Proiect de curs opțional: Un sfânt, o icoană

Cursul opțional „Un sfânt, o icoană” este destinat elevilor din clasa a VII-a. Parcurgerea programei de către elevii care studiază acest optional, conduce la dezvoltarea morală a copiilor şi formarea comportamentului în acord cu valorile moral-religioase.

„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri!” (Matei 5.16)

Domnul nostru Iisus Hristos, prin viaţa şi învăţăturile Sale, ni Se descoperă ca model desăvârşit,  Modelul Suprem, demn de urmat de către noi dacă ne dorim să ajungem la sfinţenie, desăvârşire, mântuire. Însuşi Sfântul Maxim Mărturisitorul ne îndeamnă astfel: „cel ce iubeşte pe Hristos, desigur că-L şi imită, după putere”.

Sfinţii sunt modele de viaţă pilduitoare, de statornicie în credinţă, cu un caracter statornic, puternic şi hotărât pe calea binelui, pe calea lui Dumnezeu. Noi creştinii trebuie să-i cinstim şi să-i iubim pentru sfinţenia vieţii lor, dar şi a bunătăţii inimii lor.

Cum scopul omului este sfinţenia, atunci suntem chemaţi de Dumnezeu şi îndemnaţi de Sfinţii Părinţi să ne împrietenim cu Dumnezeu, dar şi cu sfinţii Lui încă de pe acest pământ, încă din această viaţă. Este important pentru urcuşul nostru duhovnicesc, pe de o parte, să-i chemăm în rugăciunile noastre spre întărire, iar pe de altă parte, să le urmăm calea vieţii lor sfinte şi să le ascultăm sfaturile, căci au strălucit ca nişte felinare luminoase pe cărările spinoase, întortocheate ale acestei lumi. Ca prieteni ai lui Dumnezeu au dat ascultare şi au împlinit porunca sfântă a lui Dumnezeu : “Fiţi sfinţi, căci Sfânt sunt Eu. “( I Petru 1, 16 )

Ce putem învăţa din vieţile lor? În primul rând, învăţăm să fim răbdători în nenumăratele încercări ce vin asupra omului, blânzi cu cei care ne jignesc, smeriţi, iertători, plini de bunătate şi iubire, ospitalieri, curaţi sufleteşte şi trupeşte, harnici în rugăciune şi în lucrarea mâinilor. Aceste virtuţi pe care trebuie să le dobândim în urcuşul duhovnicesc, îşi au izvorul în Dumnezeu. Sfinţii au atins desăvârşirea pentru că au crezut în Dumnezeu, L-au mărturisit, uneori şi cu preţul vieţii lor, L-au iubit “cu toată inima… , cu tot sufletul… , cu tot cugetul… și cu toată puterea….” (Matei 12, 30) şi iată că la sfârşitul vieţii lor au fost aşezaţi în împărăţia Lui şi în slava lui.

Opţionalul s-a născut din dorinţa, interesul şi nevoia copiilor de a cunoaşte viaţa şi a altor sfinţi necunoscuţi lor. Când le citeam din vieţile sfinţilor şi din minunile săvârşite de ei, se făcea o linişte de nedescris, sorbeau fiecare cuvânt. “De ce nu ne citiţi la fiecare oră din vieţile sfinţilor?”…se auzea o voce în clasă. Nu am reuşit să le fac pe plac, de fiecare data, căci ora e şi aşa scurtă iar conţinutul din programa şcolară trebuie atins.

Consider că opţionalul este util şi bine venit în mijlocul elevilor, ei devenind în familie “mici apostoli”, transmiţând învăţătura şi celor mari. Copiii au puterea ca prin exemplul lor să întoarcă inimile părinţilor către Dumnezeu, părinţii să ajungă să se mântuiască prin copii. Scopul opţionalului este de a-i apropia pe copii mai mult de sfinţi, să ajungă să facă parte din viaţa lor, să realizeze că şi ei au fost copii, dar care au pus mai presus de orice viaţa duhovnicească, spirituală, adevărul şi dragostea, adică pe Dumnezeu.

Competenţe generale:
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, calea sfinţeniei omului
2. Cunoaşterea şi folosirea corectă a limbajului religios
3. Cunoaşterea învăţăturilor sfinţilor ca modele de viaţă întru Hristos şi cu Hristos
4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament  moral – religios
5. Educarea atitudinilor  de înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi religii

Competențe specifice și exemple de activități de invățare:

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, calea sfinţeniei omului

1.1. Recunoaşterea prezenţei lui Dumnezeu în lume şi în viaţa de zi cu zi a omului
– dialog pe tema prezenţei lui Dumnezu şi a modurilor în care Dumnezeu Se manifestă în lume;
– exerciţii de recunoaştere a sfinţilor având la dispoziţie icoanele reprezentării lor;
– lecturarea unor texte referitoare la iubirea lui Dumnezeu, manifestată de sfinţii Lui;
– elaborarea de miniproiecte în echipă sau individual pe tema cunoaşterii lui Dumnezeu
1.2. Prezentarea importanţei iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume
– dialog pe tema necesităţii iubirii lui Dumnzeu faţă de întreaga creaţie dar şi a iubirii între oameni;
– exerciții de argumentare a unei păreri personale referitoare la tema abordată;
– descrierea unor situaţii din viaţa de zi cu zi din care să reiasă iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni.
1.3. Descrierea modurilor de manifestare a iubirii de Dumnezeu faţă de oameni
– participarea la activităţi de voluntariat;
– realizarea de colaje, postere, pliante, creaţii literare;
– participarea la jocuri de rol.

2. Cunoaşterea şi folosirea corectă a limbajului religios

2.1. Dezvoltarea vocabularului prin utilizarea corectă a expresiilor şi termenilor noi învăţaţi
– exerciţii de selectare şi integrare a noilor termeni religioşi din textele date; -alcătuirea de scurte compuneri/poezii/ghicitori/povestioare morale cuprinzând termenii şi expresiile din texte învăţate;
2.2. Manifestarea interesului pentru lecturarea unor texte cu caracter religios
– lecturarea de texte cu mesaj moral-creştin;
– dezbatere pe tema lecturării vieţii sfinţilor;
– organizarea unor activităţi de lectură în cadrul unei biblioteci, fie în şcoală, fie în afara şcolii;

3. Cunoaşterea învăţăturilor sfinţilor ca modele de viaţă întru Hristos şi cu Hristos

3.1. Descrierea vieţii sfinţilor din perspectiva faptelor /evenimentelor din viaţa lor
– prezentarea, în succesiune logică, cronologică a faptelor din viaţa sfinţilor;
– lecturarea unor fragmente patristice sau din Prooloage din care să reiasă desăvârşirea lor, comentate şi explicate cu ajutorul profesorului;
– realizarea de colaje/desene pe tema vieţii sfinţilor;
3.2. Cunoașterea faptelor minunate din viaţa sfinților
– vizionarea unor fragmente din filme tematice
– exerciţii de meditaţie;
– organizarea de jocuri de rol;
3.3. Motivarea importanţei cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor
– prezentarea calendarului creştin ortodox;

4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor şi a comportamentului moral-religios

4.1. Identificarea faptelor bune şi a pricipalelor virtuţi pe care trebuie să le dobândească un bun creştin
– relatarea unor fapte bune personale sau ale semenilor ;
– identificarea  virtuţilor dobândite şi a faptelor bune săvârşite de sfinţi;
– exerciţii de identificare a calităţilor personale şi a semenilor.
4.2. Recunoaşterea în faptele sfinţilor, modele de comportament moral-creştin
– exerciţii de caracterizare, identificare a unui bun creştin;
4.3. Respectarea regulilor de comportament moral-religios în familie şi societate
– prezentarea icoanei sfinţilor;
– exerciții de dezvoltare a gândirii critice;
– povestirea unor fapte minuntate din vieţile sfinţilor studiaţi ce pot fi aplicabile în familie şi societate;
– dialog despre regulile de comportament creştin în familie, în şcoală şi în societate;
4.4. Formarea deprinderii de a se ruga sfinţilor
– participarea la unele slujbe în zilele de sărbătoare;
– învăţarea unor rugăciuni/ cântări închinate sfinţilor;
– exersarea rugăciunii în comun;

5. Educarea atitudinilor  de înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi religii

5.1. Implicarea în acţiuni/activităţi comune cu colegii, fie ei aparţinând şi altor religii
– rezolvarea unor sarcini alături de colegi;
– organizarea de jocuri, concursuri pe teme religioase;
– organizarea de acţiuni de voluntariat;
5.2. Manifestarea atenţiei, înţelegerii şi sensibilităţii faţă de problemele semenilor indiferent de religie/ credinţă/ confesiune
– discuţii şi dezbateri pentru identificarea cazurilor de comportament pozitiv/negativ din viaţa de zi cu zi;
5.3. Manifestarea iubirii creştine faţă de toţi colegii, indiferent de credinţa lor
– exersarea milosteniei prin activităţi îndreptate spre cei aflaţi în lipsuri din alte confesiuni, în mediul social apropiat (rude, colegi, vecini).

Conținuturi:

1. Prezentarea optionalului
2. Sfinţii- prietenii lui Dumnezeu şi al copiilor
3. Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti (27 sept)
4. Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mânăstirea Turnu (5 oct.)
5. Sf. Ap. Filip  (11 oct.)
6. Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion, Sofronie şi Oprea (21 oct.)
7. Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti ( 28 oct.)
8. Sf. Ier. Nectarie de la Eghina(9 noi.)
9. Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ (15 noi.)
10. Sf. Ier. Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (30 noi.)
11. Sf. Cuv.Daniil Stâlpnicul (11 dec)
12. Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei (13 dec)
13. Sf. Cuv. Daniil Sihastrul (18 dec.)
14. Sf. Cuv.Antipa de la Calapodeşti (11 ian)
15. Sf. Mc. Haralambie (10 feb)
16. Sf. Sfinţit Mc.Vlasie (11 feb.)
17. Sf.Mc.Fotini Samarineanca (26 feb.)
18. Sf.Mc.Evdochia Samarineanca (1 martie)
19. Sf.Cuv.Alexie, omul lui Dumnezeu (17 martie)
20. Sf.Mc. Drosida, fiica Împ.Traian (22 martie)
21. Sf.Cuv.Ioan Scăraru (30 martie)
22. Sf.Ier.Calinic de la Cernica (11 aprilie)
23. Sf.Mc.Sava de la Buzău (12 aprilie)
24. Sf.Mc.Ioan Valahul (12 mai)
25. Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai)
26. Sf. Mărturisitor Ioan Rusul (27 mai)
27. Sf.M.Mc.Ioan cel Nou de la Suceava (2 iunie)

Sugestii metodologice
Sugestiile metodologice au rolul de a ghida profesorul în aplicarea programei școlare. Îi oferă idei și soluții pentru proiectarea și derularea la clasă a activităților de predare-învățare- evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei „Un sfânt, o icoană”.

Strategii didactice
Competențele specifice ce sunt derivate din competențele generale, sunt corelate cu activităţile de învăţare, implicând activ elevul la oră.
Opționalul „Un sfânt, o icoană” îmbină strategiile didactice moderne cu cele tradiționale ajutând elevul să-şi însuşească cunoştinţe, să-şi dezvolte abilităţi şi atitudini care să-l conducă pe calea sfinţeniei, a desăvârşirii. Cu ajutorul lor, profesorul îşi personalizează demersul didactic. Strategiile utile în cadrul opţionalului „Un sfânt, o icoană” sunt:
– strategii inductive, bazate pe analiza şi valorificarea diferitelor contexte concrete de viață;
– strategii bazate pe învățarea prin descoperire;
– strategii interactive, bazate pe conversație/dezbatere;
– strategii bazate pe lecturarea de texte variate;
– strategii care valorifică jocul de rol şi dramatizarea;
– strategii de învățare bazată pe proiect.
Următoarele categorii de metode şi procedee didactice moderne contribuie la dezvoltarea gândirii critice:
– metode de predare-învățare interactivă în grup;
– metode de fixare și sistematizare a cunoștințelor și de verificare;
– metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativității.

Modalități de evaluare:
– observarea sistematică a activității şi a comportamentului elevilor;
– aprecierea lucrărilor;
– portofoliul individual al fiecărui elev;
– lucrări practice;
– concursuri de pictură/ desene/ poezii/ povestioare morale;
– realizarea unei cărți a clasei cu cele mai valoroase lucrări.
– discuții de grup
– dezbateri,
– conversație în perechi/ echipe.

Bibliografie
Proloage, vol I şi II
Narcisa-Mihaela Câda, “Viaţa şi învăţăturile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul”, Ed. Basilica, Bucureşti, 2016
Pr Ștefan Zară și Pr Antim Motorga “Viața Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu”, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului
“Viaţa şi Acatistele Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Mucenic Oprea și ale Sfinților preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise din Sibiel”, Ed. EIBMO
“Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești”, Ed. EIBMO
“Minunile Sfântului Nectarie din Eghina românească”, Ed. Meteor Press
Cătălin Grigore; Adela Maria Calistru, “Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei, făcătorul de minuni”,Ed. Iona
“Paisie de la Neamt – Autobiografia şi vieţile unui stareţ”, Ed. Deisis
Pr. Prof. Dr. Vasile Oltean“Mitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Şcheii Braşovului”, Vol. I, Ed. Andreiana, Sibiu
Pr. Conf. Univ. Pr. Constantin Necula, Elena Tâmpănariu“Sfântul Daniil Stâlpnicul”, Ed. Agnos
Lidia Meskova, “Taina veacului ce va să fie. Viaţa şi nevoinţele Cuviosului Părintelui nostru Antipa de la Calapodeşti”,Ed. Christiana, 2012
“Sfântul Mucenic Haralambie, ocrotitorul împotriva bolilor”, Ed. Meteor Press
“Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei – Viața, Acatistul, Paraclisul și Canonul”, Ed. Agapis
Narcisa-Mihaela Câda, “Sfânta Muceniţă Fotini”, Ed. Basilica, 2020
“Viaţa şi Acatistul Sfântului Cuvios Alexie Omul lui Dumnezeu”, Ed. Institutul Biblic, 2014
John Chryssavgis, “Sfântul Ioan Scararul de la Pustia egipteană la Muntele Sinaiului”, Ed. Sophia, 2005
“Sfântul Calinic şi alţi părinţi de la Cernica”, Ed. Meteor Press
“Viaţa şi Acatistul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău”, Ed. Institutul Biblic, 2014
“Viaţa şi Acatistul Sfântului Ioan Valahul”, Ed. EIBMO
“ Sfântul Ioan Rusul”,Ed. Egumeniţa
Diacon Vasile Demciuc,“Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”,Ed. Doxologia, 2012

 

prof. Mihaela Ivan

Școala Gimnazială Nr. 174 Constantin Brâncuși (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.ivan2

Articole asemănătoare