Curriculum la decizia școlii cu specific educație fizică

Ordinul Ministrului Educației nr. 3238 din 5 februarie 2021 aprobă metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, la toate disciplinele din planurile cadru inclusiv la educație fizică și sport:
”Curriculumul la decizia școlii (CDȘ) reprezintă oferta educațională propusă de școală, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale, și se constituie atât din pachete disciplinare opționale ofertate la nivel național, regional și local, cât și din pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul unității de învățământ”. Vorbim deci de așa zisele ”opționale”.
Când ne referim la ”opționalele” realizate de cadrele didactice este vorba de ”opționalele ofertate la nivelul unității de învățământ”  care ”au ca reper nevoile și interesele de învățare ale elevilor, resursele umane și materiale ale școlii, contextul cultural, social și economic local.”

”Tipuri de opționale care pot fi incluse în curriculum la decizia școlii

a) Opțional de aprofundare
Definiție: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru dezvoltarea competențelor specifice prevăzute de programa școlară a unei discipline de trunchi comun, prin noi activități de învățare.
Caracteristici:
– nu necesită denumire și programă nouă;
– se păstrează aceleași competențe specifice și aceleași conținuturi din programa școlară de trunchi comun;
– se elaborează un document, anexă la programa școlară de trunchi comun, care cuprinde: justificarea propunerii acestui tip de opțional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective;
– lista de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun;
– nu necesită rubrică nouă în catalog; calificativele/notele și absențele se trec în rubrica disciplinei de trunchi comun.
b) Opțional ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu
Definiție: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unor noi achiziții, specifice nevoilor și intereselor de învățare ale elevilor, diferite de cele stipulate în trunchiul comun și, după caz, în curriculumul diferențiat.
b.1) Opțional ca nouă disciplină
Definiție: este acel tip de opțional care introduce o disciplină nouă față de cele incluse în trunchiul comun sau în curriculum diferențiat sau introduce noi domenii/teme corespunzătoare unei discipline din trunchiul comun sau din curriculum diferențiat ori le dezvoltă pe cele existente.
Caracteristici:
– necesită denumire și programă școlară nouă;
– programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;
– necesită rubrică nouă în catalog.
b.2) Opțional integrat
Definiție: este acel tip de opțional structurat din perspectiva domeniilor de cunoaștere, în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.
Caracteristici:
– necesită denumire și programă școlară nouă;
– programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;
– necesită rubrică nouă în catalog.”

Proiectarea programelor pentru opționale

1. Fiecare propunere de opțional trebuie să conțină:
– denumirea și tipul opționalului;
– nivelul de învățământ la care este propus;
– aria curriculară/ariile curriculare în cadrul cărora este organizat/ sunt organizate;
– durata de desfășurare (un an sau mai mulți ani școlari);
– numărul de ore alocat;
– argumentarea privind relevanța opționalului;
– în funcție de programa școlară avem următoarea structură:

CP-IV
a. Notă de prezentare
b. Competențe generale
c. Competențe specifice și exemple de activități de învățare
d. Conținuturi
e. Sugestii metodologice
f. Evaluare (conform OME 3238)
g. Bibliografie (conform OME 3238)

Gimnaziu
a. Nota de prezentare
b. Competențe generele
c. Competențe specifice și exemple de activități de învățare
d. Conținuturi (domenii de conținut, elemente de conținut)
e. Sugestii metodologice
f. Evaluare
g. Bibliografie (conform OME 3238)

Liceu
a. Notă de prezentare
b. Competențe generale
c. Valori și atitudini
d. Competențe specifice și conținuturi
e. Sugestii metodologice
f. Evaluare (conform OME 3238)
g. Bibliografie (conform OME 3238)

2. Pentru opționalul de aprofundare se elaborează un document, anexă la programa școlară de trunchi comun care cuprinde:
– justificarea propunerii acestui tip de opțional,  pe baza analizei de nevoi realizate la nivelul clasei respective;
– lista de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de
– programa școlară de trunchi comun.
Acest opțional păstrează aceleași competențe specifice și aceeași listă de conținuturi ca cele din programa școlară din trunchiul comun.

3. Pentru opționalele ca nouă disciplină/ nou domeniu de studiu selectate pentru a fi implementate în anul școlar următor, cadrele didactice propunătoare elaborează proiectele acestor programe școlare. Elaborarea proiectelor programelor pentru opționale trebuie să respecte structura programelor școlare pentru disciplinele din trunchiul comun din planurile-cadru pentru învățământ primar, gimnazial, respectiv liceal.

4. În cazul în care oferta CDȘ cuprinde opționale selectate din oferta națională, programele școlare corespunzătoare, aprobate prin ordin al ministrului educației se anexează la dosarul Comisiei pentru curriculum și la portofoliul cadrelor didactice propunătoare.

Referindu-ne la disciplina educație fizică și sport (la clasele CP-IV și liceu denumirea este ”educație fizică”), pentru a considera că vorbim de un opțional care necesită o programă nouă trebuie să fie o disciplină nouă sau introducerea a noi domenii/teme corespunzătoare disciplinei, sau teme integratoare.
Analizând programele de educație fizică și sport observăm că la clasele CP-II vorbim de opt domenii în care sunt grupate conținuturile învățării, la clasele III-IV și V-VIII există șase domenii iar la clasele IX-XII șapte domenii.
Denumirea disciplinei este educație fizică și sport, așadar un opțional cu denumirea ”joc sportiv fotbal” îl putem considera opțional ca disciplină nouă, dar disciplina sportivă fotbal se regăsește la domeniul de conținut jocuri sportive în cadrul programelor școlare. Singurul nivel la care nu sunt precizate elementele de conținut pentru fotbal este cel al claselor CP-IV.
Așadar un opțional ”fotbal” la clasele V-XII este de fapt un opțional tip aprofundare care nu necesită programă nouă pentru că elementele de conținut se regăsesc în programele școlare.
Opționale ca disciplină nouă pot fi considerate disciplinele sportive alternative: badminton, cicloturism, dans sportiv și restul disciplinelor sportive pentru care nu există elemente de conținut în programa școlară.
Realizarea unui proiect de programă pentru opțional și ulterior aprobarea lui de către ISJ nu este suficient. În anul școlar următor pe baza acestei programe se realizează planificarea calendaristică și proiectarea unităților de învățare.
Făcând o analiză a proiectelor de programe pentru curriculum la decizia școlii postate pe site-ul www.didactic.ro am observat următoarele:
Pentru gimnaziu sunt postate nouăsprezece opționale  din care șapte sunt cu specific handbal, volei două, baschet unul, fotbal unul, șah unul. În mod normal aceste opționale, exceptând șahul, sunt de tip aprofundare, pentru că elementele de conținut sunt prezentate în programa școlară de trunchi comun a disciplinei. Deci nu era necesară realizarea unei programe de către cadrele didactice ci doar documentul anexă ce conține justificarea propunerii și lista de noi activități de învățare. Cu privire la șah există o programă națională CDȘ aprobată prin ordin de ministru, postată pe site-ul www.ise.ro.
Dintre cele doisprezece programe CDȘ doar una respectă structura corectă, restul fiind combinații între structuri de programe școlare de trunchi comun de gimnaziu și liceu, cu elemente lipsă și în unele situații cu precizarea obiectivelor cadru și de referință, chiar dacă acum programele școlare se axează pe competențe. Un alt aspect remarcat este faptul că activitățile de învățare, competențele, conținuturile, sunt în mare parte copiate din programele școlare vechi și noi.
Mai există două programe CDȘ cu specific sport aerobic care pot fi considerate opționale disciplină nouă pentru că elementele de conținut nu apar în programele școlare de trunchi comun. Cele două opționale respectă structura programei școlare cu o mică scăpare: lipsa argumentului la unul iar la celălalt a bibliografiei.
Patru opționale sunt de tip integrate la nivelul ariei curriculare educație fizică, sport și sănătate, pentru că elementele de conținut aparțin celor șase domenii ale ariei curriculare. La trei dintre ele, la fel ca le celălalte 12 opționale nu se respectă structrura programei, apar obiective, sunt foarte multe elemente copiate din programe școlare. La cel de al patrulea lipsește doar nota de prezentare în rest fiind o programă bine realizată.
Mai există o programă CDȘ integrată la nivelul mai multor arii curriculare care este un amestec între structura programelor de gimnaziu și de liceu, cu prezentarea unor obiective de referință și nefiind prezentate sugestiile metodologice.
Pentru liceu au fost postate pe site-ul www.didactic.ro opt opționale specifice disciplinei educație fizică din care cinci sunt specifice disciplinelor sportive, la care nu era necesară o programă realizată de cadrele didactice fiind de tip aprofundare. Două dintre ele respectă în totalitate structura corectă a unui CDȘ, iar la celelalte trei există câteva mici scăpări.
Un alt opțional integrat la nivelul ariei curriculare este bine realizat, respectând în totalitate structura unui CDȘ.
Un opțional pentru gimnasatică aerobică, opțional corect încadrat ca disciplină nouă este corect realizat înainte de actuala programă școlară conținând obiective, conform vechii programe de trunchi comun.
Mai există un opțional de aprofundare a disciplinei care copiază conținutul programei școlare și nu era necesar să fie realizată o programă CDȘ.
Nu putem concluziona că toate programele opționale aprobate, la nivel național, cu specific disciplinei educație fizică nu sunt corect realizate, pentru că 70% din cele postate pe site-ul www.didactic.ro nu sunt corect realizate, dar se poate trage un semnal de alarmă.
Sunt cadre didactice care nu cunosc structura corectă a unui CDȘ și la fel, pe firul procedural al aprobării, sunt cadre didactice care fie nu verifică, fie din alte motive, își dau acceptul pentru aprobarea unui opțional incorect realizat.

Bibliografie și resurse web:
1. ORDIN nr. 3238 din 5 februarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii
2. Programa școlară pentru educație fizică clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
3. Programa școlară pentru disciplina educație fizică, clasele a III-a – a IV-a, anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014
4. Programa școlară pentru disciplina educație fizică și sport, clasele V-VIII, anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017
5. Programe școlare, clasele IX – XII, educație fizică, anexa nr.4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5099/09.09.2009
6. www.didactic.ro
7. www.ise.ro

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Scoala Gimnaziala Calarasi (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare