Metoda învățării prin proiecte – concepte și aplicații: Administrarea firmei

În lecțiile centrate pe elev, pentru crearea unui cadru eficient de învăţare este necesar un echilibru între învăţarea frontală, individuală şi învățarea de grup, unde sunt dominante activităţile individuale şi cele în grupuri mici[1]. Astfel, profesorul trebuie să caute soluţii pentru ca activitatea didactică a acestuia  să fie eficientă, interactivă și atractivă pentru elevii.

Situarea elevului în centrul procesului de predare-învăţare a constituit o schimbare fundamentală, fapt ce a dus la găsirea unei soluții – învăţarea bazată pe proiect.

Proiectul este o metodă activ participativă, interactivă care presupune „transferul de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitând abordările interdisciplinare şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevului”[2]. Proiectul „este un plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru. Prima redactare sau primele idei în legătură cu ceva care urmează să se facă sau care trebuie pus în execuție”[3].

La realizarea oricărui proiect trebuie respectate următoarele etape:
– Alegerea temel de proiect și afişarea la loc vizibil iar în cazul orelor online afișarea se va face pe classroom;
– Precizarea surselor de documentare şi a condiţiilor de realizarea proiectului;
– Individual sau constituirea  grupelor de elevi;
– Împărţirea sarcinilor de lucru fiecărui membru al grupului;
– Identificarea materialelor și  comunicarea cu profesorul asupra conţinutului ce urmează a fi realizat;
– Realizarea formei finale a proiectului;
– Prezentarea proiectelor de către fiecare grupă;
– Evaluarea proiectelor și realizarea feedback-ului.

Metoda proiectului oferă o serie de avantaje:
– Este o metodă alternativă de evaluare care ajută la dezvoltarea capacităţilor cognitive şi practice;
– Oferă şansa de a analiza  măsura în carea elevul foloseşte în mod adecvat cunoştinţele, instrumentele şi materialele disponibile pentru a ajunge la produsul final propus;
– Dezvoltă abilităţile  de cooperare , comunicare și interrelaționare între elevi;
– Creşterea responsabilizării elevului faţă de propria învăţare şi faţă de restul colegilor din  grup;

Dezavantajele metodei:
– Rezolvarea sarcinilor de lucru necesită mult timp;
– Facilitează erorile de învăţare;
– Nu toți elevii se implică în mod egal în rezolvarea sarcinilor;
– Rezultatele proiectului nu pot fi evaluate în totalitate.

Ca o aplicație practică prin metoda proiectului la disciplina ”Administrarea firmei”, clasa a XI a profesională, ”Tehnician în activități de turism”, în cadrul activității didactice, elevii au fost împărțiți în 4 grupe a câte 4 elevi, iar fiecare  grup a avut sarcina de lucru de a-și înființa propria firmă, specializată în activități de turism, care să aibă: denumire, siglă, obiect de activitate şi un slogan.

Prin aplicarea cunoștințelor dobândite la disciplinele de specialitate – marketing, managementul firmei, economie, contabilitate și informatică – fiecare grup a realizat câte o prezentare a propriei „firme virtuale”. Astfel s-au înființat; ”Florile copilăriei”; „The butterflys”; ”Miracle” și firma ”Incredible”. Fiecare firmă a avut propria siglă realizată cu ajutorul programului Paint și propriul slogan.,    cod CAEN ”explorat pe Internet” CUI (codul unic de identificare, elaborate de fiecare grup de elevi sub forma unui număr din șapte cifre, reprezentând data nașterii unuia dintre elevii grupului aaazzll).

Fiecare grup prin elevul reprezentant  a făcut o scurtă descriere a acesteia – capital social, număr părți sociale, număr asociați, număr angajați, în conformitate cu cele învățate la disciplinele de specialitate. Au elaborat organigrama firmei  ajutorul instrumentelor Smart Art, în conformitate cu structura organizatorică gândită de ei .Prin aplicarea cunoștințelor dobândite la Contabilitate au realizat câte un tabel în Microsoft Excel cu numele, funcţia şi salariul angajaţilor și au întocmit un stat de plată pentru angajații firmei.

De asemenea, au realizat facturi personalizate, au simulat relații comerciale cu firmele celorlalte grupuri, au întocmit recepții, calculând prețurile unitare  ale produselor și totale, cu și fără TVA, plus adaos comercial. Totodată și-au prezentat oferta de produse cu ajutorul informațiilor și imaginilor de pe internet, au realizat anunţuri publicitare  aplicând astfel  cunoștințele dobândite la disciplina Marketing . La finalizarea proiectului, s-a realizat „Catalogul Firmelor virtuale”, care cuprinde toate firmele virtuale create de aceștia.

Metoda proiectului are un caracter practico-aplicativ care dezvoltă capacitatea elevilor de a se transpune în viața reală.

Bibliografie
1. Tudorache, Maria (2019). Metoda învățării pe bază de proiecte. Online: https://eduscoala.ro/resurse/metoda-invatarii-pe-baza-de-proiecte
2. Cerghit, I. (2006). Metode de învăţământ. Iași: Editura Polirom.
3. * * * (1996). DEX. București: Editura Univers Enciclopedic.

 

prof. Livia Marilena Gherghel

Liceul Teoretic, Ghelari (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/livia.gherghel

Articole asemănătoare