Metode activ-participative utilizate în lecțiile de Turism

Metodele active-participative au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile. Ele se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţând astfel să respecte părerile colegilor.

Articol integral

Rolul activitățile extrașcolare în educația tinerei generații

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, acţiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană.

Articol integral

Caracteristici și funcții ale activităților extracurriculare

Сadrul rеfоrmatоr al învăţământului aсtual сuрrindе şi nоul сurriсulum реntru învăţământul șсоlar gândit în sрiritul aрliсării mеtоdеi рrоiесtеlоr. Aсţiunilе еduсativе întrерrinsе satisfaс nеvоia dе сunоaştеrе a сорilului , vin în sрrijinul fоrmării реrsоnalе, a dеzvоltării unоr сaрaсităţi , соmроrtamеntе, abilităţi ре сarе lе роatе utiliza singur оriсând arе nеvоiе.

Articol integral

Why to Write a Journal?

We often encourage our students to write a journal, but what does a journal writing entail?, what benefits can it bring?, what benefits can it bring?
The virtues of journal writing and keeping are connected to creative, professional, personal and spiritual development. There are a lot of benefits.

Articol integral

Studiu privind absenteismul școlar în rândul elevilor Școlii Profesionale Speciale „Samus”

În prezent, absenteismul reprezintă un fenomen ce nu mai poate fi ignorat. El nu ţine numai de sfera învăţământului, ci afectează atât elevul, cât şi familia şi comunitatea. Elevii care absentează la şcoală se confruntă cu mai multe probleme decât colegii lor care frecventează în mod regulat şcoala. În primul rând, ei vor fi primele victime ale abandonului şcolar si ca o consecinţa a acestuia, vor avea probleme în găsirea unui loc de muncă și/sau în integrarea socială.

Articol integral

Eficiența metodelor activ-participative în cadrul orelor de chimie (Studiu)

Metodele activ-participative sunt instrumente didactice care stimulează gândirea independentă, învățarea prin cooperare, punând accentul pe elev și nu pe profesor.
Prin acest sudiu s-a urmărit evidențierea eficiența metodelor activ-participative în procesul instructiv-educativ.

Articol integral

Cultural Awareness – Cultural Competence

We can define cultural awareness as the ability and also willingness to objectively examine the values, beliefs, traditions and perceptions within our own and other cultures. In other words, the ability to walk in someone else’s shoes in terms of culture and also understand and accept  cultural differences from the one we are accustomed with. With the growth of converging markets and with the advent of technology, cultural awareness has become an important aspect of business, politics and society. To be culturally aware is to understand that cultural differences among individuals from various cultures and to be sensitive and to and treat with respect those differences in our interaction with people whose beliefs and traditions may be different from our own.

Articol integral

Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea în practica educaţională actuală

Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt răspunsuri la problemele globalizării şi ale intedependenţelor lumii contemporane, la specializarea excesivă a ştiinţelor provocată de progresul cunoaşterii umane. Un învăţământ interdisciplinar poate conferi elevilor posibilitatea de a dobândi  o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, de a asimila mai temeinic valorile fundamentale şi de a distinge mai uşor scopurile de mijloace.

Articol integral