Instruire asistată de calculator

Instruirea asistată de calculator reprezintă o metoda didactică ce valorifică principiile de modelare și de analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, caracteristice societății contemporane bazate pe cunoaștere.

Calculatoarele sunt importante în educaţie, deoarece ele ne determină să regândim modul  în care oamenii învaţă, modul în care aceştia dobândesc deprinderi.

Folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ duce la crearea unui mediu virtual, în care elevii se pot mişca în timp şi în spaţiu, pot asambla sau dezasambla diferite dispozitive, pot remarca şi studia diverse fenomene naturale, pot simula situaţii diferite într-o perioadă scurtă.

Educația bazată pe calculator și instruirea bazată pe calculator sunt termenii cei mai generali și se referă la orice mod de folosire a computerului în scop educațional, incluzând fixarea cunoștințelor, programe tutoriale, exercitii, simulări, managementul instruirii, programare, exerciții suplimentare, creare de baze de date, precum și multe alte aplicații. Acești termeni se referă fie la activitățile de învățare ce se desfășoară în particular, fie la activitățile din școli în care profesorul introduce materialul didactic în calculatoare.

Instruirea asistată de calculator desemnează un câmp mai restrâns și cel mai adesea se referă la fixarea cunoștințelor și la aplicarea cunoștințelor dobândite în rezolvarea problemelor, la simularea diferitelor activități sau la programele tutoriale.

Instruirea planificată de calculator se referă fie la utilizarea computerului de către corpul didactic al școlii pentru prelucrarea rezultatelor obținute de elevi și luarea deciziilor, fie la utilizarea computerului în evaluarea testelor elevilor, ghidarea lor către resurse instrucționale potrivite și păstrarea arhivelor cu evoluția lor.

Instruirea însușită cu ajutorul calculatorului presupune activități de învățare în care calculatorul generează date la cererea elevilor de a ilustra relații între modelele de realitate socială și fizică, execută programe realizate de studenți sau oferă îmbunătățiri în exercițiile concepute pentru a motive și stimula elevii.

Instruirea asistată de calculator reprezintă un răspuns la cererea crescândă de educație, la nevoia de diversificare a ofertelor și instituțiilor de formare, pe mai multe planuri:

  • Conținuturile utilizate- suporturi și materiale didactice diverse, multitudinea de elemente didactice dezvoltate doar pe suport electronic, programe modulare, o varietate de conținuturi adiacente, complementare alternative, disciplinei noi.
  • Persoane implicate-formatori competenți, comunități mixte de învățare.
  • Proceduri de evaluare-teste adaptive, teste standardizate, cu feedback imediat.
  • Proceduri de management instituțional, activități extrașcolare-resurse online, activități colaborative la distanță, participarea în comunități online de practică sau în campusuri virtuale.

Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate și disponibilitățile tehnologice ale calculatorului conferă acestei metode didactice calități privind:

-informatizarea activității de predare-învățare-evaluare;
-îmbunătățirea procesului de instruire asistată de calculator prin intermediul unor actiuni de gestionare, documentare și interogare;
-simulare automatizată interactivă a cunoștințelor și capacităților angajate în procesul de învățământ, conform documentelor oficiale de planificare a educației.

Instruirea asistata de calculator se referă la utilizarea calculatorului în procesul de învățământ, în scopuri didactice. Metoda pune în evidență următoarele operații didactice:

  • organizarea informației conform cerințelor programei adaptabile la capacitățile fiecărui elev;
  • provocarea cognitivă a elevului prin secvențe didactice și întrebări care vizează depistarea unor lacune, probleme, situații-problemă;
  • rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau dobândirea informațiilor necesare de la nivelul resurselor tehnologice activate de/prin calculator;
  • asigurarea evaluării elevului prin medierea resurselor autoreglatorii existente la nivelul calculatorului;
  • realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu; lecții, grupuri de lecții, subcapitole, capitole, discipline școlare;
  • asigurarea unor exerciții suplimentare de stimulare a creativității elevului.

Proiectarea instruirii este definită de un proces bazat pe:
– analiza necesarului de deprinderi și cunoștințe și a obiectivelor învățării;
– conceperea unei strategii care să asigure satisfacerea acestor necesități educaționale.

Proiectarea instruirii include procesele de dezvoltare a unor activități și materiale de instruire, testare și evaluare tuturor activităților de instruire și învățare proiectate.

Instruirea asistată de calculator completează activitățile didactice convenționale, aducând plus de valoare la nivelul facilitării înțelegerii conținuturilor de către elevi, al creșterii motivației pentru învățare, al activității materiei școlare, la nivelul integrării cu activități educaționale nonformale, precum și în ce privește proiectarea și desfășurarea lecțiilor de către profesor, favorizarea activităților de instruire diferențiată, o coordonare mai bună a activității didactice, activități colaborative, creative centrate pe elev.

Bibliografie:
Adăscăliţei, Adrian (2007). Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica. Iași: Editura Polirom.
Istrate, Olimpius (2006). Elearning: repere conceptuale. Online: http://www.elearning.ro/elearning-repere-conceptuale

prof. Nicoleta-Cătălina Moisa

Colegiul Grigore Antipa Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.moisa

Articole asemănătoare