Procesul educațional în varianta online – drepturi și obligații

Categoriile de persoane implicate în procesul educațional sunt: elevii, cadrele didactice, directorul școlii, părinții, comunitatea locală, personalul din Ministerul Educației și Cercetării. Ele trebuie să lucreze într-o strânsă relaţionare pentru a avea un feedback pozitiv. Una fără cealaltă nu poate funcţiona corect, din punctul meu de vedere.

Consider că fiecare categorie din cele menţionate mai sus trebuie să aibe nişte drepturi, dar şi obligaţii. Voi prezenta pe scurt câteva dintre ele.

A. Elevii
Drepturile elevilor
1. Dreptul la educație de calitate
2. Dreptul la o educație gratuită
3. Dreptul la liberă exprimare/opinie
4. Dreptul la nediscriminare
5. Dreptul la alegere
Obligațiile elevilor
1. Obligația de a respecta regulile unității școlare
2. Obligația de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în școală
3. Obligația de a realiza lucrări originale
4. Obligația de a se pregăti pentru lecții
5. Obligația de a avea asupra sa carnetul de note.

B. Cadre didactice
Drepturile cadrelor didactice
1. Dreptul cadrele didactice de a nu fi perturbate în timpul desfășurării activității didactice de nici o autoritate școlară sau publică.
2. Dreptul de a nu fi înregistrat, sub orice formă, transmiterea online a  activității didactice decât dacă e  făcută cu acordul celui care o conduce.
3. Dreptul de a fi protejat în spațiile școlare sau universitare, ori în vecinătatea acestora, de către autoritățile responsabile cu ordinea publică
4. Dreptul personalului didactic de a se exprima liber, de a avea opinii profesionale în spațiul școlar sau universitar și să poată întreprinde acțiuni în nume propriu în afara acestui spațiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învățământului și demnitatea profesiei de educator.
5. Dreptul la concediu de odihnă, fără plată, pentru studii.
Obligaţiile cadrelor didactice
1. Conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
2. Punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învățământ;
3. Colaborarea cu părinții, prin lectorate, și alte acțiuni colective cu caracter pedagogic;
4. Evaluarea performanțelor la învățătură ale elevilor sau ale studenților în baza unui sistem validat și potrivit conștiinței proprii;
5. Participarea la viața școlară și universitară, în toate compartimentele care vizează organizarea și desfășurarea procesului de învățământ, conform Cartei universitare, deontologiei profesionale și, după caz, contractului colectiv de muncă.

C. Părinţii
Drepturile părinţilor
1. Dreptul de a fi informat
2. Dreptul  de a se constitui într-un comitet al părinţiilor
3. Dreptul de a alege activităţile opţionale,  extraşcolare, la care va participa copilul său
4. Dreptul de a alege unitatea de învăţământ unde îşi înscrie copilul
5. Dreptul la opinie
Obligaţiile părinţilor
1. Obligația de a prezența documentele medicale solicitate referitoare la starea de sănătate a copilului solicitate la înscrierea copilului în unitatea de învățământ.
2. Obligația că, cel puțîn o dată pe lună, să ia legătură cu profesorul pentru pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui va fi consemnată în caietul cadrului didactic, cu nume, dată și semnătură.
3. Răspunderea materială pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.
4. Obligația să-l însoțească pe copilul din învățământul primar până la intrarea în școală, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.
5. Obligaţia de a participa la şedinţele şi activităţiile cu părinţii.

Primăria localităţii, prin reprezentanţii ei în Consiliul de Administraţie al şcolii, are obligaţia să asigure TOT CEEA CE ESTE NECESAR pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

 

prof. Elena-Vasilica Vlasie

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Caransebeș (Caraş-Severin) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.vlasie1

Articole asemănătoare