Alfabetizarea funcțională la limba și literatura română – propunere de CDȘ

Având în vedere faptul că schema orară din planul cadru oferă posibilitatea desfășurării unei ore de curs în plus prin CDȘ, în prezentul material îmi propun să vă prezint un opțional pentru clasa a IV-a, cu tema: „Alfabetizarea funcțională la limba și literatura română”.

În condiții normale, multe persoane vorbesc fără a reflecta asupra felului în care se exprimă. Se gândesc numai la ideile pe care le au de expus, nu și la forma în care vor fi îmbrăcate. Cu atât mai mult, elevii de 10-11 ani, provenind din familii cu nivele de cultură diferite (unde se acordă mai mult sau mai puțină importanță exprimării), având o experiență de comunicare redusă, fiind atrași mai mult de calculator, tabletă, telefon și televizor decât de lectură, au nevoie de îndrumări permanente și insistente, obligându-i astfel să dea o importanță mai mare exprimării.

O mare parte dintre greșelile de vorbire sunt generate de o gândire „dezordonată”. Ele sunt cel  mai ușor de corectat. Acest lucru elevul îl poate realiza cu ajutor, având nevoie de îndrumări.

Scopul acestui opțional este de a semnala schimbările de limbă, pe care copilul nu a avut ocazia și timpul necesar să le sesizeze și mai ales, depistarea erorilor în care se produc.

Atragerea (în permanență) a atenției asupra unor greșeli dă posibilitatea ca ele să nu se mai repete și să nu se răspândească. Susțin cele precizate mai sus, deoarece „cel mai bun mijloc ca greșeala să se întindă este ca ea să treacă neobservată” (Alexandru Graur).

Drept urmare a celor afirmate, îmi propun un număr de 5 capitole, dezvoltate în subcapitole pentru a le dezbate în cadrul orelor de opțional, cu încrederea, că o parte din greșelile de care aminteam mai sus vor fi eliminate din limbajul copiilor.

Propunere opțional: Spiridușul Gram e cu ochii pe noi

DURATA: 1 AN ȘCOLAR
MODUL DE DESFĂȘURARE:  PE CLASĂ

COMPETENȚE GENERALE:

I. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral
II. Dezvoltarea capacității de exprimare orală
III. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. – să pronunțe corect cuvintele în  propoziție și să arate locul acestora propoziție; Despărțirea propozițiilor în cuvinte, a cuvintelor în silabe și a silabelor în sunete;
Gruparea cuvintelor în funcție de numărul silabelor din care sunt alcătuite;
Exerciții de recunoaștere a semnelor de punctuație;
Exerciții de completare a textelor lacunare cu semne de punctuație;
Exerciții de citire expresivă;

2. – să folosească semnele de punctuație și să folosească intonația adecvată; Exerciții de recunoaștere a semnelor de punctuație;
Exerciții de completare a textelor lacunare cu semne de punctuație;
Exerciții de citire expresivă;

3. – să utilizeze corect cratima
( ortogramele); Exerciții de scriere a ortogramelor;
Exerciții de scriere după dictare a unor texte ce conțin ortograme;
Exerciții de rezolvare a unor cerințe ce presupun ”alegerea multiplă sau duală”;

4 – să înțeleagă semnificația globală a mesajului  ascultat, stabilind legături între informațiile; receptate și cele cunoscute; Exrerciții de sesizare a aspectului esențial  dintr-un mesaj;
Exerciții de identificare a unor informații noi si de stabilire a legăturii acestoracu cele achiziționate anterior;
Exerciții de descoperire a greșelilor de exprimare;
Exerciții de completare și corectare a unor enunțuri eronate;
Joc de rol de tipul vorbitor-ascultător, vizând sunete, silabe, cuvinte, propoziții sau fraze;

5. – să sesizeze structurile gramaticale corecte dintr-un mesaj oral sau scris; Exemple de discriminare a structurilor gramaticale corecte, de cele incorecte în fluxul vorbirii;
Exemple de descoperire a exprimării eronate;
Exemple de sesizare a unor expresii și cuvinte necunoscute dintr-un mesaj și explicarea acestora folosind dicționarul;
Exemple de corectare a exprimării eronate folosind îndreptarul;
Practici de decupare a cuvintelor dintr-un enunț și de eliminare a celor care nu exprimă date esențiale pentru înțelegerea mesajului;
Scrierea corectă a formelor de plural și plural articulat;
Jocuri de cuvinte pentru utilizarea sinonimelor, antonimelor și omonimelor;

6. – să sesizeze modificările de sens ale unui cuvânt în contexte diferite; Exerciții de receptare auditivă a cuvintelor noi;
Exerciții de stabilire a sensului unui cuvânt în contexte diferite;
Exerciții de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice;
Exerciții de integrare a antonimelor și omonimelor;
Jocuri de cuvinte pentru utilizarea sinonimelor, antonimelor și omonimelor;

7. – să recepteze sau să transmită corect mesajul  în funcție de condițiile comunicării; Exerciții de ascultare a mesajelor în diferite contexte date;
Exerciții de formulare a unor întrebări referitoare la un mesaj dat;
Exerciții de transmitere a unor mesaje în diferite contexte date;
Interviuri;
Dialoguri;
Exerciții de eliminare a unor cauze care împiedică înțelegerea mesajelor;
Simulări ale unor situații diverse de comunicare;

8. – să sesizeze corectitudinea gramaticală a unei exprimări; Jocuri și exerciții de sesizare intuitivă a structurilor gramaticale corecte sau incorecte în fluxul vorbirii;
Exerciții de integrare a unor date, în contexte potrivite;
Exerciții de elaborare a unor texte pentru telegrame, redactarea acestora pe formulare tipizate;
Exerciții de întocmire a unui afiș, program, invitație( cu ajutorul învățătorului;

9. – să manifeste atenție și toleranță față de partenerul de dialog; Activități de grup pe teme diferite;
Exerciții cu argumente pro și contra pe o temă dată;
Exerciții de comentare a unor aspecte din viața cotidiană;
Joc de rol vizând formarea comportamentului de ascultător sau de vorbitor;

PROIECTAREA CALENDARISTICĂ:

1. „Gram ne dă testare” 

Sunet, silabă, cuvânt, propoziție;
Semne de punctuație;
Ortogramele;
Despărțirea cuvintelor în silabe;
Evaluare;

2. „Între noi comunicam” (exprimare corectă) 

Etimologia populară;
Pleonasme
Acorduri și dezacorduri;
Greșeli curente în exprimare;
Verbe impersonale;
Abuzul sau lipsa de pronume;
Pronumele de întărire;
Forma de G, D a substantivelor;
Vocativul;
Diftongi, triftongi;
Despre paranteze;
Eufemismul;
Nume de persoane;
Evaluare ;

3. „Vreau să am un vocabular bogat!” (îmbogățirea vocabularului) 

Ordinea cuvintelor în exprimare;
Consoane și vocale duble;
Cuvinte cu dublu plural, cu un singur număr sau gen;
Expresii tehnice, cu referire la meserii( neologisme, englezisme, franțuzisme etc.);
Evaluare;

4. „Și oamenii mari greșesc!” (forme, afișe, anunțuri)

Adunarea materialelor;
Discutarea și corectarea greșelilor;
Greșeli mass-media;
Evaluare;

5. „Știm să corespondăm cu semenii?” (textul nonliterar) 

Scrisoarea;
Anunțul, afișul, reclama;
Biletul, cererea, telegrama;
Completarea formularelor standard;
Evaluare;

6. Recapitulare  

BIBLIOGRAFIE:
* „Cuvinte cu dificultate de scriere în limba romană” – Dorin Uritescu și Rodica Uță Uritescu
* „Capcanele ortografiei”  – Maria Constantinescu
* „Puțină gramatică”  – Alexandru Graur
* „Sinteze de limba română” – Theodor Hristea

Evaluarea îmi propun să o realizez mai ales prin întocmirea de portofolii care să cuprindă aspecte din viața de zi cu zi. Acest lucru consider că va fi o adevărată provocare pentru copii, deoarece îi va stimula să fie foarte atenți la greșelile pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi (vorbirea curentă, greșeli depistate la tv, în ziare, reviste, cărți de lectură, manuale, dar și anunțuri, afișe etc).

Concluzionez că prezentul opțional poate fi de un real folos copiilor care îl parcurg și totodată poate duce la corectarea greșelilor din vorbire și din scriere.

 

prof. Aurora Olaru

Școala Gimnazială Nr. 49 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aurora.olaru

Articole asemănătoare