Dimensiuni financiare ale bursei sociale „Bani de liceu”

Acest articol abordează criteriile și actele necesare obținerii bursei sociale „Bani de liceu”, raportul dintre cuantumul acestei burse și salariul minim brut în ultimul deceniu, dar și comparația între „Bani de liceu”, „Bursa profesională” și alocația de stat. Bursele sociale acordate elevilor proveniți din medii defavorizate din punct de vedere financiar sunt acordate cu scopul de a veni în sprijinul acestora și reprezintă un aspect avut în vedere de statul român pentru asigurarea șanselor egale la educație a tuturor copiilor.

Mulți elevi din România aparțin unor grupuri dezavantajate. Dacă ne referim la mediul familial, putem aminti familiile cu venituri foarte mici, cele aparținând etniei rome sau cu un nivel educațional scăzut, cauze care pot duce la dificultăți de integrare a elevilor în mediul școlar sau chiar la abandon școlar. „Educația incluzivă se referă la eliminarea tuturor barierelor din calea educației și la asigurarea participării celor vulnerabili din punct de vedere al excluziunii și marginalizării” (UNESCO, 2000). Incluziunea în școală a elevilor care aparțin grupurilor defavorizate din diferite motive presupune soluții complexe care se pot implementa dacă au la bază „o cultură școlară a așteptărilor ridicate pentru toți elevii, intervenții educaționale diferențiate, conceperea de strategii adaptate nevoilor individuale ale elevilor și școlilor și, nu în ultimul rând, o bună implementare a lor” (E. M. Vlasie, p. 83).

În acest articol, ne vom referi la elevii de liceu proveniți din familii cu o situație financiară precară care pentru a fi integrați în mediul școlar sau pentru a-și continua studiile au nevoie de sprijin bănesc din partea statului prin implementarea unor programe sociale. Economistul Eric Hanushek, în urma unei cercetări, a concluzionat faptul că „rezultatele școlare influențează creșterea economică (…), aceste aspecte au fost remarcate atât în cazul țărilor dezvoltate, cât și al celor în curs de dezvoltare; proliferarea alfabetizării de bază și creșterea proporției elevilor care depășesc pragul performanței de vârf au efecte independente, pozitive asupra creșterii economice” (Hanushek, 2007).

Ministerul Educației și Cercetării a implementat în anul 2004 Programul național de protecție socială „Bani de liceu” pentru a veni în sprijinul elevilor proveniți din diferite medii defavorizate. Este doar unul dintre programele sociale desfășurate în domeniul educației. „Bani de liceu”, „Rechizite școlare”, „Euro 200”, „Bursa profesională”, „Transport gratuit” sunt exemple de programe sociale care au ca scop asigurarea unor șanse egale la educație pentru elevii proveniți din anumite grupuri cu riscuri particulare (absenteism, abandon școlar, neșcolarizare).

Pentru a beneficia de „Bani de liceu” elevii trebuie să urmeze cursurile la zi în învățământul liceal sau profesional. Această bursă socială (Ordin nr 4839/01.10.2004) este în valoare de 250/ lună din anul școlar 2018/ 2019 (înainte fiind în valoare de 180/ lună). Criteriul de acordare (în anul școlar 2020/ 2021) este cel al unui venit brut de maxim 500 lei pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare începerii anului școlar și implicit a depunerii cererii (iunie, iulie, august). La stabilirea venitului brut pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile brute cu caracter permanent (salarii, venituri din activități independente, pensie alimentară, pensia, pensia de urmaș, alocația de plasament etc). În metodologie este specificat faptul că nu se iau în calcul venituri precum: alocația de stat, alocația suplimentară sau complementară, bursa de studiu, ajutoare cu caracter social temporar.

Actele necesare pentru depunerea dosarului în scopul obținerii bursei „Bani de liceu” sunt următoarele: a) adeverințe de venit de la locul de muncă al părinților sau declarație pe proprie răspundere că nu au niciun venit însoțite de adeverință de la primărie din care să rezulte suprafața de pământ deținută sau lipsa ei; b) copie după certificatele de naștere sau C.I. ale părinților și fraților; c) adeverințe din care să rezulte că frații/ surorile sunt elevi/ studenți, eliberate de instituțiile de învățământ unde studiază aceștia; d) copie a certificatului de deces al părintelui, pentru elevi orfani; e) adeverință din care să rezulte media generală a clasei a VIII-a și numărul de absențe nemotivate, eliberată de școala de proveniență – numai pentru elevii din clasa a IX-a; f) copie după certificatul de revoluționar al părintelui, dacă este cazul; g) adeverință medicală a elevului, dacă este cazul, pentru bolile prevăzute de lege; h) cerere tip; i) anchetă socială făcută de primărie; j) copie după C.I. a elevului care solicită „Bani de liceu”.

Pe lângă actele care demonstrează identitatea elevului și venitul brut pe membru de familie, în dosar trebuie să existe și o adeverință în care să fie precizat numărul de absențe nemotivate, dar și media generală obținută în anul școlar precedent. Media generală poate reprezenta un criteriu de departajare în cazul în care există elevi care au același venit. Alte criterii de departajare pot fi: numărul de absențe nemotivate acumulate în anul școlar precedent, statutul medical sau juridic (orfani, urmași ai eroilor revoluției), dar și domiciliul (au prioritate elevii proveniți din mediul rural și școlarizați în altă localitate).

Dacă ar fi să comparăm numărul elevilor care au beneficiat de „Bani de liceu” în ultimii 3 ani școlari, am observa faptul că acesta a fost în scădere de la un an la altul: în anul școlar 2018/ 2019 au beneficiat 33 057 elevi, în anul școlar 2019/ 2020 au beneficiat 32 585 elevi (cu 472 mai puțini), iar în anul școlar 2020/ 2021 au beneficiat 28 588 elevi (cu 3997 elevi mai puțin decât în anul școlar precedent).

Un alt aspect care merită a fi supus atenției este cel legat de situațiile în care se sistează acest sprijin financiar, și anume: dacă elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore la diferite discipline; dacă elevul a obținut media 7 la purtare; dacă elevul a fost exmatriculat sau nu mai frecventează cursurile unității de învățământ. Probabil că ar fi corect ca fiecare situație să fie analizată de diriginte/ Comisia constituită la nivelul școlii cu obiectivitate, ținând cont de explicațiile/ argumentele elevului și a părinților, sau chiar apelând la sprijinul psihologului școlii/ consilierului școlar. Cadrele didactice trebuie să vină în sprijinul elevilor, să îi ajute să depășească o situație critică, să îi motiveze să vină la școală pentru a absolvi liceul și pentru a obține diploma de bacalaureat Banii care sunt virați în contul fiecărui elev reprezintă cuantumul bursei pentru fiecare lună. Astfel, contabilul școlii calculează acest cuantum după următoarea formulă: 250 lei se împarte la numărul zilelor lunii respective, apoi se înmulțește cu numărul zilelor lucrătoare (de școală) – inclusiv sâmbetele și duminicile. Sumele primite și cele care urmează să fie primite de elevi în cadrul bursei „Bani de liceu” din acest an școlar (2020/ 2021), ar fi (în lei): (este evident că în lunile în care elevii au vacanțe, bursa va însuma mai puțini bani) – septembrie 142; octombrie 242; noiembrie 242; decembrie 170; ianuarie 178; februarie 188; martie 250; aprilie 159; mai 178; iunie 142.

Un alt aspect care ar trebui subliniat se referă la faptul că elevii nu pot beneficia de „Bani de liceu” și de bursă profesională în același timp.
„Bursa profesională” (Hotărâre de Guvern nr 1062/ 30.10.2012) se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar de 200 lei (această sumă nu s-a modificat din anul 2012 de când se derulează acest program). Această bursă se acordă pe perioada cursurilor școlare și a pregătirii practice pe toată durata anului școlar și se obține doar pe baza unei cereri completate de părinte/ elev major. (de exemplu: noiembrie 193 lei; februarie 150 lei; iunie 114 lei).

Diferența de bani dintre cele două burse există, dar nu este foarte mare, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că nu este stimulată înscrierea la una dintre cele două forme de învățământ având ca și criteriu sprijinul financiar acordat elevilor care au venituri mici în familie. Din perspectiva acestor copii este bine că aceste programe sociale se derulează și, chiar dacă sumele primite nu sunt foarte mari, ele reprezintă un ajutor binevenit pentru beneficiari.

La începutul articolului aminteam și de programele „Euro 200”, „Rechizite școlare” și „Transport gratuit”. Ar fi de specificat faptul că programul „Rechizite școlare” se derulează doar la ciclul primar și gimnazial, iar în ceea ce privește „Transportul gratuit” putem sublinia faptul că elevii nu plătesc niciun ban pentru abonamentul lunar, tranzacțiile fiind făcute direct între firma de transport și unitatea de învățământ.

Dacă ne referim la, în schimb, la programul „Euro 200” (Hotărâre de Guvern nr 297/ 03.05.2018), acesta se derulează și în învățământul liceal (cel care este supus atenției noastre) și constă într-un ajutor financiar acordat pentru a-i sprijini pe elevi în scopul achiziționării unui calculator (din anul 2004). Elevii pot beneficia o singură dată de acest sprijin care se primește sub forma unui voucher în valoare de 200 euro. Ultima dată a fost implementat în aprilie 2020, iar venitul brut pe membru de familie trebuia să fie de maxim 250 lei pe lună. În aprilie 2020 valoarea unui euro era aproximativ 4,8 lei, ceea ce înseamnă voucher în valoare de 960 lei.

Dacă ar fi să raportăm cele trei programe sociale amintite (,,Bani de liceu”, ,,Bursa profesională” și ,,Euro 200”) la salariul minim brut din țara noastră în anul 2020 – 2230 lei –  (pentru a pune în calcul și programul ,,Euro 200”), am obține datele următoare: ,,Bani de liceu” 11,2%; „Bursa profesională” 8,96%; ,,Euro 200” 43,04%.

Chiar dacă procentul (suma) programului ,,Euro 200” este destul de mare, putem specifica faptul că pentru a achiziționa un calculator elevii trebuie să mai completeze cel puțin jumătate din valoarea voucher-ului.

Dacă ar fi să raportăm bursa ,,Bani de liceu” la salariul minim brut din ultimul deceniu, am observa faptul că procentul are o tendință descrescătoare: 2021-10,86%; 2020-11,2%; 2019-12,01%; 2018-13,15%; 2017-14,4%; 2016-17,14%; 2015-18,46%; 2014-21,17%; 2013-24%; 2012-25,71%.

În România, alocația de stat pentru copii are caracter universal, fiind o sumă de bani acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani care au reședința legală în România, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

În continuare, ne vom referi la procedura operațională de acordare a bursei „Bani de liceu”. Comisia constituită la nivelul școlii centralizează listele cu elevii eligibili și le trimite Inspectoratului Școlar. Secretarul șef întocmește statele de plată, iar plata (în această perioadă de pandemie) se poate face doar prin virament, în conturile de card ale elevilor beneficiari.

Concluzii

În concluzie, acest Program național de protecție socială „Bani de liceu” este un program bine venit pentru elevii care doresc să meargă la școală și să învețe, dar au o situație financiară familială precară. Probabil că Ministerul Educației ar putea lua în calcul un alt prag minim (500 lei/ membru de familie) și, având la bază o anchetă socială întocmită cu responsabilitate de reprezentantul Asistenței sociale din cadrul primăriei (nu doar în ceea ce privește verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei), ar fi o șansă în plus pentru mulți elevi din medii defavorizate (din punct de vedere financiar) să fie absolvenți ai unui liceu. Din păcate, copiii care nu sunt ajutați în prezent să se dezvolte profesional, sunt posibilii viitori părinți cu o situație financiară precară care nu își vor putea susține copiii pentru a merge la școală. Nu întâmplător M. Gilly spunea că un factor poate deveni activ într-un anumit context și inactiv în alt context. Astfel, ,,influența condițiilor materiale este dependentă de modul în care familia reacționează față de aceste condiții și de felul în care ea se mobilizează pentru a le face față”(D. Sălăvăstru, 2004).

„Educația în ansamblul ei, ca și fiecare instituție, structură, program și acțiune educațională, funcționează în scopul satisfacerii anumitor nevoi și/ sau al rezolvării anumitor probleme” (F. Voiculescu, 2004).

Bibliografie
1. Hanushek Eric and Wossmann Ludger, „Education Quality and Economic Growth”, Banca Mondială, 2007;
2. Sălăvăstru Dorina, „Psihologia educației”, Editura Polirom, Iași, 2004;
3. Vlasie Elena Manuela, „Incluziunea elevilor proveniți din grupuri dezavantajate – perspective britanice”, articol publicat în „Equilibrium – revista consilierilor școlari ieșeni”, nr. 1, Iași, 2016;
4. Voiculescu Florea, „Analiza resurse-nevoi și managementul strategic în învățământ”, Editura Aramis, București, 2004;
5. Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr 454 din 18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărâre de Guvern nr 1488/ 09.09.2004 – „Bani de liceu” – privind aprobarea criteriilor și cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” modificată prin Hotărârea de Guvern nr 712/ 13.09.2018 pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea de Guvern nr 1488/ 2004;
7. Hotărâre de Guvern nr 1062/ 30.10.2012 – „Bursa profesională” privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional publicată în Monitorul Oficial nr 756/ 09.11.2012;
8. Hotărâre de Guvern nr 297/ 03.05.2018 – „Euro 200” – pentru modificarea Normelor metodologice  pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial nr 408/ 14.05.2018;
9. Ordin nr 4839/01.10.2004 – „Bani de liceu” –  privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” cu modificările și completările ulterioare publicate în Monitorul Oficial nr 4016/29.04.2011.
Bibliografie online
1. www.edu.ro/bani-de-liceu
2. www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=15
3. ceda.md/wp-content/uploads/2018/03/Scoli_Profes_Colegii_Modulul-Dezvoltarea-personala-si-proiectarea-carierei.pdf
4. www.protectiacopilului6.ro/ctg_5_directia-protectie-sociala_pg_0.htm

* * *

Autori:
Dumitriu (Ionașc) Elena, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Profesor universitar doctor: Iuliana Cenar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

prof. Elena Ionașc

Liceul Tehnologic Ovid Densușianu, Călan (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.ionasc

Articole asemănătoare