Formarea competențelor la Istoria românilor și universală – abordarea inter- și transdisciplinară

Pregătirea și motivarea copiilor, tinerilor pentru învățarea istoriei, pentru schimbare, creativitate, sensibilitate, informare, reprezintă principalele coordonate ale politicii educaționale ale școlii din Republica Moldova. Formarea capacității de a reflecta asupra lumii, de a formula și de a rezolva probleme în baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii reprezintă prima finalitate pe care o propune școala. Disciplina istoria românilor și universală dispune de un șir de valențe proprii în formarea competențelor specifice și a unităților de competențe. Ele contribuie la dezvoltarea competențelor-cheie prin inter/ transdisciplinaritate, fiind achiziții de care au nevoie elevii pentru viața reală într-o societate democratică. Competențele sunt formate prin învățare pe tot parcursul vieții: în școală, familie, societate.

„Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” – Maria Montessori

Abordarea inter/transdisciplinară a conținuturilor istorico-științifice oferă elevilor o imagine integră a fenomenelor, situațiilor din perspectiva diferitor discipline și conexiunii între competențele cheie și specifice disciplinei. Interdisciplinaritate-cooperarea între disciplinele înrudite presupune o temă aparținând unui domeniu ce este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea menținându-și structura și rămânând independente unele în raport cu celelalte, transferă concept și metodologie dintr-o disciplină în alta permițând abordarea mai adecvată a problemelor cercetate.

Transdisciplinaritatea constă în principal în abordarea integrată, centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră. Demersuri transdisciplinare promovate de Curriculum la Istoria românilor și universală ediția 2019, sunt: organizarea unor activități comune în clasă, școală, comunitate cu implicarea a 2-3 profesori care predau discipline diferite:
1) includerea în proiectarea calendaristică de lungă durată și proiectarea pe unități de învățare a unor subiecte cu caracter transdisciplinar,
2)rezervarea a 3-7 ore anual/semestrial pentru fiecare disciplină, în special învățarea bazată pe proiect,
3) fiecare instituție de învățământ își poate proiecta zile de activități transdisciplinare pe parcursul anului sau semestrului,
4) activitățile transdisciplinare se pot realiza în cadrul acelorași lecții cu profesorii care se succed în abordarea sarcinilor specifice disciplinei,
5) subiectele se pot realiza la fiecare lecție separat, la disciplina sa.

Exemple de activități sau produse care definesc probleme comune ar fi: Festivalul etniilor/ popoarelor, Excursii, Ghid pentru o zi, Dezbateri academice, Conferință științifică-practică, Creații realizate de elevi: portofolii, desene, video, pliante, revistă școlară, Bibliotecă vie, Cafeneaua de discuții, Întâlniri cu persoane, Sărbători tematice, Vizitarea unor spectacole, Filme realizate de elevi, Expoziții de vestimentație etc.

Un element important specific disciplinei este învățarea bazată pe proiect. Proiectul este o activitate de învățare și evaluare amplă, care începe în clasă prin înțelegerea sarcinii de lucru, începerea rezolvării acesteia, și continuă acasă, pe parcursul a câtorva săptămâni. În acest timp, elevul primește consultări de la profesor. Proiectul se încheie tot în clasă, prin prezentarea în fața colegilor a unui raport asupra rezultatelor obținute și produsul realizat, dacă e cazul. În acest caz elevii sunt implicați în utilizarea practică a cunoștințelor și dezvoltarea abilităților la ore de la mai multe discipline, prin intermediul unui proces mai extins și structurat. Aceasta presupune colectare de informații, prelucrarea, sistematizarea, interpretarea și reflecția personală. Este important ca profesorul împreună cu elevul să decidă subiectul proiectului.

Un exemplu de zi transdiscipinară ar fi, pentru tema „Familia”:

Lecția 1 Limba și literatura română

CS1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.
CS 5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice, gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
UC.5.1. Exprimarea intențiilor de comunicare prin achiziții lexicale, fonetice, gramaticale;
UC. 5.2. Respectarea normelor lingvistice în diverse situații de comunicare.
Produse: Fișa calităților ,Discurs-modul de viață. Dicționar -Familia

Lecția 2 Matematica

CS. Selectarea și sistematizarea, din mulțimea de informații culese sau indicate, a datelor necesare pentru rezolvarea problemei reale și/sau moderate.
UC.2.6 Transpunerea unei situații reale și/ sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obținute și interpretarea rezultatului.
UC.2.9 Justificarea rezultatelor obținute în calcule cu fracții ordinare, recurgând la argumentări.
Produse: Proiect, Problema rezolvată

Lecția 3 Istoria românilor și universală

CS.5.Valorificarea trecutului istoric și a patrimoniului cultural, manifestând respect față de țară și de neam.
UC.5.3 Promovarea patrimoniului cultural prin modelarea și prezentarea obiectivelor specifice preistoriei/ istoriei antice.
Produse: Desen „Vestimentația geto-dacilor” sau „Locuințe ale geto-dacilor”, Expoziție, de unelte, arme, obiecte ale geto-dacilor modelate.

Lecția 4 Educația muzicală

CS 1.Receptarea muzicii în situații de învățare și cotidiene, exprimând atitudine pozitivă pentru cunoașterea de sine și a lumii prin arte.
UC 3.4. Reprezentarea structurii formelor muzicale prin limbajul altor arte
Produse-audierea imnului geto-dacilor

Lecția 5 Religia

CS3. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
UC 3.1.Aplicarea unor reguli morale în viaţa personală; -religia geto-dacilor
Produse: cod de reguli.

Prin această abordare, disciplinele de învățământ din Curriculum Național nu mai sunt doar discipline separate, acestea constituind un tot întreg în procesul de formare a competențelor și  a atinge finalitatea. Abilitățile și competențele formate pe parcursul activităților transdisciplinare sunt: Dobândirea de cunoștințe și abilități cu privire la subiect, abilități intelectuale și de gândire critică, abilități de cooperare și gestionare de conflicte, abilități de comunicare, exprimare artistică, utilizare TIC, contribuție la soluționarea unor probleme din istoria locală, implicarea factorilor de decizie, a membrilor comunității în soluționarea unor probleme comune.

Abordarea inter/transdisciplinară oferă elevilor o imagine integră a aceluiași conținut, fenomen, situație, scoate în evidență problemele semnificative ale vieții reale, se întemeiază pe nevoile de educație ale elevilor în contextul lumii reale, este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învățare, centrată pe elev, bazată pe experiențe anterioare, un înalt grad de complexitate atât ce privește conținutul cât și metodologia de abordare.

 

prof. Alina Răilean

Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Orașul Florești (Floreşti) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.railean

Articole asemănătoare