Aspecte didactice ale aplicării platformei Moodle în procesul educațional la treapta preuniversitară

Dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale a impus o paradigmă nouă de învățare, aceasta se referă la trecerea de la învăţarea prin asimilarea de cunoștințe la cea bazată pe cunoaştere şi formarea de competențe. Iar realizarea procesului educațional prin intermediul IAC utilizând platforma Moodle vine să contribuie la eficientizarea activităţii didactice.

Este important ca procesul de învățare să fie analizat din mai multe perspective: fiziologică (Pavlov I.P.), psihologică (R. Gagné, Leontiev A.N., A. Clausse), pedagogică (I. A. Comenius, I. H. Pestalozzi, Ușinschii K.D., Vîgotțchii L.S.) etc. Doar în aceste condiții, procesul educaţional se va axa pe complexul de cunoştinţe şi înţelegere care vor duce la formarea de competenţe şi atitudini.

La etapa actuală, „sistemul tradiţional” de învăţământ este bazat pe sistemul de  clase și lecții, principalele caracteristici fiind [1] :

 • gruparea elevilor pe clase, în funcţie de vârstă şi nivelul de pregătire;
 • organizarea conţinutului învăţământului pe discipline distincte, cu programe proprii,
 • eşalonate pe ani de studiu prin planul de învăţământ;
 • organizarea instruirii pe ani şcolari cu o structură bine precizată;
 • trecerea elevilor dintr-un an de studiu într-altul, superior, pe criteriul promovării pe baza rezultatelor şcolare;
 • desfăşurarea activităţii după un orar, sub formă de lecţii, cu toţi elevii clasei respective.

Această abordare “tradițională” a sistemului educațional are un șir de dezavantaje, drept consecință la sfârşitul secolului XIX și începutul secolului XX au fost propuse modalități “alternative” de realizare a procesului educațional:

 • activităţi practice şi jocuri bazate pe interesele spontane ale elevilor;
 • individualizarea totală a învăţământului, în condiţiile unei programe unice;
 • desfăşurarea activităţii în clase organizate pe discipline, nu pe criteriul vârstei;
 • organizarea activităţii pe „centre de interes”.

Acestea sunt valorificate și astăzi în cadrul programelor educaționale individualizate fiind aplicate de asemenea în cadrul IAC. În această ordine de idei, realizarea procesului educațional prin intermediul IAC vine să contribuie la eficientizarea activităţii didactice deoarece educația devine un “proces de învăţare care se bazează pe resurse multimedia şi care permite uneia sau mai multor persoane să se instruiască pornind de la calculatorul propriu” [2] în care “folosirea tehnologiilor informatice și de comunicații, precum și a mediilor pentru distribuirea materialelor didactice și pentru îmbunătățirea proceselor de predare, învățare, asimilare a cunoștințelor și deprinderilor și de evaluare a elevilor” [3], iar realizarea acesteia utilizând beneficiile oferite de platforma Moodle va contribui la o nouă abordare a actului didactic ținând cont de inovațiile tehnologice în domeniul învățământului. Drept rezultat, considerăm că  platformele educaționale, inclusiv platforma Moodle reprezintă o soluție  în raport cu noile paradigme educaționale și poate fi considerată ca o alternativă de predare-învățare-evaluare în sistemul educațional actual.

Pentru cadre didactice, selectarea unei platforme educaționale potrivite disciplinei și vârstei elevilor  poate fi un proces complicat și de lungă durată. Aceasta se datorează existenței unui număr mare de platforme de învățare open source care oferă un șir de avantaje în utilizare  și nu în ultimul rând corespunderea acestora cu cerințele pedagogice.

Deoarece platforma Moodle se bazează pe o tehnologie simplă și eficientă, utilizarea ei de către cadrele didactice vine să soluționeze problema expusă anterior. Astfel, prin îmbinarea TIC cu proiectarea didactică platforma oferă toate funcțiile necesare pentru a realiza procesul de predare-învățare-evaluare în mediul on-line.

De asemenea, Moodle oferă soluții și pentru personalizarea activitățile planificate în dependență de caracteristicile pedagogice. În aceste condiții, conţinuturile și activităţile propuse în cadrul unui curs virtual realizat pe platforma Moodle se vor racorda la caracteristicile și interesele fiecărui elev în parte asigurându-se un proces de învățare interactiv.

În aceeași ordine de idei, pentru realizarea unei activități didactice eficiente utilizând instrumentele oferite de platforma Moodle este necesar de a respecta componentele interioare ale didacticii [4]:

 • procesul de învăţământ;
 • finalităţile educaţionale;
 • principiile didactice;
 • conţinutul învăţământului;
 • curriculum şcolar;
 • metode, mijloace, strategii;
 • formele de organizare ale instruirii;
 • proiectarea activităţii de instruire.

Pornind de la aceste componente, în planificarea și implimentarea unui demers educațional pe platforma Moodle se vor respecta toate cerințele pedagogiei tradiționale. În consecință, lecția  în mediul virtual sau instruirea asistată la calculator(IAC) realizată pe Moodle va reprezenta un sistem complex al procesului educaţional caracteristic unei societăţi postindustriale în care tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale ocupă un rol primordial.

În concluzie, analizând principalele aspecte didactice ale aplicării platformei Moodle în procesul didactic am constatat următoarele:

 • Moodle asigură un cadru optim de instruire în procesul de predare-învățare-evaluare;
 • Realizarea procesului didactic prin intermediul platformei Moodle elimină barierele de timp şi spaţiu  dintre  profesor şi cel ce învaţă asigurând optimizarea procesului de învăţare;
 • Activitățile educaționale realizate prin intermediul platformei sunt realizate în mod eficace, dinamic și interactiv respectându-se particularitățile pedagogice ale învățării;
 • Realizarea activităților educaționale prin intermediul platformei reprezintă o viziune privind parcurgerea demersului didactic care va contribui inevitabil la creșterea performanțelor;
 • Platforma Moodle oferă cadrelor didactice un set de instrumente și resurse didactice care fac posibilă predarea-învățarea atât în mediul on-line cât și în mediul off-line.

Bibliografie:
1. Radu, I.T., Cozma, M., Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ în Cerghit, I., Vlsceanu, L. (coord.), Curs de pedagogie, Bucureşti, 1988
2. Tiberiu D., Instruire asistată de calculator, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Centrul de Perfecționare în Asigurarea Calității şi Certificarea Auditorilor [on-line]. București, 2010. [vizitat 8 octombrie 2017]. Accesibil pe Internet: http://www.scribd.com/doc/43780084/Curs-IAC
3. Adăscăliței A., Adăscăliței A., Instruire Asistată de Calculator, IAC. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. [on-line], [vizitat 6 octombrie 2017].Accesibil pe Internet:  iota.ee.tuiasi.ro/~aadascal/curs_iac/IAC_Manual_Draft.pdf
4. Miron I., Ioan Radu, (coord.), „Didactica modernă”, ediţia a II-a, revizuită, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, 239 pag.

prof. Alexei Slivca

Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei (Orhei) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexei.slivca

Articole asemănătoare