Rolul evaluării din perspectiva susținerii învățării (Studiu)

Tema cercetării „Evaluarea pentru învățare” a fost stabilită ca urmare a constatării că elevii sunt mai atrași de metodele de evaluare moderne decât de cele tradiționale, iar în cazul utilizării acestora elevii obțin rezultate mai bune decât în cazul celor tradiţionale. Am considerat a fi important un studiu în acest sens, prin care să evidenţiez aspecte ale îmbinării metodelor clasice de evaluare cu cele moderne, care contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor din clasele primare și să demonstrez importanţa utilizării acestor metode în scopul creşterii performanţelor şcolare.

Ipoteza cercetării: Utilizarea strategiilor de evaluare inovative și moderne va conduce la creșterea motivației și a interesului elevilor pentru învățare, pentru propria formare și la optimizarea întregului proces instructiv-educativ.

Obiectivele cercetării:

 • Identificarea formelor, a metodelor și a instrumentelor de evaluare utilizate în activitatea didactică;
 • Identificarea nivelului de utilizare a metodelor de evaluare digitală în școli;
 • Evaluarea impactului noilor metode de evaluare asupra procesului instructiv;
 • Identificarea cauzelor care împiedică utilizarea metodelor moderne de evaluare în școli.

Instrument de cercetare: chestionar aplicat online

Eșantionul de subiecți a fost format din 64 de cadre didactice cu o experiență profesională vastă.

În urma aplicării chestionarului, am constatat că profesorii folosesc în activitatea didactică, atât evaluări sumative, cât și formative. De aici reiese că au înțeles faptul că evaluarea stă la baza predării, având un rol reglator. Așadar, am constatat următoarele:

 • cadrele didactice utilizează în activitatea lor toate formele de evaluare existente, dar autoevaluarea este utilizată într-un procent mai scăzut;
 • modalitățile tradiționale și moderne de evaluare sunt cunoscute și utilizate în mare măsură de către profesori;
 • majoritatea profesorilor participanți la sondaj consideră ca fiind eficiente ambele metode de evaluare;
 • o mare parte dintre participanți au afirmat că păstrează aceleași modalități de evaluare, creând astfel o rutină, neindicată în procesul de reformă a învățământului;
 • evaluarea este considerată ca fiind un factor declanșator al învățării de către aproape toți profesorii participanți, ceea ce înseamnă că au înțeles importanța evaluării formative în procesul de predare-învățare-evaluare;
 • prezentul studiu demonstrează faptul că profesorii au început să înțeleagă rolul și utilitatea evaluărilor formative și formatoare și să utilizeze tot mai des aceste metode de susținere a învățării în activitatea didactică;
 • utilizarea evaluării formative contribuie la creșterea performanțelor școlare ale elevilor, deoarece aceasta are rolul de a ajuta la adaptarea predării pe parcursul instruirii, de a îmbunătăți asimilarea informațiilor noi;
 • în urma evaluării formative, profesorul primește un semnal imediat din partea elevilor în ceea ce privește înțelegerea și interiorizarea unor noțiuni, putând să declanșeze procese de reglare în acest sens, iar elevii văd nivelul propriilor achiziții la momentul respective, astfel, ei fiind motivați să progreseze;
 • deși utilitatea metodelor de evaluare formativă a fost demonstrată, prezenta cercetare arată că profesorii încă se bazează instrumentele de evaluare tradițională, dar vin totuși în completare și cu cele moderne;
 • în ultima perioadă, în categoria metodelor de evaluare modernă, un pas important a fost făcut de către evaluarea digitală;
 • cercetarea arată că majoritatea profesorilor intervievați sunt pregătiți să folosească noile tehnologii de evaluare, acestea fiind din ce în ce mai utilizate în activitatea didactică, fie la clasă, fie online;
 • se pare că, datorită învățământului online din ultima perioadă, impus de pandemia creată de virusul SARS-CoV-2, sistemul de învățământ din România a înregistrat progrese semnificative în introducerea și utilizarea metodelor de evaluarea digitală;
 • în unele școli, utilizarea acestor metode de evaluare este împiedicată de anumiți factori externi sau interni.

În prezent, metodele de evaluare încă sunt centrate pe profesori și au la bază acțiunile coordonate de către acesta, dar cercetarea a demonstrat că treptat sunt introduse și metodele centrate pe elev.

Cadrele didactice au început să conștientizeze impactul pozitiv pe care îl are evaluarea formativă asupra elevilor, dar, cu toate acestea încă există o serie de obstacole în privința adoptării generale a evaluării formative și formatoare în activitatea didactică.

Atât metodele tradiţionale de evaluare, cât şi cele moderne sunt fundamentale pentru buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ, iar profesorului îi revine sarcina de a le îmbina eficient în lecţiile de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor.

Concluzia ar fi că profesorii au sesizat importanţa și rolul utilizării noilor metode și tehnici de evaluare, focalizându-se pe necesitatea formării și perfecționării cadrelor didactice în acest domeniu, dar, totodată, consideră că ar fi necesară conștientizarea importanței utilizării metodelor moderne de evaluare în şcoală.

 

prof. Anca Alexandra Ifrim

Școala Gimnazială George Voevidca, Câmpulung Moldovenesc (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.ifrim

Articole asemănătoare