Motivarea elevilor în studiul matematicii

Modernizarea pedagogiei învățământului matematic, permite conturarea gândirii logice a elevilor încă din primele clase, presupune organizarea și desfășurarea acesteia într-o manieră nouă. Astfel se urmӑreşte creşterea eficienței învățământului.
Motivaţia desemneazӑ ansamblul factorilor care declanşeazӑ activitatea omului, o orienteazӑ cӑtre anumite scopuri şi o susţine energic. Motivaţia cuprinde totalitatea elementelor stimulative interne atât a trebuinţelor, impulsurilor de ordin fiziologic, cât şi a unor formaţiuni mai complexe dobândite în cursul vieţii.

„Motivaţia este inteligenţa care se identificӑ cu cele mai profunde sentimente asociate gândurilor tale. Acestea reprezintӑ aspectul subconştient al fiecӑrui gând conştient.” Herbert Harris

Motivaţia unui copil pentru o activitate poate fi cultivatӑ în timp şi prin exerciţiu. Majoritatea elevilor sunt greu captaţi de matematicӑ dar cu ajutorul unui profesor dedicat meseriei copiii ajung sӑ îndrӑgeascӑ aceastӑ materie.

Pentru a nu face matematica plictisitoare consider cӑ trebuie sӑ nu mai introducem în procesul de predare foarte multӑ teorie. Predarea lecţiei trebuie sӑ fie fӑcutӑ cu ajutorul exemplelor practice ca elevul sӑ poatӑ înţelege logic matematica. În acest sens, folosirea exemplelor practice poate influenţa în mod pozitiv imaginaţia şi gândirea elevului. Astfel el va aprecia şi va realiza cât de utilӑ este de fapt matematica în viaţa de zi cu zi.

Elevul trebuie învӑţat din clasӑ cum sӑ reţinӑ anumite noţiuni matematice, sӑ stabileascӑ legӑturi astfel încât sӑ reuşeascӑ sӑ asimileze mai uşor informaţiile. Odatӑ ce acest lucru va fi posibil, elevii vor realiza cӑ matematica se poate învӑţa de placere, întrucât este folositӑ peste tot.

Sugestii pentru creşterea motivaţiei elevilor:

1. Încurajarea elevilor sӑ-şi impunӑ punctul de vedere
2. Oferirea unui feedback dupӑ fiecare sarcinӑ şcolarӑ, explicând nerealizӑrile; nu se vor formula aprecieri negative sub formӑ de eşec, ci în termini de obiective de atins în etapa urmӑtoare.
3. Recompensarea reuşitelor chiar dacӑ sunt modeste

Ca factori motivatori avem:
1. Mediul clasei care poate face diferenţa între un elev motivate şi altul plictisit. Pentru aceasta, clasa poate fi atractriva, plina de culoare pentru a evita atmosfera rece.
2. Comunicarea influenţeazӑ direct motivaţia. Elevii trebuie sa fie convinşi de cӑtre professor cӑ materiile studiate sunt importante.
3. Atitudinea profesorului: interacţiunea profesorului cu elevii slabi la invӑţӑturӑ trebuie sӑ fie asemenea elevilor buni.
4. Feedback-ul folosit ca factor motivational se referӑ la utilizarea laudei. Aprecierea evoluţiei elevilor trebuie sa fie fӑcutӑ în mod constant cu termini pozitivi deoarece dezaprobarea este mai puţin eficientӑ.

În concluzie, fiecare materie studiatӑ la clasӑ poate fi asociata cu un aspect concret al lumii în care trӑim, chiar dacӑ de cele mai multe ori aceastӑ asociere nu este evidentӑ. Matematica ne învaţӑ în primul rând sӑ realizӑm calculi esenţiale, sӑ calculӑm probabilitӑţi, sӑ facem mӑsurӑtori care ne asigurӑ siguranţa (de exemplu, în construcţii) sau ne ajutӑ sӑ ne descurcӑm mai uşor (viteze, distanţe) şi este importantӑ chiar şi în arte (în muzicӑ şi desen). Exemplele pot continua deoarece matematica este prezentӑ peste tot.

Bibliografie:
1. Mihaela Stoica – Managementul clasei de elevi, Târgul Mureş, 2010;
2. Dorina Sӑlӑvӑstru – Psihologia educaţiei, Polirom, 2004.

 

prof. Cosmina Cara

Școala Gimnazială Nr. 7 C-Tin Brâncoveanu, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cosmina.cara

Articole asemănătoare