Class Trip – excursia virtuală la limba engleză

Omul este ființă socială. Relaționarea cu ceilalți se formează și se dezvoltă încă din fragedă copilărie din interacțiunea cu membrii familiei, prin educație informală, și mai apoi, în sistemul educațional, prin educație formală sau non-formală.  În funcție de stimulii externi și de mediul social în care trăiește, copilul se formează ca viitor adult, modelându-și comportamentul ca urmare a relațiilor sociale pe care le stabilește cu ceilalți. Astfel, se creează și se transformă neîncetat pe sine.

Rolul proiectelor de grup, și, în general, al activităților de grup în cadrul orelor de curs este arhicunoscut iar avantajele utilizării acestora la clasă depășesc, fără nicio îndoială, dezavantajele, indiferent de disciplina la care se propun. Lucrul pe grupe presupune interacțiunea nemijlocită cu ceilalți iar ajutorul real pe care elevii îl primesc unii de la alții prin această relaționare este marele beneficiu al aceste forme de organizare a activității. Elevii vor avea confortul enunțării propriilor idei colegilor de clasă, ceea ce reduce stresul răspunsului „în fața clasei” sau „judecata” profesorului. Ideile enunțate de colegii de grup sunt analizate și îmbunătățite, iar produsul rezultat este superior muncii individuale. Activitățile de grup stimulează cooperarea între elevi prin scopul comun și dezvoltă o serie de competențe transversale, necesare în viața reală: creativitatea, problematizarea, dezbaterea, argumentarea, negocierea, leadership-ul, rezolvarea conflictelor, acceptarea unui punct de vedere diferit, oferirea de feedback formativ etc.

Pentru eficiență maximă, este necesar să se țină cont de câteva aspecte atunci când se utilizează lucrul pe grupe la clasă. Dacă produsul rezultat urmează să fie prezentat unei audiențe cât mai vaste (publicare online, spre exemplu), implicarea și eficiența grupei va crește proporțional cu mărimea audienței. Atribuirea de roluri în grupă dezvoltă stima de sine a elevilor și este premisa încadrării în parametrii stabiliți: lider – coordonează activitatea membrilor, secretar – notează ideile enunțate, redactor – redactează materialul, managerul de materiale – se preocupă de existența materialelor necesare activității, managerul de timp – se asigură că sarcinile sunt realizate la timp, raportorul – prezintă produsul în fața auditoriului, editorul video – realizează materialul digital, etc. În funcție de tipul activității, profesorul va putea desemna roluri carte să asigure funcționalitatea grupei și realizarea produsului. Selectarea rolurilor este așadar atributul profesorului dar alegerea propriu-zisă trebuie să aparțină elevilor, împărțirea rolurilor fiind una dintre activitățile care contribuie la  formarea competențelor transversale. Lucrul pe grupe va fi eficient dacă sarcina de lucru este clară și completă și dacă există o grilă de evaluare a produsului cunoscută de elevi. Profesorul trebuie să monitorizeze activitatea elevilor și să ofere ajutor, acolo unde este nevoie, pe parcursul activității. Se recomandă utilizarea unei fișe de observare a activității elevilor care poate fi ulterior comparată cu rezultatele autoevaluării sau ale evaluării colegiale.

Un exemplu reușit de proiect pe grupe la clasa a VI-a, disciplina de studiu „Limba engleză” este „Virtual Class Trip”, excursia virtuală cu clasa. Proiectul s-a derulat pe parcursul a două ore de curs și o oră temă pentru acasă. Prima oră de curs a fost destinată activităților organizatorice și elaborării schiței produsului final. Profesorul a prezentat sarcina de lucru în plen: planificați o excursie de 3 zile în apropierea orașului natal, elaborați itinerariul și realizați un clip video de 2 minute de promovare a acesteia.

Plan a three-day class trip for the weekend of 11th – 13th February, 2022 somewhere not too far from Târgu Mureș. Design a trip schedule for your classmates. Make a video flyer of around 2 minutes to promote it to your classmates. Will your trip idea gather the most votes?

Elevii au fost grupați în 4 grupe mixte de câte 5-6 elevi (cu niveluri diferite de competență lingvistrică) și încurajați să-și distribuie rolurile: secretar, prezentator, tehnician, editor video și manager de timp.

Before you start, select the roles in your group:
– secretary (writes down group ideas, organizes data)
– presenter(s) (voice over in the video flyer)
– technician (has access to a device connected to the internet)
– video editor (tech savvy – edits the video flyer)
– timekeeper (makes sure you finish the project in time)

Elevii au primit fișa de proiect, cu indicații esențiale pentru realizarea proiectului video: inserarea unei capturi de ecran cu itineraiul Google Maps, selectarea mijloacelor de transport și prezentarea costurilor aferente, inserarea de fotografii cazare/masă, informații privind vremea, obiectivele turistice și activitățile propuse, și costul total al excursiei.

Make sure you consider all these aspects in your project:
– the route (use Google Maps to illustrate it and include a print screen in the video flyer)
– means of transport & fees (coach / train  + local transportation in the city )
– accommodation (hostel/ hotel/ bungalows – select photos)
– eating arrangements (restaurants – photos of menu/ place)
– weather forecast for the weekend of 11th – 13th February, 2022 (print screen)
– places to see/ visit (maximum 20 km from the main route)
– total cost of the trip / student (in RON)

De asemenea, s-a urmărit utilizarea structurilor gramaticale specifice timpului viitor:

TIPs for the presenter(s): use present continuous for future arrangements (e.g. Day 1 – We are travelling to…) future with ‘will’ / ‘might’ for simple prediction (e.g. We might see…/ It will be cold on…) ‘going to’ future for intentions (e.g. We are going to have fun) and present simple for timetables (e.g. The restaurant opens at…).

După distribuirea grilei de evaluare, elevii au căutat informațiile necesare cu ajutorul telefoanelor mobile și au realizat în clasă schița videoclipului de prezentare.

“Class Trip” Video Flyer – GRILA DE EVALUARE

CONTENT

4 points – The presentation is well structured and clearly explains the topic. The info is well documented, complete and accurate. The length of the video is appropriate. The message is persuasive.

3 points  – The info is well documented and quite accurate. The structure is satisfactory and the topic is explained in its main parts. The length of the video is good. The message is quite convincing.

2 points – The main information is present, but the organization doesn’t help understand the topic. Some information is off-topic. The length of the video is satisfactory. The message is faint.

1 point – The presentation is not clear and some information is off-topic. The video is too short. The message is not convincing.

LANGUAGE

4 points -Use of language is accurate and error-free.

3 points – A few errors are found in the language but they do not hinder understanding.

2 points – Some errors are found in the language.

1 point – The project is full of language errors and mistakes.

DESIGN

4 points – The graphic is attractive. There are nice transitions and visual effects.Written and graphical elements are well-balanced and the quality of the sound is high.

3 points -There are some graphical and interactive elements that grab attention. The sound is clear and the quality of the video is generally good.

2 points – The graphical and interactive elements are distracting. The quality of the sound is satisfactory. The written part is prevailing.

1 point – The graphic is poor. There are no interactive elements and the quality of the sound is poor.

CREATIVITY

4 points – There are several original and significant points of view that are presented in an attractive, surprising and unusual way.

3 points – There are some unusual and surprising ideas presented in an original way.

2 points – The presentation is good, but some points are distractive.

1 point – The presentation is predictable.

Ca temă pentru acasă au fost realizate 4 videoclipuri de promovare pe baza schiței elaborate în clasă. Acestea au fost postate de liderul fiecărei grupe pe platforma școlii Google Classroom. În ora a doua de curs, clipurile video au fost vizionate în clasă cu ajutorul videoproiectoului și au fost evaluate colegial, atât pe baza descriptorilor din grilă, cât și prin metoda de evaluare formativă „Two stars and a wish” (două lucruri care mi-au plăcut și un aspect care poate fi îmbunătățit). Fiecare grupă a întocmit câte o fișă de evaluare colegială a produsului digital pentru videoclipurile celorlalte grupe, rezultând astfel 3 fișe de evaluare/ videoclip, respectiv un total de 12 fișe. Acestea au fost distribuite grupelor, astfel încât feed-back-ul oferit de colegi a fost adus la cunoștința tuturor elevilor.

A urmat autoevaluarea colegială pentru lucrul în grup. Fiecare elev din grupă a completat o fișă de evaluare pentru colegul de grupă, oferind un scor (10, 6 sau 4) pentru aspecte precum: contribuția personală la proiect, asumare de sarcini și responsabilități, creativitate, oferire de feed-back pozitiv și sugestii de îmbunătățire, menținerea interesului pentru sarcina de lucru pe parcursul activității, deschidere, oferire de ajutor, munca individuală, finalizarea sarcinilor trasate. Punctajul a fost negociat și asumat în grupă iar fișa semnată de către toți membri grupei.

Rezultatele evaluării colegiale au fost apoi coroborate cu observațiile profesorului și analizate în plen. În urma dicuțiilor purtate, toți elevii au considerat că evaluarea colegială – atât a produsului activității cât și a lucrului în grup –  a fost obiectivă și utilă. Punctele tari și slabe au fost corect identificate de către toate grupele iar feed-back-ul oferit pe produs a fost constructiv nu doar constatativ.

Calitatea produselor rezultate în urma aplicării învățării pe bază de proiecte s-au îmbunătățit considerabil iar elevii au dezvoltat competențe în afara celor prevăzute în programă la disciplina „limba engleză”. Videoclipurile realizate de elevi pot fi accesate aici: https://padlet.com/gabrielasandru1/ltfw99dozys7fs2c

Bibliografie

CIUBOTARU, M., Aplicații ale metodei proiectelor, Editura CD PRESS, 2008.

VEGA, V. (2015, 1 decembrie), Project-Based Learning Research Review, Edutopia (blog), Disponibil la: https://www.edutopia.org/pbl-research-learning-outcomes, Pagină accesată la: 15 aprilie 2022

 

prof. Gabriela Șandru

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Târgu-Mureș (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.sandru

Articole asemănătoare