Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning

Proiectele eTwinning și-au demonstrat, în timp, valoarea pedagogică, concretizată în special prin inovarea practicilor didactice, încurajarea lucrului în grup/ parteneriat și a învățării între egali, utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării (TIC) pentru susținerea procesului didactic, stimularea participării elevilor la activitățile de predare-învățare-evaluare, diversificarea activităților de învățare prin valorificarea proiectelor în curriculumul formal.

eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind acum peste 350000 de cadre didactice.

Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice cât şi în cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană – comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural.
Începând din octombrie 2007, acţiunea eTwinning a început să fie derulată şi în România.

Un rezumat cantitativ al perioadei 2007-2015, ne arată că mai mult de jumătate dintre instituţiile de învăţământ din ţară s-au înregistrat pe portalul eTwinning.net.

Profesorii care propun sau se alătură unei echipe în proiectele eTwinning folosesc o varietate de metode, tehnici și material suport, în activități sau scenarii didactice care urmăresc să facă învățarea relevantă și atractivă.
Relevanța înseamnă, de regulă, măsura în care o inițiativă/ proiect răspunde unor nevoi, în cazul eTwinning putem identifica nevoi ale școlii, ale elevilor sau ale cadrelor didactice. Pentru a răspunde unei nevoi, e necesar ca profesorul să identifice acele nevoi și să găsească soluțiile adecvate.

Și în cazul învățării, cea mai bună cale este de a stârni interesul copiilor și de a-i ajuta să găsească plăcerea și bucuria descoperii unor lucruri noi. Asta înseamnă că nu i le dictăm noi, ci că el însuși explorează, caută explicații, adună date, testează și formulează concluzii.

De aceea, este important să avem la îndemână instrumente variate, cu potențial de a ne sprijini abordarea creativă a lecțiilor.

Curiozitatea naturală a copiilor și tinerilor de a descoperi lumea este una dintre cele mai puternice motivații pentru a învăța despre situația istorică, politică, socio-ecomică și culturală a colegilor din alte țări.

Prin utilizarea eTwinning, deschidem elevilor noi perspective:
– comunicarea cu colegi din alte școli din țară sau din alte țări, cu precizarea că această comunicare nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care urmărim obiective educaționale;
–  lucrul în echipe (organizate la nivelul clasei, al școlii sau între școli din diferite țări);
– implicarea elevilor în decizii – de exemplu, alegerea temei proiectului, a modului de desfășurare, a modului de valorificare a produselor, stabilirea calendarului (se poate estima timpul necesar împreună cu elevii, se pot face ajustări pe parcurs, în urma autoevaluării, formându-se astfel competențe importante pentru elevi: gestionarea timpului, autoevaluarea, luarea deciziilor în grup etc.);
– utilizarea TIC – instrumente interesante pentru elevi, care au impact și asupra mediului de învățare (mai puțin formal), și asupra relației profesor-elev sau varietății sarcinilor de lucru;
– comunicarea în limbi străine – parteneriatele eTwinning oferă ocazia exersării competențelor de comunicare într-o limbă străină, întărind valoarea acestora pentru viața de zi-cu-zi;
– aplicarea cunoștințelor dobândite la diferite materii – de exemplu, simularea unei afaceri, rezolvarea unei probleme a comunității (școlare sau locale) etc.;
–  asumarea de responsabilități (implicarea în decizii determină creșterea responsabilității);
–  împărtășirea cunoașterii cu ceilalți colegi – eTwinning este o comunitate în care elevii și profesorii învață împreună.

Majoritatea proiectelor eTwinning sunt valorificate cel puțin din perspectiva programei unei discipline școlare, majoritatea însă având conexiuni bune și contribuții pentru mai multe discipline. Gradul de valorificare în curriculumul mai multor discipline este mai mare în învățământul primar, fapt ușor de explicat prin predarea majorității materiilor de către un singur cadru didactic. Astfel, acestuia îi este ușor să realizeze conexiunile unui proiect cu mai multe discipline, deoarece cunoaște bine programa fiecăreia, stadiul lor de parcurgere cu clasa, gestionează mai ușor timpul de învățare și resursele.

În unele țări europene, parteneriatele eTwinning se bucură de o bună recunoaștere, cu implicații asupra includerii proiectelor în norma didactică (de exemplu, în Grecia) sau asupra echivalării unui număr de credite de formare profesională (de exemplu, în Spania – în funcție de tipul și durata proiectului și de obținerea certificatului de calitate, se recunoaște un anumit număr de credite profesionale transferabile).

Majoritatea proiectelor realizate pe platforma eTwinning sunt proiecte care promovează abordările integrate, pe de o parte datorită valenţelor recunoscute ale acestora, iar pe de altă parte, datorită diferenţelor la nivelul curriculumului şcolar din ţările membrilor comunităţii eTwinning.

Folosirea sistematică a abordărilor integrate ale conţinuturilor curriculare în proiectele eTwinning creează premisele unor schimbări în practica de predare a cadrelor didactice, care vizează acţiunile cadrului didactic privind proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor de învăţare.

Conform definițiilor, integrarea presupune acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente cu scopul de a construi un întreg de nivel superior; rezultatul obţinut prin integrare este mai mult decât suma părţilor. Curriculumul integrat înseamnă realizarea de legături între cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini şi valori ale unor discipline şcolare diferite.

Este de dorit ca activităţile prevăzute să fie ancorate în programa şcolară a disciplinelor implicate în proiect. În acest fel, elevii nu vor trăi cu impresia că realizează pur şi simplu (încă) o activitate extracurriculară, ci una care este evaluabilă şi care se înscrie în parcursul lor şcolar.

Colaborarea este una dintre caracteristicile principale ale unui proiect eTwinning, proiectele de acest tip presupun muncă în echipă, sprijin reciproc, efort comun pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel, pe lângă dimensiunea cognitivă a procesului de învăţare, şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea şi performanţa.

Este de dorit ca activitatea din proiect să fie derulată în cooperare, și nu în paralel, dar ea poate îmbrăca mai multe aspecte. Un prim nivel al colaborării este cel al proiectelor de schimb de informaţii, de simple postări de fotografii sau prezentări Powerpoint ale şcolii/ localităţii sau ale unor teme etc. Este de dorit ca în acest caz, echipa parteneră să ofere feedback, prin comentarii sau reacții la postări, discuții pe forum, sesiuni de chat. Se pot, de exemplu, realiza chestionare, videoconferințe sau concursuri care să motiveze și să dinamizeze aceste activități de cunoaștere reciprocă, să stimuleze elevii în a parcurge și a analiza lucrările partenerilor.

Pasul calitativ următor îl reprezintă crearea de proiecte colaborative, în care profesorii şi elevii din diferite ţări nu doar comunică, ci şi învaţă împreună, de la stadiul de inițiere și planificare a activităților, până la atingerea obiectivelor și evaluare. Colaborarea poate include realizarea unui produs comun bine definit, ales în echipă, care să cuprindă lucrările pe tematica aleasă ale echipelor participante (blog, ghid turistic, revistă, ebook, pagină wiki, dicționar, carte de bucate etc.). O modalitate motivantă de a organiza activitatea este adresarea de probleme, sarcini de lucru, „provocări“ celorlalte echipe, urmate de compararea modului de rezolvare a acestora, sau crearea „în lanț” a unei povestiri, poezii, cântec etc. Se pot organiza spectacole comune, fie prin intermediul videoconferințelor, fie în realitate, expoziții virtuale sau se pot crea materiale didactice pentru partenerii de vârstă mai mică.

Un nivel superior al colaborării îl constituie lucrul în echipe transnaționale, constituite din elevi din toate țările partenere, pentru realizarea unui produs comun, aceasta fiind o practică eficientă pentru realizarea unei cooperări reale. Modul de lucru și conceperea activităților se diversifică și se aprofundează odată cu acumularea de experiență de către cadrele didactice, dar și de către elevi.

Pe măsură ce cadrele didactice partenere își cunosc mai bine modul de lucru și echipa se „rodează”, colaborarea poate evolua de la proiecte simple, integrate unui singur obiect de studiu, la unele mai complexe, transcurriculare, derulate între echipe de cadre didactice din fiecare școală, sau chiar la parteneriate din cadrul Erasmus +, care să permită reuniuni transnaționale și deci o paletă largă de activități față-în-față. Este esențială cunoașterea școlii partenere, nu doar sub aspectul dotărilor tehnice și umane, dar și în ceea ce privește modul de lucru, experiența anterioară, programa – pentru a putea selecta și adapta activități comune, locul proiectelor în politica managerială a școlii – pentru a ne asigura că efortul elevilor și al cadrelor didactice va avea susținerea, dar și recunoașterea dorită.

Colaborarea între cadrele didactice participante la un proiect este vitală, partenerii fiind unul dintre „ingredientele magice” ale unui parteneriat de durată.

Cooperarea trebuie să înceapă din stadiul de planificare a proiectului – cu găsirea unor activități realizabile, relevante și care să stimuleze interacțiunea elevilor – și să continue până la evaluarea și diseminarea lui. Pot fi găsite numeroase instrumente TIC care să faciliteze colaborarea și comunicarea fluentă și ritmică a cadrelor didactice: Google Drive pentru a crea documente, prezentări, foi de calcul, Mindmeister pentru a crea diagrame ale activităților și/sau instrumentelor utilizate, Surveymonkey pentru chestionare sau sondaje, Doodle pentru a planifica activități, Flashmeeting pentru videoconferințe, dar și instrumentele oferite de eTwinning Live. E recomandabil ca sarcinile de lucru să fie clar distribuite între parteneri, în acord cu experiența acestora, vârsta elevilor etc.

Echipele (și în mod deosebit echipele eTwinning) sunt necesare într-o şcoală performantă. S-a constatat că devine necesară colaborarea între discipline şi cadrele didactice care le predau, pentru a garanta succesul elevilor în viaţă. Fără o colaborare strânsă între colegii din şcoală, este dificil să se realizeze proiecte de impact.
Managerii şcolilor influenţează buna funcţionare a echipelor de proiect, facilitând accesul profesorilor din echipă la resursele materiale, și pot aloca resursele de timp necesare, oferind recunoaștere și valorizare.

O educaţie viabilă nu poate fi decât o educaţie integrală a omului, o educaţie care se adresează totalităţii fiinţei umane şi nu doar uneia din părţile sale, aşa cum spunea poetul René Daumal. În viaţa de zi cu zi nu se pot folosi cunoştinţe disparate, de aceea este important ca profesorii să poată transmite elevilor legături ce definesc informaţiile, nu doar concepte abstracte. Fiecare profesor îşi doreşte să obţină performanţe la disciplina sa. Pentru a reuşi să suscite interesul şi să atragă elevul spre studiu este necesară stimularea creativităţii şi inovării.
eTwinning oferă un potenţial ridicat pentru cooperarea profesorilor, în egală măsură între şcoli din diferite ţări, dar şi între profesori din aceeaşi şcoală.

Profesorii de diferite discipline trebuie să îi antreneze pe elevi în diverse situaţii educative, să stimuleze imaginaţia elevilor, gândirea divergentă, creativitatea. Prin abordarea proiectelor eTwinning în echipe de profesori de multiple specialităţi, elevii îşi vor sistematiza cunoştinţele şi vor dobândi o privire de ansamblu, unitară, cu consecinţe în plan uman, dar şi social.

Prin lucrul în echipe de profesori se promovează interdisciplinaritatea, se asigură o învăţare pe o anumită problematică, ce posedă o mare forţă formativă asupra elevilor.

Activităţile de proiect eTwinning presupun demersuri integrate, mai ales din perspectiva rezultatelor (atât sub forma competenţelor dobândite, cât şi a produselor realizate), care trebuie să fie valoroase şi să-şi dovedească durabilitatea în timp. Astfel, temele sunt tratate interdisciplinar, dar şi prin colaborarea între cadrele didactice care predau disciplinele respective.

Lucrul în echipă al profesorilor promovează o şcoală activă, stimulează crearea unor relaţii de colaborare şi de respect reciproc.
Schimbările produse ca efect al participării la programul eTwinning au demonstrat că munca în echipă a profesorilor din aceeaşi şcoală, conduce la creşterea prestigiului nu numai al cadrelor didactice, dar şi al instituţiei. Cadrelor didactice li se oferă oportunitatea de a fi active, creative şi reflexive. Prin participarea la proiecte eTwinning, îşi pot dezvolta noi competenţe, experienţe, cooperând cu colegii.

Utilizarea mesageriei electronice, a Internetului, a aplicaţiilor de tip Word, Excel, Power Point, bloguri, spaţiilor wiki şi a altor instrumente TIC, contribuie la îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice.

Proiectele eTwinning pot fi realizate pe discipline de studiu sau pot fi transdisciplinare. Realizarea corelaţiilor interdisciplinare în cadrul proiectelor eTwinning permit clarificarea unei probleme, aplicarea cunoştinţelor în alte contexte de învăţare, realizându-se o învăţare eficientă.

Platforma eTwinning include o mare varietate de instrumente, grupate în cadrul celor trei nivele ale sale: partea publică, eTwinning Live și Spațiul virtual. Fiind accesibilă fără logare, partea publică a portalului este, deci, prima cu care ia contact un potențial eTwinner. eTwinning Live este locul în care membrii comunității eTwinning pot găsi parteneri de proiect, crea proiecte, comunica și face schimb de experiență. El are multe caracteristici ale rețelelor de socializare, permițând mult mai multe moduri de a fi activ în comunitatea eTwinning, în afara participării la proiecte. Cadrele didactice pot să se informeze, să participe la ateliere de formare și grupuri, să parcurgă exemple de proiecte și kituri de proiect, înainte de a se alătura unui proiect.

În momentul înregistrării unui proiect, acestuia i se alocă un spațiu virtual dedicat exclusiv comunicării și colaborărării între partenerii proiectului. Spaţiul virtual are o structură iniţială fixă: pagina de start, pagini, materiale, forumuri, în direct (Chat), membri. La această structură iniţială se vor adăuga paginile create pe parcursul proiectului.

Spaţiul virtual eTwinning poate fi folosit:
– Ca o sală de clasă: un loc unde elevii pot partaja fişiere şi pot discuta, atât în timp real (folosind chat-ul) sau asincron (pe forum);
– Ca un spaţiu unde profesorii pot să planifice şi să discute activităţile proiectului;
– Ca un portofoliu: un spaţiu de stocare pentru toată documentaţia proiectului. Toţi partenerii au acces la portofoliul proiectului, prin urmare, colaborarea este îmbunătăţită.
– Ca mod de diseminare: pentru a publica rezultatele şi a le face vizibile colegilor, părinţilor şi comunităţii locale. Spaţiile virtuale publicate au propria adresă de Internet.

Membrii spaţiului virtual eTwinning, elevi sau profesori, pot avea diferite drepturi: administrator, membru sau vizitator. Aceste roluri pot fi schimbate în orice moment.

În plus, faţă de spaţiul virtual, un proiect eTwinning poate utiliza orice instrumente sunt necesare pentru a facilita colaborarea, profesorii având permanent în vedere contextul educațional în care își desfășoară activitatea și pe beneficiarii acesteia – elevii. Una dintre preocupările constante ale unui profesor este aceea de a căuta în permanență noi moduri de lucru și noi instrumente care să facă activitatea cu elevii mai eficientă, să înlăture rutina și să favorizeze implicarea elevilor, cum ar fi instrumentele TIC.

În timpul dezvoltării unui proiect de succes, rolul profesorilor nu este același pe întreaga durată a proiectului. Odată ce principalele precondiții sunt atinse (un plan bun, bazat pe obiective clare și competențe specifice, precum și pe conținuturi comune din programă, plus un mediu sigur și eficient furnizat de instrumentele eTwinning), accentul se pune pe elevii participanți. Din acest moment, sarcina profesorilor este în principal de a facilita și a stimula implicarea elevilor, încurajând în același timp independența și responsabilitatea lor pentru propriul proces de învățare. Elevii vor fi sursa principală a progresului proiectului, pentru că ei vor realiza învățarea. Noi competențe, experiențe, cunoștințe vor fi dezvoltate ca urmare a implicării lor pe tot parcursul proiectului, pornind de la primele sale etape. În plus, este important ca această implicare să continue chiar și după ce proiectul este incheiat.

Proiectele eTwinning pot spori în mod semnificativ motivația elevilor, datorită caracteristicilor lor: colaborarea, formarea de adevărate comunități de învățare, ajutarea elevilor cu abilități diferite printr-o abordare bazată pe inteligențele multiple și promovarea unei utilizări naturale a TIC.

Un aspect important referitor la evoluția profesională a cadrelor didactice îl constituie distincția necesară între „formarea continuă” și „dezvoltarea profesională continuă”, între care, din păcate, se pune din ce în ce mai frecvent un semn de egalitate.

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice nu ar trebui să se rezume la parcurgerea unor cursuri, ci este un proces care include şi schimb colegial de experienţă, participare în proiecte, vizite de studiu, activităţi colaborative, cercetare pedagogică şi în domeniul de specializare, experienţă şi reflecţie asupra propriei activităţi didactice, eforturi personale de sinteză şi de valorificare a experienţei prin publicarea de articole şi materiale didactice. Un sistem de recunoaștere a acestor activități, de multe ori mai semnificative pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrului didactic decât absolvirea unui program acreditat de formare, este necesar a fi inițiat și pus constant în practică, corelat cu diverse linii de reformă curriculară și de schimbare a școlii, încurajând profesorii să încorporeze și să își asume inovația pedagogică.

eTwinning oferă oportunități variate de dezvoltare profesională continuă, atât prin cursuri sau activități de formare continuă, cât și prin schimburile de idei și de practică, prin resursele oferite (exemple de proiecte, ghiduri metodologice etc.), prin investigarea și reflecția asupra propriei experiențe de proiect, prin comunicarea între colegi din diferite zone ale Europei.

Din punct de vedere al formării continue, sunt oferite evenimente față-în-față și activități online.
Dincolo de cursuri și evenimente de învățare, eTwinning sprijină dezvoltarea profesională prin apartenența profesorilor la o comunitate profesională, prin schimbul de idei, de practică, prin oferirea unor surse de inspirație pentru ameliorarea propriei activități, prin stimularea creativității didactice.

Calitatea nu are o măsură unică, fiind strâns legată de valorile și de așteptările fiecăruia. Un proiect de calitate ar trebui să răspundă câtorva întrebări-cheie pentru a-și verifica valoarea:

  • Este relevant, răspunde unor nevoi?

Dacă are relevanță din punct de vedere al învățării, dacă este util pentru a susține la un moment dat demersul didactic (în multiple feluri – facilitează înțelegerea, oferă contexte concrete de exersare a unor abilități, oferă activități atractive de învățare pentru elevi etc.), dacă aduce valoare adăugată față de alte instrumente care ar putea fi folosite, atunci ne putem declara mulțumiți de calitatea sa.

  • Are proiectul obiective clare și posibil de atins? Sunt acestea semnificative din punct de vedere educativ?

Proiectul are nevoie de obiective clare, în acord cu specificul său de proiect derulat în colaborare cu alte școli.

  • Abordarea proiectului implică un bun raport cost-rezultate? Ce resurse sunt necesare pentru a ne atinge obiectivele? Care este raportul cost-beneficii?

Este nevoie să fim realiști când planificăm un proiect, să estimăm cât mai corect timpul necesar și să anticipăm eventualele obstacole, inclusiv de tip motivațional. Proiectele eTwinning sunt, de fapt, parteneriate, prin urmare, ele înseamnă o permanentă ajustare la ceilalți implicați.

Este nevoie să ne asigurăm că proiectul „se leagă”, iar toate componentele sale (obiective, activități, resurse etc.) concordă către scopul său general. Cu alte cuvinte, obiectivele pot fi bine formulate, clare, concise, relevante în raport cu anumite nevoi de învățare, dar e nevoie să ne întrebăm dacă activitățile propuse au potențialul de a determina atingerea obiectivelor, dacă sunt suficiente, dacă sunt posibil de realizat etc. Coerența o verificăm la nivelul tuturor componentelor proiectului.

  • Ce efecte are proiectul? Ce impact?

Impactul se referă la efectele pe care le produce un proiect, o intervenție. Nu se rezumă la rezultate sau produse, ci se referă la modul în care acestea produc efecte, schimbări, beneficii pe termen scurt, mediu sau lung.
Cum asigurăm calitatea parteneriatelor eTwinning?

Autoevaluarea are cel puțin două avantaje: este mereu „la îndemână“ și este naturală – fiecare dintre noi ne întrebăm permanent cum ne situăm față de ceva (de la aspecte foarte simple, la aspecte complexe).

Autoevaluarea este un instrument folosit permanent pentru dezvoltare şi învăţare. Comparația „cum sunt anumite lucruri față de cum ar trebui să fie” este sau devine o practică permanentă, cu scop constructiv, de ameliorare. Acest proces este lipsit de valoare dacă nu este urmat și de niște acțiuni menite să apropie „ce/ cum este” de „ce/ cum ar trebui să fie”. Prin urmare, în urma autoevaluării, ne ajustăm activitatea, altfel, autoevaluarea este inutilă.

Interevaluarea – se referă la evaluarea între colegi (sau instituții). Poate fi, la fel ca autoevaluarea, formală sau informală. În cazul parteneriatelor, interevaluarea este foarte importantă, făcând parte din comunicarea firească între parteneri, din efortul comun de management al proiectului. Rolul interevaluării este să sprijne calitatea, nu să pună unul dintre parteneri într-o lumină favorabilă. Contează ca acest proces de oferire de feedback, de împărtășire a propriilor judecăți de valoare să se realizeze în manieră constructivă, colegială, să se bazeze pe argumente.

Monitorizarea proiectelor, identificarea și promovarea bunelor practici sunt modalități de stimulare a calității utilizate cu regularitate. De asemenea, este importantă oferirea de consultanță pedagogică cadrelor didactice, fie prin feedback direct în urma monitorizării sau evaluării proiectelor, fie prin accesul la resurse pedagogice – ghiduri, colecții de bune practici, kit-uri de proiecte, seminarii de formare, ateliere etc.

eTwinning este o comunitate de învățare, la care fiecare dintre cei înscriși pe portal contribuie într-o anumită etapă, în diferite moduri: postează anunțuri, inițiază parteneriate, creează proiecte de succes care pot fi apoi o sursă de inspirație pentru colegi, participă la evenimente de formare, împărtășește din experiența sa etc.

Schimbul de experiență, de idei, de cunoaștere, în ansamblu, reprezintă un element central într-o comunitate profesională precum eTwinning. În acest context, fiecare dintre noi este nu doar receptor, ci și transmițător de informație.

Instrumente online pe care le putem folosi în promovarea proiectelor eTwinning:
– prezentările (Power Point, Prezi, Padlet);
– instrumente de tip vídeoconferințe (Chat, Skype, sondaje, webinar, anymeeting.com, WebEx ooVoo, etc);
– instrumente Mindmapping, www.mindmapping.com/;
– instrumente de vot, sondaje PollMaker, www.poll-maker.com/; obținerea de feed-back – AnswerGarden, answergarden.ch/;
– instrumente de scris, redactat Google Apps, www.google.ro/intl/ro/docs/about/;
– website-uri, bloguri, rețelele sociale;
– istorioare animate – Muvizu www.muvizu.com/;
– colectarea ideilor și a voturilor – Tricider www.tricider.com/;
– filmări video postate pe YouTube, www.youtube.com/;
– chestionare – Kahoot, getkahoot.com/;
– instrumente de transmitere idei/anunțuri – Twitter, twitter.com/; -instrumente de învățare în clasă – Popplet popplet.com/;
– Twin Space.

În concluzie, avem un evantai de instrumente de promovare a platformei eTwinning la care mai adugăm: realizarea unor afișe, pliante, bannere, materiale personalizate, articole în presa locală, buletine informative.

Diseminarea presupune răspândirea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor evenimentului/ proiectului către grupurile ţintă, şi anume școli și parteneri ai acestora, diverse organizații, comunitate în general.
Diseminarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor se va realiza pe tot parcursul evenimentului/ proiectului. La începutul evenimentului/ proiectului, partenerii vor stabili cum vor disemina proiectul, către cine, de ce, când, prin ce activități. Pentru a-și atinge scopul și a nu fi o activitate „de fațadă”, diseminarea trebuie adecvată publicului-țintă.
eTwinning nu este doar un portal, este o rețea profesională, care oferă numeroase resurse metodologice și în care profesorii învață unii de la alții.

eTwinning încurajează performanţa, nu şi competiţia. Competiţia este doar cu noi înşine, pentru a ne perfecţiona propriile competenţe, cunoştinţe şi atitudini!

„Cheia unei învăţări de succes în cadrul unei comunităţi virtuale de învăţare o reprezintă participarea instructorului ca membru egal” (Palloff şi Pratt, 1999).

Pe parcursul anilor școlari 2015-2016 și 2016-2017, am participat la numeroase proiecte internaționale, de parteneriat eTwinning, ca fondator sau ca membru, la cele mai multe dintre acestea, obținând și certificate de calitate:
Proiecte eTwinning la care am participat ca  fondator: „Mind Mapping et la création littéraire”, „Le magazine en ligne pour les échanges culturels”/ „Revista de schimburi culturale”(promovată în spațiul virtual al proiectului eTwinning, „Le magazine en ligne pour les échanges culturels”, revista clasei noastre, „Primii pași spre carte”, a  devenit revistă online, de schimb cultural internațional, atrăgând prin temele propuse în cele patru  numere, peste  50 de școli din diverse țări europene:  Franța, Belgia, Italia, Grecia, Polonia, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia și  Bulgaria, numeroase cadre didactice și elevi redactând în permanentă colaborare cu noi, în paginile revistei „Primii pași spre carte”, articole scrise în limbile: română, engleză, franceză, greacă și rusă) și la Proiectul eTwinning-  „L ‘école du futur”/ „Școala viitorului”

Şcoala noastră a obţinut Certificatul European de Calitate pentru rezultatele deosebite obţinute în proiectul eTwinning „- L ‘école du futur”,  calitatea activităților desfășurate fiind astfel, recunoscute la cel mai înalt nivel european. În plus, proiectul nostru a fost expus într-o secţiune specială a portalului european www.etwinning.net.
Proiecte eTwinning la care am participat în calitate de membru: „European Day of languages 2015”- „Ziua Europeană a Limbilor 2015”, „Дед Мороз/Kalėdų Senelis / Santa Claus/Moș Crăciun”, „Salut, Père Noël!”, „CU for Christmas!”, „Bonjour Noel!”, „Fêtes et traditions populaires”/ „Sărbători și tradiții populare” și la Proiectul eTwinning „Пасхальный стол и обряды у разных народов” / „Velykų papročiai ir tradicijos”/ „Masa de Paști și obiceiuri pascale la diferite popoare”.

În anul școlar 2017-2018, participăm la următoarele Proiecte internaționale, de parteneriat eTwinning, în calitate de fondator: „Le livre est mon ami”, „Nous sommes L’Europe!”și „Le magazine en ligne pour les échanges culturels” iar în calitate de membru, la proiectele de parteneriat eTwinning: „Museum in my city” și „We make the books with picture”.

Ideea de recunoaștere a activității depuse în cadrul eTwinning există din momentul lansării Certificatelor de calitate, distincții acordate profesorilor pentru proiectele derulate la nivel național și european. Aceste certificate vizează însă doar activitatea individuală a profesorilor în proiecte. În semn de recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală, s-a lansat Certificatul de Școală eTwinning, o nouă distincție care se acordă în urma unui proces de evaluare.

Principiul care stă la baza acestui nou certificat este dorința eTwinning de a evalua și recunoaște nu doar implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor izolați, ci și a echipelor de profesori și directori din aceeași școală.
Statutul de Școală eTwinning poate fi atins în urma parcurgerii unui traiect de dezvoltare, cu etape care pot fi evaluate obiectiv. Nu este o competiție, ci un proces de evoluție.

Școlile premiate vor beneficia de următoarele: vor avea o vizibilitate sporită la nivel european, vor   forma o rețea europeană de școli eTwinning de elită, care vor contura direcțiile de dezvoltare ale eTwinning, vor fi recunoscute ca modele în domeniile: practicilor digitale, practicilor de siguranță online, abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei, promovării dezvoltării profesionale continui a cadrelor didactice, promovării practicilor de învățare în colaborare în rândul personalului și elevilor; vor putea folosi Certificatul de Școală eTwinning în toate materialelor lor informative și promoționale, personalul și directorii școlilor premiate vor fi invitați să ia parte la programe de formare profesională dedicate lor.

Procesul de obținere a Certificatului de Școală eTwinning are două etape:

-Prima etapă presupune verificarea automată a următoarelor trei aspecte: școala este înscrisă pe platforma eTwinning de peste doi ani; în momentul depunerii candidaturii, în școală lucrează cel puțin doi profesori eTwinning activi; școala are un proiect eTwinning european care a câștigat Certificatul Național de Calitate (cu cel mult doi ani înainte de data depunerii candidaturii).
Dacă o școală îndeplinește aceste condiții, toți eTwinner-ii înregistrați din acea școală vor primi invitația de a completa formularul de autoevaluare disponibil pe eTwinning Live.

-Etapa a doua presupune completarea – de către fiecare eTwinner din școală – a formularului de autoevaluare menționat mai sus, formular structurat în funcție de următoarele șase criterii:
Criteriul A: Școala va trebui să facă dovada unor activități care demonstrează o utilizare responsabilă a internetului de către profesori și elevi;
Criteriul B: Școala trebuie să facă dovada că există o colaborare activă între cel puțin trei profesori implicați în activități eTwinning;
Criteriul C: Școala trebuie să facă dovada că un număr de cel puțin două grupuri de elevi ai școlii sunt implicate în proiecte eTwinning;
Criteriul D: Școala trebuie să facă dovada că doi profesori eTwinning activi ai școlii au participat la cel puțin un eveniment educațional eTwinning, participare care a contribuit la dezvoltarea strategică a școlii;
Criteriul E: Școala trebuie să își expună în mod public implicarea în eTwinning, afișând fie sigla eTwinning și/ sau o descriere a activităților eTwinning pe site-ul școlii, fie fragmente dintr-un raport școlar sau broșură publicitară.
Criteriul F: Școala trebuie să facă dovada că a organizat, în anul decernării distincției, o activitate de promovare eTwinning în școală sau în comunitatea locală.

Îndeplinind aceste condiții, școala noastră a primit invitația de  a-și depune candidatura în vederea obținerii titlului de Școală eTwinning.

Bibliografie:
– Crișan, G., „eTwinning în școala mea”, modul de curs în: Crișan, G., Vasilescu, I.,Bercovici, C., „Promovarea parteneriatelor școlare europene” – Curs pentru ambasadori eTwinning. Suport de curs, 2015;
– Prof. Georgeta Bădău, cap. II.2.2, Anexe; Prof. Crina Bercovici, cap. IV; Prof. Gabriela Crișan, cap. II.2.1; Prof. Cristina Gîlă, cap. II.3.2, II.4.5.; Prof. Cornelia Melcu, cap. III.2; Prof. Irina Vasilescu, cap. II.3.1, II.4.1 – II.4.4, II.5; dr. Simona Velea (coord.), cap. I, II.1, II.6, III.1.- Institutul de Științe ale Educației- „Valorificarea pedagogică a parteneriatelor școlare eTwinning”- Ghid pentru cadre didactice- (versiune pilot) 2015;
– iTeach‐ „Introducere in eTwinning”‐ iteach.ro/cursuri/course/view.php?id=2
– Karl-Heinz Rinke, “Introduction”, in Savage Roger, School Links and Exchanges in Europe. A practical guide, Council of Europe Press, 1993, p.7);
– Van de Craen, P., „Aventuri pe tărâmuri lingvistice şi culturale”, European Schoolnet”, 2008);
– Willem Stortelder, Anne Heleen Bijl, Mike van der Vijver‐  Amsterdam/Viena/Budapesta/Timisoara/Palermo  Creativity Today… „Creaţi‐vă viitorul” www.leonardonext.eu‐  aprilie 2011;
cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/04/proiecte-etwinning.html
www.etwinning.net/ro/pub/highlights/the-etwinning-school-label–.htm
live.etwinning.net/

prof. Nicoleta Ifrim

Școala Gimnazială Ion Creangă, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.ifrim

Articole asemănătoare