Importanţa şi rolul rezolvării problemelor în dezvoltarea proceselor intelectuale ale elevilor

Rezolvarea problemelor pune la încercare în cel mai înalt grad capacităţile intelectuale ale elevilor, le solicită acestora toate disponibilităţile psihice, în special gândirea şi inteligenţa, motiv pentru care în ciclul primar, programa de matematică acordă problemelor o mare importanţă şi atenţie. Activitatea ce se depune pentru rezolvarea problemelor, presupune deci, existenta unui întreg complex de priceperi şi deprinderi, presupune cunoaşterea în condiţiile cele mai bune a operaţiilor matematice, însuşirea pe deplin a tehnicilor acestor operaţii şi dezvoltarea aptitudinilor de a sesiza relaţiile dintre datele unei probleme.

Din punct de vedere instructiv, rezolvarea problemelor constituie aplicarea cunoştinţelor dobândite în legătură cu operaţiile însuşite, proprietăţile, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor. Putem spune deci, că rezolvarea problemelor constituie cel mai potrivit mijloc pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor urmărite în predarea matematicii.

Munca desfăşurată pentru rezolvarea problemelor are şi un important rol educativ, prin contribuţia valoroasă pe care o aduce în general la dezvoltarea facultăţilor mintale, cu deosebire a gândirii, antrenând în cea mai mare măsură operaţiile logice de analiza şi sinteză, de comparaţie, de abstractizare şi generalizare.

Rezolvarea problemelor stimulează iniţiativa şi contribuie la formarea unei atitudini conştiente şi corecte fată de muncă, la dezvoltarea voinţei, a perseverenţei, a spiritului de răspundere faţă  de îndeplinirea sarcinilor,   la dezvoltarea  încrederii în forţele proprii. Rezolvarea problemelor prezintă importanţă deosebită şi din punct de vedere practic, prin sesizarea şi înţelegerea relaţiilor dintre mărimi, prin soluţionarea matematică a diferitelor aspecte ale proceselor de producţie şi împrejurărilor vieţii sociale, deoarece viaţa de toate zilele şi activitatea în diferite ramuri ne pune în faţă noi şi variate probleme pentru a căror rezolvare nu este suficientă cunoaşterea exclusiva a tehnicii de calcul.

Munca de rezolvare a problemelor dezvoltă deci gândirea, îmbogăţeşte volumul de cunoştinţe a elevilor şi contribuie la formarea deprinderilor de exprimare în limbaj matematic.

Bibliografie:
1. Bocos, M., „Instruire interactiva”, Editura Presa Universitaria Clujeana, Cluj Napoca, 2002
2. Bontaş, I., „Pedagogie. Tratat”, Editura All, 2001
3. Cerghit, I., „Sisteme de instruire alternativă şi complementare”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
4.  Săvulescu, D., (coord.), „Metodica predării matematicii în ciclul primar”.

prof. Ana-Maria Gogelescu-Bădița

Școala Gimnazială Pompiliu Marcea, Tg-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.badita

Articole asemănătoare