unor prezentării ppt pe teme date, culegerea unor informații, realizarea unor evaluări interactive;
– Utilizarea platformelor și a softurilor educaționale în vederea prezentării într-un mod activ și atractiv a anumitor informații;

4. Competența  a învăța să înveți
– Utilizând   metode și procedee care să-l implice activ pe elev în procesul de învățare urmărind dezvoltarea gândirii, stimularea creativității, dezvoltarea motivației pentru cunoaștere, acest demers  a  condus spre formarea unor deprinderi de muncă intelectuală necesare continuării studiului în mod  independent;
– Realizarea unor lapbook-uri, a  portofoliului „ Oameni de seamă ai țării” ;

5. Competențe sociale și civice
– dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării și a colaborării între elevi în vederea realizării sarcinilor de grup primite;
– însușirea unor norme și reguli de comportare civilizată la muzeu, în vizită, în excursie;
– cultivarea unor trăsături morale și  de caracter: patriotismul, respectul, toleranța;

6. Spiritul de inițiativă și de antreprenoriat
– implicarea în organizarea și realizarea unor expoziții cu lucrările realizate în cadrul atelierelor propuse: „Micul Sculptor”, „ În lumea culorilor”, „Primul meu avion”;
– organizarea unor excursii și gestionarea eficientă a resurselor materiale;

7. Sensibilizare și exprimare culturală
– vizionarea unor filme,  audiții, vizitarea unor expoziții de artă, a unor muzee, a caselor memoriale;
– vizitarea unor biblioteci  sau  librării și observarea organizării spațiului, a standurilor cu carte;

BIBLIOGRAFIE
Suport de curs „ CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”

 

prof. Gina Antohe

Școala Gimnazială Nr. 28, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gina.antohe

Articole asemănătoare