Studiu privind factorii care influenţează succesul sau insuccesul în învăţare

Prin învăţare se dobândesc noi achiziţii, noi priceperi, noi atitudini, noi valori care ne ajută să trăim într-o lume care se află într-o continuă schimbare. Învăţarea este o pregătire pentru o viaţă viitoare, pentru rezolvarea unor noi situaţii. Orice persoană, şcolarizată sau nu, experimentează învăţarea, pe tot parcursul vieţii, dar rolul şcolii este primordial pentru promovarea învăţării.

Învăţarea transmite cunoştinţe care ajută la formarea deprinderilor, experienţelor. Învăţarea este procesul prin care oamenii elaborează noi idei sau concepte, bazându-se pe experienţele anterioare. Ea produce o schimbare cognitivă, o modificare a conduitei, o transformare. Odată cu lărgirea orizontului cognitiv creşte şi necunoaşterea, incertitudinea.

Factorii care influenţează succesul sau insuccesul în învăţare pot fi grupaţi pe doua categorii: factori interni şi factori externi. Factorii interni care influenţează învăţarea sunt: percepţiile, reprezentările, memoria, gândirea, imaginaţia, atenţia, motivaţia, voinţa, inteligenţa, gradul de concentrare al celui care învaţă etc. Ca factori externi ai învăţării pot fi enumeraţi: familia, schimbările de mediu, colegii, prietenii, profesorii, sănătatea, sistemul de învăţământ ş.a.

Pentru a afla cum inflenţează anumiţi factori succesul sau insuccesul în învăţare, am ales un eşantion de 26 de elevi, pe bază de voluntariat, cărora le-am aplicat un chestionar. Elevii fac parte din cadrul Liceului Tehnologic “Virgil Madgearu” Constanţa, sunt în clasa a IX a B, specializarea : “Tehnician în activităţi economice”, au vârste cuprinse între 15-16 ani, 6 dintre ei provin din mediul rural şi 20 din mediul urban (Constanţa). Colectivul clasei este format din 13 fete şi 13 băieţi.

Chestionarul privind factorii care influenţează succesul sau insuccesul în învăţare conţine urmatoarele întrebări:

1. Ce vă motivează învăţarea ?
a. învăţ din placere;
b. învăţ pentru notă;
c. învăţ ca să mă aprecieze profesorii;
d. învăţ ca să-mi mulţumesc părinţii;
e. învăţ pentru recompensă sau laudă;
f. învăţ de frica profesorilor sau părinţilor;
g. altele;

2. Ce anume vă stimulează învăţarea?
a. pasiunea pentru un anumit domeniu;
b. ambianţa plăcută din clasă;
c. înclinaţia spre o disciplină;
d. nevoia de afirmare sau succes;
e. un viitor promiţător;
f. efortul personal;

3. Calitatea relaţiei profesor-elev vă influenţează învăţarea?
a. Da;
b. Nu;

4. Metodele de predare-învăţare folosite de profesor vă influenţează calitatea învăţării?
a. Da ;
b. Nu ;

5. Ce vă împiedică să învăţaţi?
a. stilul de predare al profesorului;
b. climatul necorespunzator din timpul orelor de curs;
c. fraţii mai mici;
d. atitudinea părinţilor;
e. obligaţiile casnice;

6. Mediul familial vă asigură succesul în învăţare (linişte, armonie, înţelegere etc)?
a. Da;
b. Nu;

7. Părinţii vă asigură condiţiile necesare învăţării (cameră proprie, cărţi, culegeri de probleme, timp suficient etc)?
a. Da;
b. Nu;

8. Fraţii vă favorizează sau vă împiedică învăţarea?
a. mă ajută să înţeleg mai bine lecţiile;
b. am grijă de fraţii mai mici şi de aceea nu am timp să învaţ;
c. din  cauza fraţilor cu care sunt comparat adesea, am o atitudine negativă faţă de învăţare;

9. Consideraţi că reuşita şcolară vă influenţează viitorul?
a. Da . Mizez pe forţele proprii;
b. Nu. Viitorul depinde de sprijinul familiei, prietenilor, rudelor, altor cunoştinţe;

10. Cât timp consideraţi că este necesar pentru o învăţare eficientă?
a. o oră pe zi;
b. două ore pe zi;
c. mai mult de două ore pe zi;

11. Care este stilul vostru preferat de învăţare?
a. Stilul auditiv- ascultând informaţiile, explicaţiile;
b. Stilul vizual- cu ajutorul imaginilor, schemelor, hărţilor etc;
c. Stilul kinestezic- prin mişcarea corpului;
d. Stilul tactil – prin comunicarea nonverbală;

12. Unde reuşiţi să asimilaţi cel mai repede informaţiile privitoare la o lecţie ?
a. în clasă, în timpul predării;
b. acasă, învăţând individual;
c. împreună cu un coleg;
d. ajutat de părinţi sau fraţi.

În urma analizei răspunsurilor la aceste întrebări am constatat faptul că la întrebarea: “Ce vă motivează învăţarea?” 14 elevi din 26 au răspuns că învaţă pentru notă, 8 au răspuns ca învaţă ca să-şi mulţumească părinţii, 2 învaţă din placerea de a studia, unul învaţă pentru recompensă sau laudă şi doar unul de frica profesorilor sau părinţilor.

Referitor la calitatea relaţiei profesor-elev, 22 de elevi au remarcat faptul că îi influenţează atitudinea profesorului în procesul de predare-învăţare, 24 de elevi consideră că metodele de predare-învăţare folosite de profesori sunt foarte importante în activitatea de învăţare şi le influenţează calitatea învăţării.

Privitor la ceea ce îi împiedică să înveţe, 12 elevi au menţionat faptul că stilul de predare al profesorului îi influenţează foarte mult în timpul activităţii de învăţare, 10 sunt împiedicaţi să înveţe de către climatul necorespunzator din timpul orelor de curs, 2 de atitudinea părinţilor faţă de învăţare, unul e deranjat de fraţii mai mici şi doar unul de obligaţiile casnice.

Referitor la mediul familial, 23 de elevi din totalul de 26 au specificat faptul că familia le oferă linişte, armonie şi înţelegere, favorizându-le învăţarea şi doar 3 sunt deranjaţi de mediul familial. Marea majoritate, 25 de elevi din 26, au condiţiile asigurate pentru a învăţa: cameră proprie, cărţi, timp suficient.

La întrebarea: „Fraţii vă favorizează sau vă împiedică învăţarea?” 8 elevi au raspuns că fraţii nu îi influenţează, 7 dintre ei nu au fraţi, 5 elevi sunt ajutaţi la lecţii de fraţii lor, 3 elevi au grijă de fraţii mai mici şi nu au timp să înveţe, iar 3 elevi consideră că din cauza fraţilor cu care sunt comparaţi au o atitudine negativă faţă de activitatea de învăţare ceea ce îi defavorizează.

22 de elevi din 26 consideră că reuşita şcolară le influenţează viitorul şi trebuie să se bazeze pe forţele proprii de a-şi asigura o carieră profesională, doar 4 elevi consideră că viitorul lor depinde de ajutorul acordat de către familie, prieteni, rude, alte cunoştinţe.

Cu privire la timpul necesar unei învăţări eficiente, 11 elevi au menţionat faptul că au nevoie de 2 ore pe zi pentru a învăţa, 10 elevi necesită o ora pentru a-şi face lecţiile de a doua zi, doar 5 elevi consideră că au nevoie de mai mult de două ore pe zi pentru a-şi pregăti lecţiile.

În ceea ce priveşte stilul de învăţare, un numar de 13 elevi din totalul de 26 preferă stilul auditiv, adică ei învaţă mai uşor ascultând explicaţiile profesorilor, verbalizează acţiunea pentru a învăţa, pentru 11 dintre ei este mai important să vadă textul scris, învaţă folosind ilustraţii, hărţi, diagrame, imagini, scheme, folosind ca metode de fixare recitirea sau rescrierea materialului ce trebuie învăţat, un singur elev preferă stilul tactil, având nevoie să se implice fizic în activitatea de învăţare, exprimându-se folosind mişcarea mâinilor şi comunicarea nonverbală şi tot un singur elev foloseşte stilul kinestezic învăţând din situaţiile în care poate să experimenteze.

Referitor la locul unde reuşesc ei cel mai bine să asimileze informaţiile, 13 elevi din 26 au menţionat faptul că învaţă cel mai uşor în clasă în timpul predării, 12 elevi asimilează învăţând individual, acasă, un elev învaţă ajutat de fraţi sau părinţi.

În concluzie, majoritatea elevilor noștri învaţă pentru notă, sunt conştienţi de viitorul lor, în procesul de învăţare sunt influenţaţi în mare măsură de calitatea relaţiei profesor-elev, în foarte mare măsură  metodele de predare-învăţare le afectează calitatea învăţării, preferând metodele activ-participative, sunt defavorizaţi de stilul autoritar al profesorilor şi de climatul neadecvat din timpul orelor de curs.

Marea majoritate a elevilor chestionaţi sunt favorizaţi de fraţi, de părinţi şi de mediul familial armonios. Ei conştientizează faptul că reuşita şcolară le asigură un viitor mai bun, majoritatea asimilând informaţiile necesare învăţând în clasă, în timpul procesului instructiv-educativ printr-un stil de învăţare auditiv sau vizual, contând foarte mult stilul profesorului de predare şi ambianţa plăcută din clasă.

Din studiu reiese faptul că elevii noștri sunt deschişi spre metodele moderne, fiind mai receptivi la calitatea învăţării, acestea îi motivează, le dezvoltă creativitatea şi imaginaţia, spiritul de cooperare, colaborare şi competiţie, lucrul în echipă.

 

prof. Veronica Corina Rusu

Liceul Economic Virgil Madgearu, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/veronica.rusu

Articole asemănătoare