Predarea-învăţarea noţiunilor de vocabular din perspectivă tradițională: exercițiul

Activitatea de educare a limbajului, implicit de îmbogăţire a vocabularului este un obiectiv permanent al procesului instructiv-educativ, început de la vârsta preşcolară şi perpetuat pe tot parcursul vieţii, dar cu o perioadă optimă care coincide cu etapele şcolarizării. Îmbogăţirea vocabularului se poate realiza prin adoptarea unor strategii didactice în acord cu nevoile particulare ale fiecărui grup de elevi. Diferenţele psihologice, sociale, cognitive, emoţionale, lingvistice între elevii aceleiaşi clase sunt atât de accentuate, încât este primordial ca diagnoza profesorului de la clasă să fie corectă şi să stea la baza proiectării activităţilor asociate limbii şi literaturii române ca disciplină de studiu.

Articol integral

Tipuri de exerciții gramaticale utilizate în predarea numeralului

Metoda exerciţiilor nu mai este una de dobȃndire a cunoștinţelor, ci și de fixare a acestora, formare a priceperilor și deprinderilor de exprimare corectă, orală sau scrisă, recunoaștere și analiză a noţiunilor gramaticale însușite anterior. Prezenţa acestei metode se face simţită mai ales în lecţiile de fixare și cele de recapitulare. Elevii sunt puși în situaţia să aplice reguli și definiţii învăţate la situaţii noi și să le utilizeze ca îndreptar al propriei activităţi. Această metodă se asociază cu analiza gramaticală și conversaţia.

Articol integral

Necesitatea aprofundării gramaticii în liceu (Studiu)

În calitate de profesor de limba și literatura română, la un liceu tehnologic din Buzău, mă confrunt zilnic cu nevoia imperativă a elevilor de a studia, într-o manieră pragmatică și atractivă, gramatica limbii române. Necesitatea unui studiu aprofundat a ceea ce numim, în genere, gramatică, este mai mult decât evidentă, fapt certificat de un profesor care, de câte ori are ocazia, intervine în formularea orală sau scrisă a diferitelor mesaje emise de către elevii săi, în context formal sau informal.

Articol integral

Învățarea Socială Emoțională

Învățarea socială și emoțională reprezintă procesul prin care copiii dobândesc, apoi aplică în mod eficient cunoștințele, atitudinile și abilitățile necesare pentru  a înțelege și a gestiona emoțiile, de a-și propune si a-și îndeplini scopuri pozitive, de a simți și de a arăta empatie pentru ceilalți, de a stabili și menține relații pozitive, de a lua decizii în mod responsabil.

Articol integral

Proiectele de dezvoltare a relațiilor de comunicare

Parteneriatul educațional constituie o prioritate a strategiilor de orientare către dezvoltarea educației românești. Ș. Iosifescu (p.145) surprinde condițiile necesare pentru crearea parteneriatelor școlare la nivelul învățământului românesc. Pentru a realiza un parteneriat construit pe  baza valorilor democratice, apare condiția operării schimbării de valori, atitudini și comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicați: decidenți , reprezentanți ai școlii, familie, elevi, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și nonguvernamentale.

Articol integral

Subproiectul Pași spre un viitor mai bun!, din cadrul proiectului ROSE

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci a accesat un grant în valoare de 688.217,25 lei pentru implementarea subproiectului PAȘI SPRE UN VIITOR MAI BUN! finanțat prin proiectul ROSE în baza Acordului de Grant nr. SGL/R I/146 din 27.06.2017, încheiat cu MEN-UMPFE, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee (SGL). Subproiectul ROSE -„PAȘI SPRE UN VIITOR MAI BUN” îşi propune creșterea interesului elevilor în vederea continuării studiilor, îmbunătățirea bagajului de cunoștințe teoretice și practice ale elevilor, creșterea siguranței de sine în momentul participării la examene și implicarea lor în diverse activități remediale pedagogice, de sprijin și  extracurriculare. Proiectul se va derula pe perioada 2018 -2022.

Articol integral

Importanța stimulării creativității la copii

Creativitatea îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamnă a zămisli, a făuri, a creea, a naşte. Aceasta reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi polariza toate celelalte nivele de conduită, toate însușirile psihice ale unui individ.
Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, educaționale.

Articol integral

Méthodes et moyens pour l’acquisition du lexique par lea débutants en FLE

La connaissance d’une langue étrangère est devenue une nécessité aujourd’hui, au-delà des possibilités de parler couramment une ou plusieurs langues de circulation internationale. Si le français a traditionnellement mis l’accent sur l’étude attentive des règles grammaticales, au détriment du vocabulaire, avec l’utilisation de plus en plus fréquente de méthodes basées sur la communication, l’apprentissage du vocabulaire a retrouvé sa place bien méritée. Cette thèse analyse le rôle du vocabulaire dans l’apprentissage du français langue étrangère. Les idées principales de la thèse ont trait à l’importance qu’il revêt pour la connaissance d’une langue étrangère, que signifie l’étude de vocabulaire concret, les problèmes rencontrés par les enseignants lorsqu’ils travaillent avec des étudiants et les techniques qui peuvent rendre l’enseignement attrayant pour les étudiants.

Articol integral

Rolul, locul și funcțiile strategiilor didactice interactive în cadrul procesului de învățământ

Crenguţa Lăcrămioara Oprea defineşte strategia didactică, în lucrarea „Strategii didactice interactive” (2008), ca fiind „ansamblul complex şi circular de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării”.

Articol integral

Rolul activităților de educație fizică la preșcolari

Educația fizică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității umane proiectată și realizată prin valorificarea deplină a potențialului fizic, fiziologic și psihologic al organismului în condițiile specifice societății contemporane. În prezent, oamenii au tendința de a deveni tot mai sedentari, ca urmare a dezvoltării tehnicii și automatizării, care fac ca munca fizică și participarea la efort a organismului să fie din ce în ce mai reduse. În acest context, activitatea sportivă ar trebui să ne însoțească de la o vârstă cât mai fragedă și până la sfârșitul vieții.

Articol integral