Predarea managerială a matematicii în învățământul primar

Matematica este o parte esențială din viața copilului, un limbaj specific prin care acesta descoperă lumea înconjurătoare. Matematica s-a cristalizat ca știință. Dezvoltarea rapidă a științei, acumularea în ritm intens a informațiilor, impun dezvoltarea culturii matematice, care contribuie la formarea culturii generale a oricărui om. Se impune, încă din clasele mici, stimularea gândirii logice, a judecății matematice la elevi, astfel încât matematica să devină o disciplină plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea raționamentului, creativității și muncii independente.

„Matematica este limba cu care DUMNEZEU  a scris UNIVERSUL.” – Galileo Galilei

Scopul studierii matematicii este formarea noțiunii de număr la elevi, efectuarea de calcule, rezolvarea de probleme, dar mai cu seamă dezvoltarea gândirii prin îmbinarea elementului intuitiv cu cel abstract. Scopul învățământului matematic nu se reduce la latura pur informativă ci urmărește cultivarea raționamentului, a spiritului de receptivitate și creativitate. formarea gândirii logice, definirea clară și precisă a noțiunilor, adaptarea la cerințele vieții sociale. În învățământul primar se însușesc noțiunile de bază  instrumentele cu care elevul va opera pe tot parcursul vieții și pe care se clădește întregul sistem al învățământului matematic. Important este ca învățătorul să respecte valoarea formativă a matematicii și să prezinte aceste noțiuni respectând particularitățile de vârstă și de înțelegere ale elevilor.

Toate cunoștințele dobândite trebuie să aibă legătură direct cu viața pentru că au utilitate practică. Nouă, învățătorilor, ne revine rolul de a organiza activitatea de învățare prin acțiuni care leagă cunoștințele de practică.

Modalitățile de realizare a caracterului practic-aplicativ în predarea la clasele I-IV sunt numeroase.

  • învățarea centrată pe elev
  • abordarea stilurilor de predare/învățare (vizual, auditiv, practic/kinetic)
  • abordarea conținuturilor din perspectiva metodelor activ participative
  • predarea integrată (interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară)
  • învățarea în cooperare
  • desfășurarea unor lecții cu ajutorul computerului
  • aplicarea pe scară tot mai largă a jocului didactic

Din primii ani de școală copilului i se formează atitudinea generală că trebuie să învețe, însă i se formează și deprinderea  de a învăța cum să învețe,  prin diferite tehnici de muncă intelectuală. Activitatea învățătorului își face simțită prezența chiar și indirect prin îndrumarea activității elevilor.

Predarea– prin actul predării, învățătorul trebuie să stimuleze participarea elevului la propria formare.

Învățarea– prin această prismă învățarea ne apare ca un proces de structurare și restructurare continuă a întregului edificiu anterior, dinamica internă a personalității constituind în același timp un rezultat dar și o condiție a participării active din partea elevului.

Predarea nu are sens decât în măsura în care determină un efort corespunzător de învățare din partea elevilor.

În concluzie predarea este o activitate predominantă a învățătorului și o variabilă cauzală de care depinde, în mare măsură, nivelul de pregătire a elevilor. Între cele mai interesante accepțiuni date predării există și aceea managerială, după care aceasta ar reprezenta un ansamblu de operațiuni și acțiuni sistematice de planificare, organizare, control, evaluare și decizie în procesul de instruire,

Particularitățile de vârstă și cele individuale ale elevilor impun un anumit specific predării. Potrivit particularităților de vârstă, școlarului mic îi este ușor de înțeles ceea ce este corect și îi sunt neclare și de neînțeles judecățile prea abstracte.   Acest lucru trebuie avut în vedere la predarea matematicii. Dacă unele judecăți sunt însușite în mod mecanic, fără să fie întărite printr-o predare intuitivă- concretă cu ajutorul materialelor didactice, ele rămân neînțelese pentru copii.

Ca urmare, se impune, încă din clasele mici stimularea intelectului, stimularea gândirii logice și judecății matematice astfel încât Matematica să devină o disciplină plăcută, atractivă, convergentă, care să contribuie la dezvoltarea raționamentului matematic, creativității și capacității de muncă independentă sau muncă în echipă.

Roger Bacon scria, în 1267, că matematica este poarta și cheia științelor, iar  Ștefan Bârsănescu afirma că intrarea în țara cunoașterii se face pe podul matematicii.

Bibliografie
Roșu, Mihail, Metodica predării matematicii în ciclul primar
Ioan, Bontaș Tratat de Pedagogie, Ed. All. București, 2007

 

prof. Melania Pleșcan

Școala Gimnazială Aron Vodă, Aroneanu (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/melania.plescan

Articole asemănătoare