Programa școlară

Alături de planul cadru, planificarea calendaristică, manualul și ghidurile auxiliare, programa școlară formează domeniul documentelor curriculare, care vizează finalitățile, conținuturile învățării precum și strategiile, timpul necesar atingerii obiectivelor și evaluarea gradului de succes în atingerea acestor obiective. Programa școlară este un document curricular reglator, în care este prevăzută  într-o organizare coerentă, oferta educațională a unei discipline, în concordanță cu statutul pe care aceasta îl are în planul cadru de învățământ (clasele la care se studiază, nivelul la care se studiază, aria curriculară căreia îi aparține, numărul de ore alocate prin planul cadru). Intens contestată și blamată pentru că ar promova un sistem educațional rigid, adesea considerată principalul vinovat pentru ca ar îngrădi creativitatea și spiritul critic atât al profesorilor cât mai ales al elevilor, programa școlară este principalul document curricular care programează demersul didactic către îndeplinirea obiectivelor. În ciuda tuturor controverselor, se poate imagina procesul didactic în lipsa existenței unei programe școlare?

În primul rând, programa școlară este principalul instrument de lucru aflat la dispoziţia profesorului, prin care este stabilită oferta educaţională a unei discipline pentru un an școlar. De asemenea, programa corelează obiectivele cu conţinuturile, cu strategiile și cu evaluarea, întrucât conţine competenţele europene cheie, competenţele generale, competenţele specifice, conţinuturile învăţării și sugestii metodologice care să ghideze și să susţină activitatea instructiv-educativă. Așadar, programa școlară nu trebuie văzută ca o colecţie de reguli și termeni impuși de către factorii de decizie din educaţie, ea oferă profesorului un ajutor, o structură clară care să orienteze progresul elevului. Pentru ca elevul să avanseze, pentru a accede la un nivel superior de învăţare, este necesar ca acesta să parcurgă niște etape, iar continuitatea și evoluţia progresivă îi sunt asigurate prin intermediul programei școlare. Fără ghidarea asigurată de programa școlară, profesorul nu poate fi sigur că a oferit cunoștinţele necesare trecerii cu succes la nivelul următor de cunoaștere al unei discipline, fie că acest nivel este reprezentat de o altă clasă, de un alt nivel de învăţământ sau chiar de o viitoare carieră profesională.

În al doilea rând, orice sistem de învățământ coerent are absolută nevoie de un document care să promoveze ideea de ordine, de efort structurat către atingerea cu succes a obiectivelor. În absenţa unei programe școlare, s-ar crea un haos general, în care fiecare profesor ar avea libertate totală în alegerea conţinuturilor și a obiectivelor învăţării, ţinând seama numai de viziunile proprii asupra disciplinei pe care o preda și aupra societăţii.  Programa școlară nu este numai un set de reguli impuse sistemului educaţional, aceasta cuprinde informaţii necesare ancorării conţinuturilor și a finaliăţilor procesului didactic în societatea actuală, în care elevul va trebui să fie integrat pe piaţa muncii. De asemenea, centrarea pe formare de competenţe a programelor școlare moderne asigură o viziune de ansamblu asupra tuturor disciplinelor de studiu, competenţele vizate neaparţinând exclusiv unei singure discipline, vizând astfel transdisciplinaritatea. Astfel, formarea competenţelor generale: receptarea mesajelor orale, sau a producerii mesajelor scrise, de exemplu, nu sunt vizate numai de o singura disciplină de studiu, pe parcursul unui singur an școlar. Așadar, este nevoie să existe un instrument aflat la dispoziţia profesorilor de diferite discipline care să-i ajute să urmarească progresiv formarea acestor competenţe.

Totuși, consider că programa școlară nu este un document exhaustiv care să conţină soluţiile la toate problemele pe care un profesor le poate întâlni în activitatea didactică; ea nu asigură necondiţionat succesul atingerii finalităților procesului de educație. Depinde de arta profesorului să aleagă metodele și strategiile care să asigure succesul demersului didactic.

În concluzie, programa școlară este documentul curricular care are rolul de a sprijini și de a ghida eforturile profesorului în atingerea obiectivelor și/ sau competențelor pe care și le stabilește pentru un anumit parcurs didactic.

* * *

Programele școlare în vigoare: http://programe.ise.ro/

 

prof. Elena-Marilena Preda

Şcoala Gimnazială Nichita Stănescu, Ceptura (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.preda3

Articole asemănătoare