O programă de opțional: Pelerinaj la mănăstirile din România

Cursul opțional „Pelerinaj la mănăstirile din România” este destinat elevilor din clasa a VIII-a, constituind oferta școlii la nivelul ariei curriculare „Om și societate”, având un buget de timp de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Programa opționalului este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe și este alcătuită astfel încât să contribuie la dezvoltarea morală a elevilor și la formarea comportamentului în acord cu idealul educațional propus de Însuși Mântuitorul: „cunoașterea lui Dumnezeu și dobândirea comuniunii de iubire cu El”, urmărind totodată dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul gimnazial prin raportare la cerințele exprimate în Legea educației naționale nr. 1/2011 cu completările şi modificările ulterioare.

Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă (Matei 6, 33).

Fiecare popor, indiferent de religia sa, își are locurile sale sfinte, considerând că este o datorie morală de a le vizita măcar o dată în viață. Pelerinajul reprezintă o tradiție ce trebuie continuată. Când prezentăm frumusețile țării noastre străinilor, îi ducem la mănăstirile din nordul Moldovei, din Maramureș sau la monumentele arhitecturale de pe tot cuprinsul țării. Unele poartă povara sutelor de ani și s-au păstrat până la noi prin grija unor oameni, uneori neștiuți. Mănăstirile românești nu sunt doar obiective turistice, ci și vetre de spiritualitate în care pelerinul român învață cum să-și păstreze credința.

Consider că pelerinajul este un mod facil și în același timp plăcut prin care elevii Îl pot descoperi și  cunoaște pe Dumnezeu și în același timp o modalitate de păstrare și transmitere a patrimoniului național și spiritual.

Într-o Europă în continuă schimbare, trebuie să ne creștem copiii cu conștiința identității culturale si spirituale, cu conștiința valorii personale după chipul Persoanei divine și în spiritul înțelegerii și respectului față de cei din jur.

Competențe generale

1. Înțelegerea importanței și semnificației pelerinajului ca urcuș duhovnicesc în viața omului.
2. Cunoașterea lui Dumnezeu din viața și învățătura marilor duhovnici ai poporului nostru și a personalităților istorice.
3. Transmiterea elementelor de patrimoniu național și spiritual.

Competențe specifice si exemple de activități de învățare

1. Înțelegerea importanței și semnificației pelerinajului ca urcuș duhovnicesc în viața omului.

1.1. Argumentarea importanței pelerinajului în viața creștinului.
– – dezbatere pe seama unor imagini, filme documentare;
– – alcătuirea de texte argumentative în echipă pe o tema dată (,,Sunt pelerin pentru că…”);
– – realizarea unor portofolii, proiecte de grup care să evidențieze rolul, importanța și semnificația pelerinajului;
– – exerciții de dialog pe tema importanței  rugăciunii în viața noastră;

1.2. Localizarea în spațiu a lăcașurilor sfinte studiate și înțelegerea vieții monahale.
– – localizarea pe hartă a  unor lăcașuri sfinte;
– – observarea relației călugărului cu mediul de viața în care trăiește (ocupațiile călugărilor în mănăstire…) și efortul spiritual al acestuia;
– – lecturarea diferitelor întâmplări din viețile părinților îmbunătățiți spiritual;
– – dezbatere pe tema ,,Ce înseamnă să fii monah”;
– – efectuarea de pelerinaje reale și virtuale la biserici si mănăstiri din București și din țară;

1.3. Interiorizarea și promovarea valorilor general-umane: viață, adevăr, bine, frumos, sacru, credință, dragoste, etc.; a valorilor naționale: istorie națională, popor, cultură națională.
– utilizarea calculatorului și a altor surse de informare pentru documentarea pe o temă istorică în discuție;
– comentarea unor imagini / fotografii;
– realizarea de portofolii pe teme istorice;
– realizarea unor proiecte de grup care să evidențieze rolul personalităților istorice, marilor duhovnici  în derularea evenimentelor de însemnătate istorică;
– alcătuirea de scheme, hărți; documentarea și alcătuirea de referate/ prezentări power point/ colaje despre marii ctitori ai țării noastre, făuritori și păstrători ai valorilor spirituale și naționale;
– realizarea de expoziții;
– joc de rol, exerciții de analiză și prezentare a modalităților prin care sa urmăm exemplul marilor ctitori (,,Aș vrea să fiu ca…”) și a modalităților de transmitere a valorilor moștenite.

2. Cunoașterea lui Dumnezeu din viața și învățătura marilor duhovnici ai poporului nostru și a personalităților istorice

2.1. Recunoașterea prezenței lui Dumnezeu în lume și în viața de zi cu zi a omului.
– – dezbateri pe tema existenței și cunoașterii lui Dumnezeu;
– – lecturarea unor texte scripturistice și patristice despre cunoașterea lui Dumnezeu;
– – lecturarea și analizarea de cuvinte de învățătura ale marilor duhovnici;
– – alcătuirea de eseuri, poezii pe tema cunoașterii lui Dumnezeu cu exemple din viața și învățătura personalităților studiate;

2.2.  Argumentarea importanței iubirii de Dumnezeu și de aproapele pentru dobândirea mântuirii.
– dialog despre iubire si mântuire la marii duhovnici și ctitori de mănăstiri;
– alcătuirea de texte argumentative pe tema iubirii de Dumnezeu și de neam;
– exemplificarea, cu situații concrete de viață, a iubirii lui Dumnezeu față de oameni;
– aprecierea importanței valorizării învățăturii de credință în viața personală și a societății în care trăiesc;

3. Transmiterea elementelor de patrimoniu național si spiritual

3.1. Ordonarea cronologică a evenimentelor și a faptelor din viața mănăstirilor și personalităților care au jucat un rol important în istoria poporului nostru.
– – prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria mănăstirilor şi bisericilor
– – citirea și discutarea unor biografii ale unor personalități;
– – vizionarea și discutarea unor secvențe din filme/ emisiuni documentare;

3.2. Cultivarea sentimentelor de dragoste și respect pentru simbolistica religioasă și tradiția liturgică bisericească.
– exerciții de identificare a sărbătorilor închinate sfinţilor din calendarul creștin ortodox;
– exerciții de identificare a sfinților dupa icoană și a portretelor marilor duhovnici;
– observarea și explicarea picturii  și arhitecturii din bisericile ortodoxe românești;
– exerciții de definire a unor termeni: stil arhitectonic – brâncovenesc, moldovenesc ,gotic, bizantin, etc.

Selecție de conținuturi

Prezentarea opționalului.
Pelerinajul. Importanță și semnificații.
Folosul duhovnicesc al pelerinajului.
Mari duhovnici români.
Pelerini prin București.
Mănăstiri din jurul Bucureștiului.
,,Umbra lui Mircea la Cozia”.
Sfânta Filofteia și Curtea de Argeș.
Ctitorii Brâncovenești. Sfinții Martiri Brâncoveni.
Viața monahală. Urcușul duhovnicesc.
Bucovina. Vetre de spiritualitate românească.
,,Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare, seamăn pe lume nu are”,
Activitați practice.
Evaluare.

Sugestii metodologice/ Strategii didactice

Opționalul „Pelerinaj la mănăstirile din România”, propus la nivelul clasei a VIII-a, îmbină strategiile didactice moderne cu cele tradiționale contribuind la dezvoltarea profilului absolventului bazat pe achiziția de cunoștințe, dezvoltarea de abilități şi formarea de atitudini.

Strategiile didactice au rolul de a implica activ pe elevi în propria învățare, de a oferi acestora variate contexte de activitate cu rol de motivare pentru propria dezvoltare, de a evidenția caracterul actual al valorilor moral-religioase.

Strategiile folosite în cadrul disciplinei de opțional vizează cu precădere:

 • strategii inductive, bazate pe analiza şi valorificarea diferitelor contexte concrete de viață;
 • strategii bazate pe învățarea prin descoperire;
 • strategii interactive, bazate pe conversație/dezbatere;
 • strategii bazate pe lecturarea de texte variate;
 • strategii care valorifică jocul de rol si dramatizarea;
 • strategii de învățare bazate pe proiect.

Modalități de evaluare: În perspectiva unui demers educațional centrat pe competențe, evaluarea va fi continuă și formativă, urmărindu-se corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate.

 • observarea sistematică a activității şi a comportamentului elevilor
 • autoevaluarea
 • aprecierea lucrărilor
 • dezbateri
 • portofoliul individual
 • lucrări practice
 • realizarea unei expoziții cu cele mai valoroase lucrări
 • activitate în  grup
 • realizarea de pelerinaje.

Bibliografie
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005;
2. Bălan, Arhimandrit Ioanichie, Pateric românesc ce cuprinde viața și cuvintele unor sfinți și cuvioși păriți ce s-au nevoit în mănăstirile românești (secolele III-XX), ediția a V-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2005;
3. Idem, Vetre de sihăstrie românească (sec. IV-XX), Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982;
4. Braniște, Pr.prof.dr. Ene, Liturgica generală cu noțiuni de artă bisericeacă, arhitectură și pictură crestină, ediția a II-a, revazută și completată, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993;
5.  Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Dăruire şi dăinuire. Raze și chipuri de lumină din istoria și spiritualitatea românilor, editia a II-a, revazută si completată, Editura Trinitas, Iași, 2005;
6. Idem, Călătorind cu Dumnezeu – înţelesul şi folosul pelerinajului, Editura Trinitas, Iași, 2000;
7. Dumitrache, Vasile, Mănăstirile și schiturile României pas cu pas, vol. I-IV, Editura Nemira, București, 2001-2002;
8. Toma, Ileana, Ultimul Constantin. Romanul Brâncovenilor, editia a IV-a, Editura ,,Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2014;
9. Theodorescu, Silvan, Mari duhovnici români, vol.3, Editura Integral, 2018;
10. Papacostea, Șerban, Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei (1457-1504), Editura Enciclopedică, 1990;
11. Tica, Pr. Șerban, Ghidul mănăstirilor din România,Editura Sophia, 2013.
12. www.crestinortodox.ro ;
13. www .pelerinaje.ro;
14. https://www.youtube.com/watch?v=3ojEcKP3scs&ab_channel=UniversulCredintei-TVR
15. https://www.youtube.com/watch?v=h5-Elg1WXGI&ab_channel=TRINITASTV
16. https://www.youtube.com/watch?v=jbpTBpRghP0&ab_channel=R%C3%A2nduialaBucurieiCapelaTinerilor

 

prof. Eugenia Fârtățescu

Școala Gimnazială Nr. 174 Constantin Brâncuși (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/eugenia.fartatescu

Articole asemănătoare