O privire asupra conceptului Flipped Classroom – Clasa răsturnată

În ultimii ani, mulți profesori  au experimentat  modelul pedagogic numit Clasa Răsturnată. Practic, a răsturna o clasă înseamnă a inversa „ordinea“, de obicei, în care se acumulează cunoștințele sau se formează deprinderile. În loc să învețe un conținut nou în clasă, elevii învață la domiciliu prin vizionarea de secvențe video, realizate de profesori. Timpul din clasă este dedicat discuțiilor, activităților practice  și proiectelor. Elevii au mai mult timp pentru analiză, pentru aplicarea cunoștințelor lor și pentru interacțiunea cu alți elevi, precum și cu profesorul.

Articol integral

Jocul didactic – mijloc de stimulare a gândirii creatoare a elevilor în cadrul lecțiilor de compunere

În condițiile în care școala contemporană deplasează accentul de pe memorarea unei cantități de cunoștințe pe dezvoltarea gândirii creatoare, pe însușirea metodelor și tehnicilor muncii intelectuala, pe dobândirea deprinderilor de muncă independentă, elevul devine – așa cum s-a subliniat adesea – participant activ la propria formare, iar învățătorul se situează pe o nouă poziție, orientându-i felul cum trebuie să învețe.

Articol integral

Reflecția personală – un antidot al învățării superficiale

Există modalități de comunicare nu numai cu alții, ci și „cu sine însuși”. Și aceasta este reflecția personală, capacitate și mod de acțiune mintală, strâns legată de inteligență și puterea de anticipație, de posibilitățile de abstractizare și de creație, de esența umanului.

Articol integral

Învățarea prin metode nonformale – metoda Photovoice

Metodele de învăţare de tip nonformal se centrează foarte mult pe implicarea tuturor stilurilor de învăţare (activ, reflexiv, teoretic şi pragmatic), permiţând participanţilor să îşi folosească toate simţurile, ceea ce duce la experienţe cu totul noi care le creează o stare de împlinire. Pentru a obţine astfel de rezultate, metodele (re)creează un mediu care devine în acelaşi timp stimulativ şi relaxant.

Articol integral

Valorificarea teoriei inteligențelor multiple în lecțiile de turism

Teoria inteligenţelor multiple, elaborată de profesorul Howard Gardner în anii 80, a apărut ca o alternativă a sistemului de învăţământ care valoriza doar abilităţile lingvistice şi logico-matematice ale elevilor, aceştia fiind consideraţi inteligenţi, spre deosebire de ceilalţi elevi care erau consideraţi doar „talentaţi”.

Articol integral

Renașterea. Mari inovații conceptuale

Epocile stilistice majore în care împărțim arta occidentală (preromană, romană, Gotic, Renaștere și Baroc) nu sunt altceva decât repere care ne oferă modalități simple de orientare. Ele reprezintă niște aproximări în interiorul unei evoluții care, condusă fiind de inovația artistică, implică în egală măsură și reabordarea unor principii anterioare.

Articol integral

Mijloace de identificare şi prevenire a cazurilor de ANET

Protecția copilului este obiectivul major al societății moderne. ANET este acronim pentru abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Care sunt mijloacele de prevenire și de identificare a cazurilor de ANET și cine ar trebui să le cunoască, să le promoveze, să le aplice în instituțiile școlare?

Articol integral

Învățământul românesc, între performanță și dezinteres. Studiu

Educarea şi instruirea elevilor implică foarte mulţi factori  care interferează: factori externi (situaţionali) – societatea,  familia, şcoala – şi  factori interni (personali) – motivaţia, gradul de inteligenţă, capacitatea de efort. Societatea ar trebui să cultive valorile morale, să creeze modele  pe care copilul să le urmeze. Dar conjunctura economică şi socială provoacă anumite confuzii în rândul copiilor şi al tinerilor, care încep să se îndoiască de eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei, mai ales pentru că, în ultimul timp şcoala nu asigură inserţia profesională.

Articol integral

Formarea și dezvoltarea comunicării interculturale – necesitate sau deziderat?

Una dintre condițiile fundamentale ale realizării coeziunii umane în societatea modernă interculturală, aflată într-o permanentă schimbare și cu o dinamică aparte, o reprezintă realizarea unei comunicări eficiente, ca fundament al dialogului uman în orice context social.

Articol integral

Vizită la Muzeul Memorial Gross-Rosen – prilej de educație civică pentru elevi. Studiu de specialitate

Activităţile extracuriculare cu tematică interculturală, multietnică, multi şi interconfesională au multiple valenţe educative: creşterea toleranţei interetnice şi interreligioase faţă de semenii de alte credinţe şi orientări, în virtutea originii comune a tuturor oamenilor, evidenţierea importanţei dialogului şi a respectului între oamenii aparţinând diverselor comunităţi, cultivarea atitudinii de grijă faţă de toţi semenii, indiferent de rasă, etnie, convingeri religioase, cultivarea valorilor morale precum empatie, solidaritate, pace, înţelegere, asumarea unui comportament responsabil în comunitate.

Articol integral