Modalităţi şi strategii de stimulare a motivaţiei învăţării la elevul cu CES

Dintotdeauna cei care au teoretizat ceea ce numim mecanisme ale învăţării au încercat să scoată în evidență faptul că motivaţia este baza pe care se construieşte succesul actului educaţional și totodată este factorul stimulator al activităţii de învăţare, favorizând obţinerea unor rezultate de succes. Din păcate, în societatea contemporană problemele de motivaţie ale elevilor sunt extrem de diverse și de cele mai multe ori intervenţia profesorului nu se poate baza pe reţete sau reguli,  ci trebuie adaptată la fiecare situaţie în parte, în special în cazul elevilor cu CES.

Articol integral

Factori care influenţează calitatea educaţiei

Legea calităţii arată că „asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele societăţii  actuale”. Atunci când realizăm o educaţie de calitate, va rezulta și un produs de calitate. Pentru majoritatea sistemelor de educație din lume, obiectivele prioritare urmărite sunt: egalitatea de şanse în faţa educaţiei şi asigurarea unui învăţământ de calitate. Aceste obiective sunt realizate și în sistemul de învăţământ din România. Cele două obiective sunt distincte dar nu pot fi separate: un sistem de învăţământ nu poate fi considerat accesibil doar pentru că asigură educația la toate nivelurile, ci şi dacă toţi elevii au acces la acelaşi tip de cunoştinţe, la aceeași cantitate și calitate educațională şi condiţiile de desfăşurare a procesului instructiv-educativ sunt asemănătoare.

Articol integral

Despre importanța lecturii pentru copii

Într-o lume dominată de tehnologie, lectura a devenit pentru mulţi dintre copii o ultimă prioritate în viaţă. Televizorul, calculatorul, telefonul, internetul, reţelele de socializare reprezintă principalele modalităţi de petrecere a timpului liber, însă ele nu vor putea înlocui niciodată valoarea morală, culturală şi educativă a unei cărţi. Chiar dacă sursele menţionate pot avea şi caracter  educativ, nu vor avea niciodată un rol important în formarea caracterului unui copil.

Articol integral

Exemple de utilizare a proiectului ca metodă complementară de evaluare

Evaluarea, ca proces complementar și dinamic de măsurare , are o încărcătură morală, deoarece conduce la selecții, hotărând, într-o mai mare sau într-o mai mică  măsură, traseul socio-profesional. Noile strategii, denumite „evaluări alternative”, „evaluări complementare” sau „evaluări autentice”, aduc procesului de învățare multiple beneficii. Dintre acestea, cele relevante sunt: realizarea unei optime realizări a evaluării; facilitarea unei corelări a evaluării formative în procesul de instruire; conștientizarea din partea elevului a propriilor responsabilități, disponibilității și progresului în învățare; stimularea autoevaluării și motivației pentru învățare; dezvoltarea gândirii și metacogniției.

Articol integral

Ciorchinele – metodă activ-participativă de ultimă generație

„Ciorchinele” este o metodă didactică, utilizată individual sau în grup, care constă în evidenţierea de către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii. Metodă de brainstorming neliniară, avȃnd rolul de a facilita conştientizarea relaṭiilor dintre elementele învăṭate, aceasta este în acelaşi timp utilă în schematizarea informației.

Articol integral

Minds for the Third Millenium

At the beginning of the third millennium, lots of changes have taken place– changes seemingly so epochal that they may well dwarf those experienced in earlier eras. We may speak about these changes in a period dominated by the power of science and technology and the inexorability of globalization. These changes call for new educational forms and processes, enabling students to become the creators of their own lives.

Articol integral

Agresivitatea și BodyART – Robert Steinbacher

Wikipedia definește bullying ul  ca fiind un  comportament  ostil  de  excludere și  de luare în derâdere a cuiva, de  umilire, cuvântul  poate  fi   asociat  cu  termenii  intimidare, terorizare, brutalizare. Bullyingul  nu  presupune existența unui  conflict  bazat  pe  o problemă reală, ci pe  dorința  unor  persoane de a câștiga putere  și  autoritate, punând pe alții  într-o lumină  proastă. Fenomenul  poate fi  inițiat de  o  persoană sau  un  grup  de  persoane, indicând deci un  raport  de  forțe  inegal deoarece  victima  nu   dispune  de  resurse  pentru  a se apăra.

Articol integral

Notarea rezultatelor școlare

În procesul predării-învăţării, aprecierea şi notarea rezultatelor şcolare ocupă un loc deosebit de important. Aprecierea şi caracterizarea performanţelor atinse de elevi, prin intermediul notelor, se realizează ţinând cont de un anumit ciclu de procesare şi, desigur, de o dozare bazată pe prescripţiile igienei muncii didactice.

Articol integral

Proiectul, o metodă eficientă de evaluare

Procesul de învățământ se axează pe coroborarea a trei acțiuni fundamentale: predare, învățare, evaluare, derulate prin intermediul comunicării dintre profesor și elev. Evaluarea, prin care profesorul și elevul interrelaționeză în mod obiectiv, a fost definită ca „acțiune psihopedagogică complexă, bazată pe operații de măsurare și apreciere a rezultatelor activității instructiv-educative (cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități intelectuale, atitudini, aptitudini, conduite ale elevilor), prin raportarea acestora la criterii prestabilite”.

Articol integral

Studiu privind impactul aplicării metodei IBSE în activitățile de științe ale naturii

Orice inovaţie educaţională aduce cu sine noutăţi care provoacă schimbări ce pot să fie drastice sau progresive. Schimbările progresive sunt cele mai eficiente şi constau în introducerea unor metode şi tehnici care aduc îmbunătăţiri procesului de educaţie. Una dintre aceste metode este metoda de predare prin investigare ştiinţifică– Inquiry-Based Science Education (IBSE).

Articol integral