Studiu privind dezvoltarea expresivității limbajului copiilor preșcolari prin intermediul activităților de teatru

Activitățile de teatru în grădiniță au multiple beneficii: introduc copiii într-o lume frumoasă, lumea poveştilor, a cântecului, a poeziei şi a dansului; ele dezvoltă copiii din punct de vedere intelectual; le cultivă preșcolarilor spiritul de organizare, iniţiativa şi independenţa; dezvoltă imaginaţia artistică, înclinaţiile artistice ale copiilor; generează emoţie estetică; creează numeroase momente de satisfacţie, de voioşie, de bună dispoziţie în rândul copiilor, stimulează și antrenează în activitate copiii timizi; dezvoltă limbajul preşcolarilor sub toate aspectele sale: fonetic, lexical, gramatical şi expresiv.

Scopul şi obiectivele studiului:

  • Identificarea  unui set de texte literare în proză care pot fi folosite în învăţământul preşcolar pe cele două niveluri I şi II în activitățile de teatru;
  • Înregistrarea evoluţiei limbajului copiilor sub aspect expresiv, în urma folosirii teatrului de copii şi a teatrului de păpuşi pentru reproducerea textelor literare despre natură şi vieţuitoare.

Subiecţii studiului: copiii grupei mari (24 copii)
Durata studiului: anul şcolar 2023-2024
Metode utilizate în realizarea studiului:

  • Studiul individual pe tema metodelor interactive;
  • Metoda observaţiei;
  • Metoda anchetei (chestionare completate de toate cadrele didactice din unitate). Chestionar pentru educatoare – prin care am cules opinii şi păreri ale educatoarelor în legătură cu tema studiată în cadrul studiului, şi anume folosirea teatrului de copii şi a teatrului de păpuşi în activităţile de educarea limbajului pentru abordarea textelor literare în proză şi în versuri. Educatoarele recunosc că folosesc foarte rar sau deloc teatrul de copii sau de păpuşi în activitatea didactică, în principal deoareca necesită o pregătire îndelungată, folosirea unor costumaţii, a unor măşti şi marionete dinainte confecţionate. Toate sunt însă de acord că această formă de activitate este foarte atractivă, dinamică pentru copii şi îi ajută să depăşească emoţiile şi să-şi dezvolte elementele nonverbale ale comunicării.
  • Metoda analizei produselor activităţii şi a documentelor şcolare, teste/ fişe de evaluare scrise/ desenate, fişe de lucru, desene, portofolii
  • Metoda experimentului psihopedagogic (aplicare probe de evaluare iniţiale şi finale).

Aplicarea probelor şi interpretarea rezultatelor

Evaluarea iniţială am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, prin observarea comportamentului în timpul activităţilor şi prin dialogul cu copiii. Aceste probe au fost aplicate atât în activităţile de grup, cât şi în activităţile individuale şi activităţile frontale. Mai puţin utilizate au fost probele scrise şi studiul produselor activităţii.

Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni ale anului şcolar şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.

Atât pentru evaluarea iniţială cât şi pentru evaluarea finală am avut în vedere comportamente urmărite la Nivelul II de studiu (5-6 ani) care fac referire la tema studiului şi anume: 1. Realizează mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei poveşti sau poezii, utilizând vorbirea dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi folosindu-se de indicaţiile sugerate de text.
2.Utilizează calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi sentimente.

În ceea ce priveşte expresivitatea limbajului, rezultatele obţinute de copii la evaluarea inițială au evidenţiat că doar 2 copii au comportamentul însuşit, majoritatea având comportament în dezvoltare (8) sau absent(8).

Desfăşurarea studiului. De asemenea, pe parcursul anului şcolar am desfăşurat 10 activităţi de teatru de copii sau teatru de păpuşi, câte una la trei săptămâni, deoarece aceste activităţi necesită un timp mai mare de pregătire.

Textele literare folosite pentru desfășurarea studiului sunt următoarele: Căsuţa din oală, Cei trei purceluşi, Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Ciuboţelele ogarului, Coliba iepuraşului, Punguţa cu doi bani, Greierele şi furnica, Iedul cu trei capre, Cei doi iepuraşi: Puf-alb şi Puf-gri.

La evaluarea finală, în urma aplicării probelor și centralizării rezultatelor s-a constatat că 12 copii au comportamentul însușit și 6 în dezvoltare.

Concluziile studiului. Prin compararea rezultatelor probelor de evaluare iniţială cu cele de la evaluarea finală cu privire la expresivitatea limbajului se constată salturi cantitative şi calitative importante în cadrul eşantionului experimental.

În concluzie, folosirea constantă a teatrului de copii şi a teatrului de păpuşi în reproducerea textelor literare în grădiniţă conduce la dezvoltarea expresivităţii limbajului copiilor preşcolari.

Bibliografie
1. Alecu, Simona,(2005), „Metodica  cercetării educaţionale”, Ed. Fundaţiei Universitare” Dunărea de Jos”, Galaţi
2. Breban, Silvia(coord) (2000) „Metode interactive de grup”, Editura Arves, Craiova
3. Bucoş, Muşata, (2003), „Cercetarea pedagogică”- suporturi teoretice şi metodologice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca
4. Stanca, Horia, (1980), Teatrul de păpuşi pentru grădiniţe de copii, E.D.P., Bucureşti

prof. Valentina Iliescu

Școala Gimnazială Prof. Mihai Sîmbotin, Cârligele (Vrancea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/valentina.iliescu

Articole asemănătoare